Біль­бао. Му­зей Гуг­ген­ха­йма

Den (Ukrainian) - - Подорожі -

Якщо вам ко­лись по­ща­стить по­бу­ва­ти в сто­ли­ці Кра­ї­ни Ба­сків, що на За­хо­ді Пі­ре­не­їв, то обов’яз­ко­во за­ві­тай­те в «Акро­поль» су­ча­сно­го ми­сте­цтва, не тіль­ки Іспа­нії, а й всі­єї Єв­ро­пи — Му­зей Гуг­ген­ха­йма в Біль­бао. Сво­їм див­ним ви­гля­дом він вже 19 ро­ків при­ва­блює ту­ри­стів зі всьо­го сві­ту. Сво­єю при­го­лом­ше­ною кон­це­пці­єю бу­дів­ля на­га­дує ве­ли­че­зний ко­ра­бель, що ви­тає цен­тром мі­ста по рі­чці Нер­віон, яка впа­дає в Атлан­ти­чний оке­ан. Ко­жно­го ро­ку му­зей при­ймає по­над один міль­йон від­ві­ду­ва­чів, які із за­хо­пле­н­ням про­хо­дять на борт цьо­го «ко­ра­бля».

■ Без­сум­нів­но, за­раз Му­зей Гуг­ген­ха­йма в Біль­бао є ду­же по­пу­ляр­ним се­ред ту­ри­стів зі всьо­го сві­ту, от­же, ду­же при­бу­тко­вим. В осно­ві ство­ре­н­ня му­зею 1997 ро­ку бу­ла по­лі­ти­ка роз­гор­та­н­ня, тоб­то не­об­хі­дність за будь яких умов сти­му­лю­ва­ти та під­не­сти на­ціо­наль­ну еко­но­мі­ку. Сві­то­ва кри­за 90- х ро­ків спри­чи­ни­ла різ­ке зни­же­н­ня при­ро­сту ВВП Іспа­нії, ра­зом із низ­кою інших фі­нан­со­вих не­га­ра­здів. Одно­ча­сно за­го­стри­ла­ся про­бле­ма без­ро­бі­т­тя. На той пе­рі­од час­тка без­ро­бі­тних у Іспа­нії ся­гну­ла 22%, най­ви­що­го по­ка­зни­ка се­ред кра­їн Єв­ро­пи. От­же, під час ство­ре­н­ня му­зею ма­ло мі­сце скру­тне фі­нан­со­ве ста­но­ви­ще кра­ї­ни. Му­зей роз­ви­вав­ся па­ра­лель­но з іспан­ською еко­но­мі­кою в ці­ло­му.

■ Ко­ли в ре­гіо­ні з ві­ко­вою про­ми­сло­вою спе­ці­а­лі­за­ці­єю по­ча­ли­ся роз­мо­ви про від­кри­т­тя Му­зею Гуг­ген­ха­йма, це ви­кли­ка­ло за­галь­не не­по­ро­зу­мі­н­ня. Зда­ва­лось, остан­нє, що мо­жна зро­би­ти для від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­чно­го ба­лан­су мі­ста, — по­бу- ду­ва­ти Му­зей су­ча­сно­го ми­сте­цтва. Але мер мі­ста Інья­кі Аску­на ви­рі­шив ви­ко­ри­ста­ти цей про­ект як ім­пульс змін і ви­ді­лив на ньо­го 228,3 міль­йо­на до­ла­рів із му­ні­ці­паль­но­го бю­дже­ту. Про­е­кту­ва­н­ня му­зею бу­ло до­ру­че­но ка­над­сько- аме­ри­кан­сько­му ар­хі­те­кто­ро­ві Френ­ку Ге­рі, що за­без­пе­чи­ло бу­дів­лі мі­жна­ро­дний ін­те­рес. А збу­ду­ва­ла му­зей фір­ма Ferrovial.

■ Мі­ський го­ло­ва не по­ми­лив­ся. Ста­ном на 2011 рік Му- зей Гуг­ген­ха­йма при­ніс Біль­бао 3,2 мі­льяр­да до­ла­рів.

■ Му­зей Гуг­ген­ха­йма в Біль­бао — один із кіль­кох му­зе­їв, по­бу­до­ва­ний зав­дя­ки Фон­ду Со­ло­мо­на Р. Гуг­ген­га­йма. Бу­дів­лю бу­ло ви­зна­но одні­єю з най­більш ви­до­ви­щних у сві­ті в сти­лі де­кон­стру­кти­ві­зму. Ар­хі­те­ктор Фі­ліп Джон­сон на­звав бу­дів­лю «най­біль­шим бу­дин­ком на­шо­го ча­су». Цен­траль­ний атрі­ум зав­ви­шки 55 ме­трів на­га­дує ве­ли­ку ме­та­ле­ву кві­тку, від якої роз- хо­дя­ться об’єм­ні пе­люс­тки, де роз­та­шо­ва­ні ан­фі­ла­ди ви­став­ко­вих за­лів для рі­зних екс­по­зи­цій.

■ Як і біль­шість ро­біт Ге­рі, бу­до­ва скла­да­є­ться з м’ яких кон­ту­рів. Френк Ге­рі ствер­джу­вав у одно­му з ін­терв’ ю, що «без­ла­дність ви­ги­нів при­зна­че­на для улов­лю­ва­н­ня сві­тла».

■ У му­зеї ви не зна­йде­те ні­чо­го схо­жо­го на те, що ви­став­ля­ють у Ер­мі­та­жі або у Лув­рі. Це не­ймо­вір­но-за­хо­плю­ю­че мі­сце, де па­нує по­та­єм­ний дух су­ча­сно­сті.

■ Тут ре­гу­ляр­но від­бу­ва­ю­ться ви­став­ки. Та­кож є й по­стій­на екс­по­зи­ція на до­да­ток — з ін­ста­ля­ці­я­ми, еле­ктрон­ни­ми пан­но та ін­ши­ми об’ єкта­ми су­ча­сно­го ми­сте­цтва.

■ Нав­ко­ло му­зею — не­зви­чні скуль­пту­ри, екс­по­на­ти: « Кві­тко­вий пес » Дже­фа Кун­са та гі­гант­ський па­вук Лу­ї­зи Бур­жуа. Бу­дів­ля му­зею на­пов­не­на не­о­чі­ку­ва­ни­ми сюр­при­за­ми. У ти­ху без­ві­тря­ну по­го­ду всі від­ві­ду­ва­чі му­зею можуть ста­ти свід­ка­ми стра­хі­тли­во­го, а мо­же, й на­віть хи­мер­но­го дій­ства. Бу­дів­лю му­зею по­чи­нає опо­ви­ва­ти ту­ман, на­ві­ю­ю­чи не­спо­кій, та во­дно­час за­хо­пле­н­ня всім при­су­тнім. Ту­ман по­си­лює вра­же­н­ня при­су­тно­сті на фан­та­сти­чно­му « ко­ра­блі » . Ке­рів­ни­цтво му­зею та всі від­ві­ду­ва­чі ма­ють бу­ти вдя­чні за ці не­ймо­вір­ні ефе­кти Фу­джи­ку На­кайя, який спро­е­кту­вав цю спе­ці­аль­ну уста­нов­ку. Ні­де у сві­ті ви не зна­йде­те ні­чо­го по­ді­бно­го.

■ Пі­сля за­хо­ду сон­ця над сто­ли­цею Кра­ї­ни Ба­сків, у Му­зеї Гуг­ген­ха­йма, по­чи­на­є­ться но­ве за­хо­плю­ю­че дій­ство. Вми­ка­ю­ться во­гня­ні фон­та­ни Іва Кляй­на, ко­трі за­ча­ро­ву­ють пі­зніх від­ві­ду­ва­чів му­зею. Зда­є­ться, що по­то­ки во­ди б’ють пря­мо із під­ло­ги, рух стру­ме­нів не­пе­ре­дба­чу­ва­ний і ха­о­ти­чний. Усе це «шоу» від­бу­ва­є­ться під аком­па­не­мент не­зви­чай­ної му­зи­ки, що ство­рює не­зем­ну атмо­сфе­ру.

■ На пер­ший погляд мо­же зда­ти­ся, що не­ма ні­якої си­сте­ми в роз­ста­нов­ці об’ єктів у му­зеї. Але це не так, бу­дів­лю по­ді­ле­но на чо­ти­ри окре­мі зо­ни, ко­трі сим­во­лі­зу­ють окре­мі на­пря­ми су­ча­сно­го ми­сте­цтва, — аб­стра­кціо­нізм, ку­бізм, сюр­ре­а­лізм та фу­ту­ризм. Най­по­пу­ляр­ні­шою вва­жа­є­ться ком­по­зи­ція Рі­чар­да Сер­ра. Цей об’ єкт на­га­дує ве­ли­че­зну за­кру­че­ну спі­раль, у якій по­лю­бля­ють блу­ка­ти ту­ри­сти. Ро­бо­та аме­ри­кан­сько­го скуль­пто­ра вра­жає сво­ї­ми мас­шта­ба­ми, а ва­га одні­єї скуль­пту­ри ста­но­вить при­бли­зно три тон­ни.

■ Бу­дів­ни­цтво му­зею 1997 ро­ку впли­ну­ло на мі­ську ін­фра­стру­кту­ру і ство­ре­н­ня но­вих ро­бо­чих місць. У Біль­бао з’яви­ла­ся нова лі­нія ме­тро та ае­ро­порт. Не­ймо­вір­на ро­бо­та мера Біль­бао — Інья­кі Аску­ни, — який пе­ре­тво­рив ро­бо­че мі­сто на пів­но­чі ба­ск­ської про­він­ції Іспа­нії з ви­со­ким рів­нем без­ро­бі­т­тя та ре­гу­ляр­ни­ми про­я­ва­ми се­па­ра­ти­зму в мі­жна­ро­дний центр ту­ри­зму, вра­зи­ла всіх. 2012 ро­ку не­за­ле­жний Фонд City Mayors ви­знав йо­го най­кра­щим ме­ром сві­ту.

■ Та­кож на ру­ку ке­рів­ни­цтва му­зею зі­гра­ла стрі­чка Май­кла Епте­да « І ці­ло­го сві­ту за­ма­ло » — про­дов­же­н­ня фран­ши­зи про ан­глій­сько­го су­пе­р­аген­та Джейм­са Бон­да, де дія від­бу­ва­ла­ся не­по­да­лік му­зею. По­при те, що у філь­мі му­зей бу­ло по­ка­за­но не­дов­го, він встиг за­кар­бу­ва­ти­ся в пам’ яті гля­да­чів і при­ва­би­ти їх сво­їм не­зви­чним ви­гля­дом.

Юрій РИЧКА, фото ав­то­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.