«ЛЯПАС»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

«Мі­сто не хо­че по­вер­та­ти при­ва­ти­зо­ва­ні пам’ятки в ко­му­наль­ну вла­сність, бо це пе­ред­ба­чає пев­ні зо­бов’яза­н­ня та фі­нан­су­ва­н­ня», — ек­сперт

Ста­рі бу­дин­ки Ки­є­ва руй­ну­ю­ться, на­че кар­тко­ві. Пі­сля не­ща­сно­го ви­пад­ку в лю­то­му цьо­го ро­ку на ву­ли­ці Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, 12, ко­ли під час ре­мон­ту ава­рій­ної пам’ятки істо­рії впа­ла ча­сти­на сті­ни, і під за­ва­ла­ми за­ги­ну­ло двоє бу­ді­вель­ни­ків, сто­ли­цю ско­ли­хну­ла нова тра­ге­дія. Від Бу­дин­ку ди­тя­чої твор­чо­сті По­діль­сько­го ра­йо­ну, що на Кон­тра­кто­вій пло­щі, 12 від­ко­ло­лась ча­сти­на фа­са­ду. Ве­ли­че­зний шма­ток шту­ка­тур­ки ва­гою 300 — 400 кі­ло­гра­мів упав на тро­ту­ар, бри­ла за­че­пи­ла двох осіб, ко­трі про­да­ва­ли тут су­ве­ні­ри. При­чи­ну ін­ци­ден­ту з’ясо­ву­ють пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни.

Між не­ща­сни­ми ви­пад­ка­ми ми­ну­ло май­же чо­ти­ри мі­ся­ці. Пі­сля пер­шої тра­ге­дії мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко до­ру­чив про­ве­сти ін­вен­та­ри­за­цію усіх ава­рій­них бу­дин­ків сто­ли­ці, ви­зна­чи­ти їхній те­хні­чний стан, з’ясу­ва­ти фор­му вла­сно­сті та ба­лан­со­у­три­му­ва­чів, а та­кож ви- зна­чи­ти пе­ре­лік не­об­хі­дних ро­біт. Якщо ін­ве­стор або орен­дар уми­сно до­вів бу­ди­нок до не­без­пе­чно­го ста­ну, мер по­обі­цяв по­вер­та­ти та­кі об’єкти в ко­му­наль­ну вла­сність. «День» з’ясо­ву­вав, які ре­зуль­та­ти про­ве­де­ної пе­ре­вір­ки.

«ІН­ФОР­МА­ЦІЯ ПРО ПОВЕРНЕННЯ ОБ’ЄКТІВ МІСТУ ВІДСУТНЯ»

У Ки­їв­ській мі­ській дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції наш за­пит ро­зі­сла­ли у кіль­ка служб: Де­пар­та­мент осві­ти та на­у­ки (ми ці­ка­ви­лись до­лею Бу­дин­ку ди­тя­чої твор­чо­сті на По­до­лі), Де­пар­та­мент жи­тло­во-ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри, Де­пар­та­мент ко­му­наль­ної вла­сно­сті, а та­кож у Шев­чен­ків­ську та По­діль­ську рай­держ­адмі­ні­стра­ції. У від­по­віді Де­пар­та­мен­ту ко­му­наль­ної вла­сно­сті за­зна­че­но: «Ін­фор­ма­ція що­до те­хні­чно­го ста­ну бу­дин­ків, які за рі­ше­н­ням су­дів по­вер­та­ю­ться до ко­му­наль­ної вла­сно­сті те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди мі­ста Ки­є­ва, відсутня». От­же, В про­філь­ній мі­ській слу­жбі не­має жо­дної спра­ви про повернення пам’яток місту?

Шев­чен­ків­ська РДА по­ін­фор­му­ва­ла, що пе­ре­вір­ку ава­рій­них бу­дин­ків про­ве­ли; та­ких, де б ве­лись не­сан­кціо­но­ва­ні ре­мон­тні ро­бо­ти, не зна­йшли; як да­лі їх екс­плу­а­ту­ва­ти — на­да­ли ре­ко­мен­да­ції в КМДА. Де­пар­та­мент жи­тло­во-ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри у сво­є­му ли­сті за­зна­чив, що ста­ном на 1 черв­ня в сто­ли­ці на­лі­чу­є­ться 99 ава­рій­них бу­дин­ків та бу­ді­вель, що пе­ре­бу­ва­ють у ко­му­наль­ній вла­снос- ті. Їхнім ре­мон­том ма­ють за­йма­ти­ся жи­тло­во­екс­плу­а­та­цій­ні ор­га­ні­за­ції. Ви­хо­дить, вла­да мі­ста ли­ша­є­ться осто­ронь.

СЛО­ВО МЕРА — НЕ ЗАКОН

Обі­цян­ці мі­сько­го го­ло­ви вря­ту­ва­ти ава­рій­ні пам’ятки ду­же зра­ді­ли гро­мад­ські акти­ві­сти, ко­трі ба­га­то ро­ків від­сто­ю­ють при­ва­ти­зо­ва­ні об’єкти. Так, іні­ці­а­тив­на гру­па з ву­ли­ці Пу­шкін­ської, 33, де роз­та­шо­ва­на пам’ятка ар­хі­те­кту­ри са­ди­ба Мі­хель­со­на, звер­ну­ла­ся до Ві­та­лія Кли­чка з ли­стом, що бу­дів­лю тре­ба не­гай­но по­вер­та­ти місту, бо ін­ве­стор аб­со­лю­тно нею не за­йма­є­ться (про це де­таль­ні­ше — у ма­те­рі­а­лі «Ро­зби­те сер­це Пу­шкін­ської», «День» №38 від 3 бе­ре­зня 2016 ро­ку).

«Ми по­ві­ри­ли ме­ру й на­пи­са­ли йо­му ли­ста про пам’ятки ар­хі­те­кту­ри, що зни­щу­ю­ться 20 ро­ків. На­пи­са­ли, щоб че­рез Ки­їв­ра­ду їх по­вер­ну­ли місту, — роз­по­вів мі­сце­вий ме­шка­нець і акти­віст Ми­ко­ла Жу­ков. — Кли­чко пе­ре­адре­су­вав це се­кре­та­рю Ки­їв­ра­ди Во­ло­ди­ми­ро­ві Про­ко­пі­ву, він очо­лює ко­мі­сію з пи­тань вла­сно­сті. Там на­пра­ви­ли звер­не­н­ня в Де­пар­та­мент ко­му­наль­ної вла­сно­сті, щоб під­го­ту­вав від­по­від­ний про­ект рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди. Ди­ре­ктор цьо­го де­пар­та­мен­ту Ан­дрій Гудзь ска­зав, щоб ми при­не­сли рі­ше­н­ня су­ду. Тоб­то вка­зів­ку мера, що Ки­їв­ра­да са­ма має розв’яза­ти цю про­бле­му, ігно­ру­ють. На сло­вах нас усі під­три­ма­ли, а як ді­йшло до спра­ви — пи­та­н­ня спу­сти­ли на галь­мах».

ВТРАЧЕНА ВИГОДА

Ви­па­док із са­ди­бою Мі­хель­со­на — не­по­оди­но­кий. Ба­га­то ро­ків то­му акти­віст Оле­ксандр Глу­хов до­міг­ся повернення са­ди­би Му­ра­шка до ко­му­наль­ної вла­сно­сті, та, як по­ясню­ва­ли в Ки­їв­ра­ді, ко­штів на подаль­шу ре­став­ра­цію об’єкта не­має. Кіль­ка ро­ків сто­їть без кон­сер­ва­ції Го­сти­ний двір, йо­го повернення те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді «за­ви­сло» на рів­ні ре­гіо­наль­но­го від­ді­ле­н­ня Фон­ду дер­жмай­на. Ек­спер­ти пе­ре­ко­ну­ють, що Ки­їв ще й втра­чає спо­сіб за­ро­бля­ти, адже якщо по­вер­ну­ти пев­ну пам’ятку на ба­ланс мі­ста, мо­жна ви­став­ля­ти її на про­даж, зо­бов’язу­ю­чи ін­ве­сто­ра при­ве­сти її до ла­ду.

«Сто­ли­чна вла­да уни­кає відповідальності за свої рі­ше­н­ня, не хо­че по­вер­та­ти при­ва­ти­зо­ва­ні пам’ятки в ко­му­наль­ну вла­сність, бо це пе­ред­ба­чає пев­ні зо­бов’яза­н­ня та фі­нан­су­ва­н­ня, — за­ува­жує пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри Ми­ко­ла Пар­хо­мен­ко. — На пер­спе­кти­ву збереження істо­ри­чно­го облич­чя Ки­є­ва я пе­си­мі­сти­чно див­лю­ся, во­но вже фа­кти­чно по­руй­но­ва­не. Ін­ве­сто­ри сьо­го­дні ви­рі­шу­ють будь-які пи­та­н­ня у всіх ін­стан­ці­ях, про­ти­сто­я­ти їм гро­ма­да не мо­же. Ки­їв­ра­да по­вин­на вирішувати мі­ські про­бле­ми, збе­рі­га­ти істо­ри­чні зо­ни, але, ра­зом з тим, ви­шу­кує, де б ще зе­мель­ну ді­лян­ку отри­ма­ти, аби щось збу­ду­ва­ти й пе­ре­про­да­ти».

На жаль, мі­сто не за­ці­кав­ле­не у збе­ре­жен­ні існу­ю­чої спад­щи­ни та по­пов­нен­ні спи­ску пам’яток но­ви­ми об’єкта­ми. Як по­яснює Ми­ко­ла Пар­хо­мен­ко, щоб об’єкт куль­тур­ної спад­щи­ни став пам’яткою (а це ін­ший ста­тус та рі­вень охо­ро­ни), йо­го тре­ба вне­сти до Дер­жав­но­го ре­є­стру пам’яток. «Для цьо­го не­об­хі­дно під­го­ту­ва­ти ці­лий па­кет до­ку­мен­тів, мі­ні­маль­на вар­тість яко­го скла­дає де­сять ти­сяч гри­вень, са­ма про­це­ду­ра вне­се­н­ня ду­же скла­дна, цим ні­хто не хо­че за­йма­ти­ся, — до­дає пам’ятко­зна­вець. — А якщо ця спо­ру­да відсутня в Дер­жав­но­му ре­є­стрі, то з нею мо­жна обі­йтись як зав­го­дно».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

СА­ДИ­БА МУ­РА­ШКА

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ГО­СТИ­НИЙ ДВІР

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

СА­ДИ­БА МІ­ХЕЛЬ­СО­НА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.