26 ли­пня у Кра­ко­ві стар­ту­ють Сві­то­ві дні мо­ло­ді

По­сла­н­ня Па­пи Фран­ци­ска на XXXI ВДМ — Кра­ків-2016 «День» ба­чив, як 700-ти­ся­чне мі­сто го­ту­є­ться прийня­ти два міль­йо­ни ту­ри­стів- па­лом­ни­ків

Den (Ukrainian) - - Су­спіль­ство - Ал­ла ДУ­БРО­ВИК-РО­ХО­ВА, Ки­їв — Кра­ків — Ки­їв, «День»

На п’ять днів ко­ро­лів­ська сто­ли­ця Поль­щі, мі­сто свя­то­го Іва­на Пав­ла ІІ та свя­тої Фа­у­сти­ни Ко­валь­ської пе­ре­тво­ри­ться на «му­ра­шник». 700-ти­ся­чний Кра­ків го­ту­є­ться прийня­ти два міль­йо­ни па­лом­ни­ків з усіх ку­то­чків пла­не­ти.

■ Сві­то­вий День Мо­ло­ді (СДМ) — це по­дія між­на­ро­дно­го зна­че­н­ня, ор­га­ні­зо­ва­на Ка­то­ли­цькою цер­квою, яка об’єд­нує мо­лодь усьо­го сві­ту: ка­то­ли­цьку та ін­ших ві­ро­спо­відань. Очо­лює її Свя­тій­ший Отець Па­па Рим­ський, свя­тку­є­ться ко­жні два або три ро­ки, зби­ра­ю­чи ста­біль­но по­над 1,5 міль­йо­на па­лом­ни­ків з усьо­го сві­ту.

■ Рух СДМ за­ро­див­ся 1984 роу у Вер­бну не­ді­лю. Ав­то­ром ідеї і пер­шим роз­по­ря­дни­ком цих Днів був свя­тий Іван Пав­ло ІІ. Він зби­рав мо­лодь у Ри­мі (в 1984, 1985, 2000 ро­ках), Бу­е­нос-Ай­ре­сі (1987 ро­ку), Сан­тья­го-де­Ком­по­сте­лі (1989 ро­ку), Чен­сто­хо­ві (1991 ро­ку), Ден­ве­рі (1993 ро­ку), Ма­ні­лі (1995 ро­ку), Па­ри­жі (1997 ро­ку) і в То­рон­то (2002 ро­ку).

■ Пі­сля смер­ті Іва­на Пав­ла ІІ цей діа­лог Цер­кви з мо­лод­дю по­чав про­во­ди­ти Па­па Бе­не­дикт XVI, який очо­лив на­сту­пні зу­стрі­чі в Кель­ні (2005 ро­ку), Сі­днеї (2008 р.) і Ма­дри­ді (2011 р.).

■ У ли­пні 2013 ро­ку в Ріо-де-Жа­ней­ро з мо­лод­дю зу­стрів­ся Па­па Фран­циск. І са­ме він ого­ло­сив, що те­мою на­сту­пної зу­стрі­чі ста­не вірш із Но­во­го За­ві­ту «Бла­жен­ні ми­ло­сти­ві, бо во­ни по­ми­лу­ва­ні бу­дуть» (Мф.5:7), і обрав Кра­ків мі­сцем зу­стрі­чі у 2016 ро­ці, то­му що це мі­сто є ба­тьків­щи­ною лю­дей, які не­сли ідеї Ми­ло­сті сві­то­ві — свя­тий Па­па Іван Пав­ло ІІ та свя­та Фа­у­сти­на Ко­валь­ська.

■ Мі­ська вла­да ви­тра­ти­ла на ор­га­ні­за­цію з мі­сько­го бю­дже­ту близь­ко 40 міль­йо­нів зло­тих (тро­хи мен­ше міль­йо­на єв­ро). Гро­ші в основ­но­му пі­шли на ре­мон­ти мі­ської транс­порт­ної ко­му­ні­ка­ції та обла­шту­ва­н­ня кем­пін­гів. «Це ін­ве­сти­ції, які за­ли­ша­ться в Кра­ко­ві. То­му що за ці гро­ші ми по­бу­ду­ва­ли до­ро­ги, ко­му­ні­ка­ції. То­му для мі­ста не бу­ло про­блем їх ви­ді­ли­ти з мі­сько­го бю­дже­ту», — за­ува­жив ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту про­мо­ції і ту­ри­зму Пше­ми­слав ВА­ЛЯ­ЩАК.

■ Не­хи­трі ма­те­ма­ти­чні під­ра­хун­ки по­ка­зу­ють, що в се­ре­дньо­му при­йом одно­го ту­ри­ста-па­лом­ни­ка обі­йшов­ся ме­рії у 20 (!) зло­тих — мен­ше п’яти єв­ро. А за­ли­шать го­сті у мі­сті на­ба­га­то біль­ші су­ми. Се­ре­дній чек («пер­ше, дру­ге і ком­пот») у кра­ків­сько­му не­до­ро­го­му ка­фе — 10 зло­тих — близь­ко 2,5 єв­ро. А про­жи­ва­н­ня у най­більш по­пу­ляр­но­му се­ред мо­ло­ді по­ме­шкан­ні — хо­сте­лах — вже сьо­го­дні ко­штує 300 зло­тих за до­бу — близь­ко 70 єв­ро. Мі­сце­ві ка­жуть, що у дні про­ве­де­н­ня СДМ ці­ни то­чно під­ско­чать. Пі­дза­ро­би­ти на та­кій ока­зії зби­ра­ю­ться й ... уні­вер­си­те­ти Кра­ко­ва. Як і в Укра­ї­ні на ЄВ­РО-2012, тут сти­сну­ли на­вчаль­ний план для сту­ден­тів, аби ті до СДМ звіль­ни­ли гур­то­жи­тки під за­се­ле­н­ня ту­ри­стів-па­лом­ни­ків. А це, ні ба­га­то ні ма­ло, — 200 ти­сяч із «хво­сти­ком» на місць.

■ У ме­рії Кра­ко­ва у роз­мо­ві з «Днем» зі­зна­ли­ся: го­ту­ю­чись до СДМ, по­ди­ви­ли­ся на па­лом­ни­цький ту­ризм як на пер­спе­ктив­ну га­лузь про­мо­ції мі­ста і ще одне со­лі­дне дже­ре­ло над­хо­дже­н­ня при­бу­тків у ка­зну мі­ста за мі­ні­маль­них, по су­ті, за­трат. Та­кі ту­ри­сти не по­тре­бу­ють яки­хось осо­бли­вих «кон­церт-хо­лів», чи шоу-про­грам. Крім то­го, у ка­то­ли­цько­му Кра­ко­ві па­лом­ни­ки-ка­то­ли­ки не ство­рю­ва­ти­муть жо­дної со­ці­аль­ної на­пру­ги, звід­си по­си­ле­на ро­бо­та пра­во­охо­рон­ців по­трі­бна бу­де ли­ше в кон­текс­ті збе­ре­же­н­ня га­ман­ців го­стей від ки­шень­ко­вих зло­ді­їв.

■ Хо­ча са­мі жи­те­лі зі­зна­ю­ться: по­при те, що до ту­ри­стів во­ни зви­кли дав­но (що­рі­чно Кра­ків при­ймає 10 міль­йо­нів ту­ри­стів), як мі­сто «ви­три­має» два міль­йо­ни го­стей за­раз — во­ни ду­ма­ють з остра­хом. Лю­ди бо­я­ться, що шан­су на від­по­чи­нок на ву­ли­чках рі­дно­го мі­ста у них не бу­де. ...Кра­ків, мі­сто св. Іва­на Пав­ла II і св. Фа­у­сти­ни Ко­валь­ської, че­кає нас із роз­про­стер­ти­ми обі­йма­ми і від­кри­тим сер­цем. Я ві­рю, що це Бо­же­ствен­не Про­ви­ді­н­ня при­ве­ло нас до свя­тку­ва­н­ня Юві­лею Мо­ло­ді са­ме там, де жи­ли ці ве­ли­кі апо­сто­ли Ми­ло­сер­дя на­шо­го ча­су. Іван Пав­ло II пе­ред­чу­вав, що на­став час Ми­ло­сер­дя. На по­ча­тку сво­го пон­ти­фі­ка­ту він на­пи­сав ен­ци­клі­ку «Бог ба­га­тий ми­ло­сер­дям» (Dives in Misericordia). У 2000 Свя­то­му Ро­ці він ка­но­ні­зу­вав се­стру Фа­у­сти­ну і вста­но­вив Свя­то Бо­жо­го Ми­ло­сер­дя, яке від­зна­ча­є­мо у дру­гу не­ді­лю Па­схи. У 2002 ро­ці він осо­би­сто освя­тив санкт­у­а­рій Бо­жо­го Ми­ло­сер­дя в Кра­ко­ві, до­ру­ча­ю­чи весь світ Ми­ло­сер­дю Бо­жо­му і ви­слов­лю­ю­чи ба­жа­н­ня, щоб це по­сла­н­ня до­ся­гло всі­хме­шкан­ців Зем­лі і на­пов­ни­ло їхні сер­ця на­ді­єю: «По­трі­бно роз­па­ли­ти цю іскру Бо­жої бла­го­ді. По­трі­бно пе­ре­да­ва­ти сві­ту во­гонь Ми­ло­сер­дя. В Ми­ло­сер­ді Бо­га світ зна­йде спо­кій, а лю­ди­на — ща­стя!

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМ­ЧЕН­КА / «День»

НА ВА­ВЕЛЬ­СЬКО­МУ ПА­ГОР­БІ РОЗ­ТА­ШО­ВА­НО БЕЗ­ЛІЧ АР­ХІ­ТЕ­КТУР­НИХ ПАМ’ЯТОК, СЕ­РЕД ЯКИХ НАЙ­ВА­ЖЛИ­ВІ­ШІ І НАЙ­БІЛЬШ ПРИ­ВА­БЛИ­ВІ ДЛЯ ТУ­РИ­СТА — КО­РО­ЛІВ­СЬКИЙ ЗА­МОК І КА­ФЕ­ДРАЛЬ­НИЙ СО­БОР СВЯ­ТИХ СТА­НІ­СЛА­ВА І ВА­ЦЛА­ВА. ЦІ­КА­ВО, ЩО НА ТЕ­РИ­ТО­РІ­Ї­МУ­ЗЕЙ­НО­ГО КОМ­ПЛЕ­КСУ Є ЖИ­ТЛО­ВІ КВАР­ТИ­РИ. МІ­СЬКА ВЛА­ДА НА­ДАЄ ЇХ У БЕЗ­КО­ШТОВ­НЕ КО­РИ­СТУ­ВА­Н­НЯ ПРА­ЦІВ­НИ­КАМ МУ­ЗЕЮ

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМ­ЧЕН­КА / «День»

МЕ­ШКАН­ЦІ КРА­КО­ВА НАД­ЗВИ­ЧАЙ­НО ПИ­ША­Ю­ТЬСЯ І ША­НУ­ЮТЬ СВО­ГО ЗЕМ­ЛЯ­КА — КА­РО­ЛЯ ЮЗЕ­ФА ВОЙ­ТИ­ЛУ (ПА­ПУ ІВА­НА ПАВ­ЛА ІІ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.