Не­ви­ди­мі ра­ни укра­їн­ської вій­ни

Ки­є­во Мо­ги­лян­ська ака­де­мія від­кри­ла два Цен­три пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції. За 10 мі­ся­ців у них під­го­ту­ва­ли по­над три ти­ся­чі фа­хів­ців

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Яна­ро­див­ся у Слов’ ян­ську. Ко­ли се­па­ра­ти­сти за­хо­пи­ли моє рі­дне мі­сто і мої ба­тьки та пле­мін­ни­ки бу­ли ви­му­ше­ні пе­ре­їха­ти до Ки­є­ва, оскіль­ки жи­ти у Слов’ян­ську ста­ло не­без­пе­чно, я зро­зу­мів, що вій­на при­йшла на­дов­го. Мої зем­ля­ки, яким до­ве­ло­ся пе­ре­жи­ти вій­сько­ві дії, ще дов­гий час бу­дуть стра­жда­ти від на­слід­ків жор­сто­ко­сті та на­силь­ства, що вві­йшли до їхньо­го жи­т­тя і на­зав­жди змі­ни­ли йо­го. Пси­хо­ло­гі­чні трав­ми, про які сто­рон­ній спо­сте­рі­гач на­віть не ма­ти­ме гад­ки, зла­ма­ють жи­т­тя ба­га­тьох ро­дин, ви­кли­чуть пси­хі­чні хво­ро­би і по­ве­дін­ко­ві роз­ла­ди у ді­тей, спри­чи­нять без­ліч кон­флі­ктів», — роз­по­вів до­ктор Сер­гій Бо­г­да­нов під час на­шо­го ін­терв’ю.

Про­дов­жу­ю­чи роз­мо­ву, він до­дав: « Ду­маю, що по­тен­ці­а­лу ро­дин до­ла­ти стрес ви­ста­чить на рік чи, мо­же, на два, а по­тім во­ни бу­дуть втом­лю­ва­ти­ся де­да­лі біль­ше, і вже са­мі не зна­ти­муть, чи їм так по­га­но від пе­ре­жи­то­го, чи від важ­кої бу­ден­но­сті. То­му ми в Мо­ги­лян­ці ви­рі­ши­ли, що не­об­хі­дно вже сьо­го­дні ство­ри­ти умо­ви для пси­хо­ло­гі­чно­го опра­цю­ва­н­ня стре­сів і травм вій­ни, які не мо­же ви­лі­ку­ва­ти час, оскіль­ки во­ни не зна­ють ча­со­во­го ви­мі­ру».

Не­ба­га­то­слів­ний чоловік із про­ни­кли­вим по­гля­дом спра­вив на ме­не вра­же­н­ня вдум­ли­во­го ана­лі­ти­ка. До­ктор Бо­г­да­нов є ке­рів­ни­ком Цен­тру пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції ( в Аме­ри­ці ві­до­мий як Центр пост­трав­ма­ти­чних стре­со­вих роз­ла­дів ( Post Traumatic Stress Disorder Centers — PTSD), за­сно­ва­но­го На­ціо­наль­ним уні­вер­си­те­том « Ки­є­во- Мо­ги­лян­ська ака­де­мія».

Сер­гій Бо­г­да­нов здо­був вче­ний сту­пінь до­кто­ра у Ме­ди­чно­му уні­вер­си­те­ті Ві­дня, а те­пер є ви­кла­да­чем ка­фе­дри пси­хо­ло­гії Ки­є­во­Мо­ги­лян­ської ака­де­мії. Він є сер­ти­фі­ко­ва­ним екс­пер­том із пост­трав­ма­ти­чно­го лікування і вхо­дить до скла­ду ці­лої низ­ки екс­пер­тних груп під ке­рів­ни­цтвом Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я та ЮНІСЕФ. В Укра­ї­ні до­ктор Бо­г­да­нов є лі­де­ром у впро­ва­джен­ні ви­со­ких стан­дар­тів яко­сті під­го­тов­ки про­фе­сіо­на­лів, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на пси­хо­ло­гі­чній до­по­мо­зі ді­тям, під­лі­ткам, ро­ди­нам та де­мо­бі­лі­зо­ва­ним во­ї­нам, які по­стра­жда­ли вна­слі­док стре­со­вих пе­ре­жи­вань під час вій­ни на схо­ді Укра­ї­ни.

2015 ро­ку уні­вер­си­тет за­сну­вав два Цен­три пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції: один — у Ки­є­ві, ку­ди ти­ся­чі пе­ре­се­лен­ців уте­кли з охо­пле­но­го вій­ною схо­ду, а дру­гий в Слов’ ян­ську — мі­сті, на­се­ле­н­ня яко­го пер­шим пі­зна­ло гір­кий смак вій­ни влі­тку 2014 ро­ку і по­тім на­да­ло при­ту­лок ін­шим укра­їн­цям із нав­ко­ли­шніх міст і мі­сте­чок До­неч­чи­ни, що зазнали ще більш по­ту­жних руй­ну­вань, ніж Слов’янськ.

РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ ДО­СЛІ­ДЖЕНЬ ПСИХІЧНИХ ТРАВМ

Під ке­рів­ни­цтвом до­кто­ра Бо­гда но ва, по чи на ю чи з лис то па да 2014 ро ку, ко ман да спе ці а ліс тів про­ве­ла низ­ку які­сних та кіль­кі­сних до слід жень у ме жах кра ї ни, але пе ре ду сім у До нець кій і Лу - ган­ській обла­стях, се­ред ді­тей, пе­ре се лен ців і ве те ра нів вій ни. Ре - зуль­та­ти по­ка­за­ли, що сим­пто­ми пси хо ло гіч них травм спо сте рі га -

ДІ­ТИ В ЦЕН­ТРІ У СЛОВ’ЯН­СЬКУ

ються у рі­зних ка­те­го­рій на­се­ле­н­ня. Ре пре зен та тив не опи ту ван ня се­ред ді­тей До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей по­ка­за­ло, що 25% із них пе ре жи ва ють знач ний трав - ма­ти­чний стрес, який про­яв­ля­є­ться у флеш­бе­ках (нав’язли­вих спо­га дах про жах ли ві по дії) та уни - кан­ні всьо­го, що на­га­дує про пе­ре­жи­те. У най­гір­ших ви­пад­ках та­кі сим п то ми при зво дять до ізо ля ції й не мож ли вос ті бра ти участь у зви­чай­но­му со­ці­аль­но­му жит­ті.

Якщо рік то му ли ше 36% ді - тей від­по­від­а­ли, що во­ни не от ри­му ва ли жод ної під трим ки з бо ку до рос лих від ра зу пі сля трав ма - тич них по дій, то 2016 ро­ку ця ци­фра під­ско­чи­ла до 50%. Біль­ше то го, два ро ки то му 80% ді тей ствер д жу ва ли, що во ни у змо зі впо ра ти ся зі стре сом са мо туж ки, в той час як цей по­ка­зник 2016 ро­ку зни­зив­ся до 50%. Ді­ти від­чу­ва­ють емо цій ний біль че рез втра ту чле нів сім’ ї і дру зів, змі ну міс та про жи ван ня та звич но го їм се ре - до­ви­ща. Ба­га­то хто з них від­чу­ває себе ізо­льо­ва­ним, не­зва­жа­ю­чи на зна­чні зусилля з бо­ку гро­мад, які їх при­йма­ють.

Цен т ри Ки є во- Мо ги лянсь кої ака де мії бе руть участь і в спіль - них до слід ниць ких про гра мах, зок ре ма зі Шко лою охо ро ни гро - мад­сько­го здо­ров’я при Уні вер­си­те ті Джо на Хоп кін са в Спо лу че - них Шта­тах та укра­їн­ськи­ми уні­вер си те та ми. Остан нє якіс не до - слі­дже­н­ня, яке бу­ло фі­нан­со­ва­но фон­дом USAID із за­по­бі­га­н­ня тор­тур, по­ка­за­ло, що до­ро­слі пе­ре­се- лен ці, які сьо год ні жи вуть у різ - них мі­стах кра­ї­ни, а та­кож де­мо­бі­лі­зо­ва­ні уча­сни­ки АТО так са­мо страж да ють від пси хо со ці аль них на­слід­ків вій­сько­во­го кон­флі­кту, як і ді ти. Ли ше один при клад. Ґрун­тов­не які­сне до­слі­дже­н­ня се­ред 120 пе­ре­се­лен­ців та ве­те ра­нів Хар­ко­ва та За­по­ріж­жя по­ка­за­ло, що до рос лі з бо лем го во рять про те, як їх не прий ма ють міс це ві гро­ма­ди, про кон­флі­кти все­ре­ди­ні сво­їх ро­дин, про про­бле­ми з ал­ко­го­лем та на­дла­ма­ну пси­хі­ку.

СПІЛЬНА ВІД­ПО­ВІДЬ У ВІДНОВЛЕННІ ПСИ­ХО­ЛО­ГІ­ЧНОЇ БЕЗ­ПЕ­КИ

Під ке­рів­ни­цтвом до­кто­ра Бо­г­да­но­ва бу­ли ство­ре­ні Цен­три пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції при Ки­є­во­Мо­ги­лян­ській ака­де­мії для на­да­н­ня про фе сій них пси хо ло гіч них по слуг, а та кож для під го тов ки фа­хів­ців рі­зних га­лу­зей: пси­хо­ло­гів, со­ці­аль­них пра­ців ни­ків, учи­те лів, лі ка рів, дер ж с луж бов ців і во­лон­те­рів.

Основ­ний під­хід цен­трів до ре­а­бі лі та ції ба зу єть ся на ро бо ті муль ти дис цип лі нар ної ко ман ди фа­хів­ців та впро­ва­джен­ні про­грам на рів­ні мі­сце­вої гро­ма­ди. Пси­хо­ло ги, со ці аль ні пра ців ни ки, пси - хі ат ри та юрис ти пра цю ють ра - зом, щоб за­без­пе­чи­ти ком­пле­ксні рі­ше­н­ня, необхідні для від­нов­ле­н­ня ста­біль­но­сті та пси­хі­чно­го здо­ров’я ко­жно­го клі­єн­та.

На­ра­зі зав­дя­ки під­трим­ці між­на род них до но рів усі по слу ги за - ли­ша­ю­ться без­ко­штов­ни­ми. З мо­мен ту сво го ство рен ня 2015 ро ку Ки є во- Мо ги лянсь кі цен т ри от ри - ма ли між на род ну під трим ку з бо­ку посольства Ні­меч­чи­ни та Ні­мець ко го гу ма ні тар но го фон ду, USAID, Єв­ро пейсь ко го Со ю зу (ECHO), ЮНІСЕФ, Malteser International та від рі­зних ор­га­ні­за­цій, та­ких як Мі­жна­ро­дний ме­ди­чний кор­пус, а та­кож від ба­га­тьох мі­сце­вих до­бро­воль­чих ор­га­ні­за­цій і при­ва­тних осіб в Укра­ї­ні.

Ця фі­нан­со­ва під­трим­ка до­зво­ли­ла фа­хів­цям Цен­тру ли­ше про­тя­гом остан­ніх де­ся­ти мі­ся­ців на­вчи­ти по­над три ти­ся­чі вчи­те­лів, пси­хо­ло­гів, со­ці­аль­них працівників та пред­став­ни­ків шкіль­ної адмі ніс т ра ції у До нець кій, Дніп ро - пет ровсь кій, За по різь кій, Лу - ган­ській та Хар­ків­ській обла­стях. Орі єн тов но 250 до рос лих і ді тей от ри ма ли пси хо те ра пев тич ну до - по­мо­гу в Ки­є­ві та Слов’ян­ську.

На за­кін­че­н­ня роз­мо­ви до­ктор Бо­г­да­нов за­ува­жив: «Ма­буть, ме­ні не ви пад ко во су ди ло ся на ро ди - тись у Слов’ян­ську. Так уже ви­рі­ши­ла до­ля, що я бу­ду одним се­ред тих, хто до­по­ма­гає лю­дям зі схо­ду Укра­ї­ни на їхньо­му шля­ху до від­нов­ле­н­ня сво­го жи­т­тя».

З люд­ських по­чут­тів до во­ї­нів, чо ло ві ків, жі нок і ді тей, які за - зна­ли жор­сто­ких на­слід­ків вій­ни на схо­ді Укра­ї­ни, вар­то під­три­ма­ти но во ство ре ні Цен т ри пси хо ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції.

Мар­та ФАРІОН, адво­кат, пре­зи­дент Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської фун­да­ції в Аме­ри­ці, жи­ве в Чи­ка­го

ФОТО ОКСАНИ САВИЦЬКОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.