Ке­ме­ро­на го­то­ві за­мі­ни­ти сім кан­ди­да­тів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

УКон сер ва тив ній пар тії роз го ра єть ся за пек ла бо - роть ба за по­са­ду лі де ра пар­тії та прем’єр-мі­ні­стра Ве ли ко­бри та нії, за який го то ві по­зма­га­ти­ся вже сім кан­ди­да­тів. Але го лов ни ми се ред них є мі - ністр внут ріш ніх справ Ве ли - ко­бри та нії Те ре за Мей, мі ністр юс ти ції Майкл Го ув та екс- мер Лон­до­на Бо­рис Джон­сон. Мей — до­чка свя­ще­ни­ка — по­зи­ціо­нує се бе як кан ди да та для прос тих ви­бор­ців, і по­обі­ця­ла «м’який та по­слі­дов­ний ви­хід з ЄС». Ін­шим кан ди да том, який не спо ді ва но увір вав ся в бо роть бу, став мі - ністр юс ти ції Майкл Го ув, від яко­го очі­ку­ва­ли під­трим­ки в бо­роть­бі за прем’єр­ське крі­сло ексме­ра Лон­до­на Бо­ри­са Джон­со­на. На­то­мість Го­ув зокре­ма за­явив, що Джон сон не мо же « за без пе - чи­ти лі­дер­ство та по­бу­ду­ва­ти ко­ман­ду для на­сту­пних зав­дань».

На­та­лія ПУШКАРУК

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.