«Енер­гія» на ме­жі ка­та­стро­фи?

Ки­є­ву бра­кує по­ту­жно­стей для пе­ре­роб­ки вла­сних від­хо­дів, і на­ван­та­же­н­ня сто­ли­чно­го сміт­тє­спа­лю­валь­но­го за­во­ду мо­же обер­ну­тись ли­хом, вва­жа­ють ек­спер­ти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

До 1 сер­пня Ки­їв при­йма­ти­ме на ути­лі­за­цію смі­т­тя зі Льво­ва. Про це до­мо­ви­лись го­ло­ви двох міст пі­сля мас­шта­бної по­же­жі на Гри­бо­ви­цько­му сміт­тє­зва­ли­щі (про це «День» пи­сав у ма­те­рі­а­лі «Смі­т­тя у го­ло­вах і нав­ко­ло» у №101—102 від 9 черв­ня 2016 ро­ку). У мі­сті Ле­ва що­ден­но на­зби­ру­є­ться близь­ко 650 тонн від­хо­дів, і Ки­їв по­го­див­ся при­йма­ти на ути­лі­за­цію до 200 тонн на день, ре­шту львів­ська вла­да «роз­да­ва­ти­ме» ін­шим по­лі­го­нам.

Ча­сти­ну твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів, при­ве­зе­них до Ки­є­ва, сор­ту­ва­ти­муть, а ча­сти­ну спа­лю­ва­ти­муть на сто­ли­чно­му за­во­ді «Енер­гія», роз­та­шо­ва­но­му по­бли­зу щіль­но за­се­ле­них жи­тло­вих ма­си­вів у Дар­ни­цько­му ра­йо­ні мі­ста, зокре­ма Хар­ків­сько­го та По­зня­ків. Пер­ши­ми на но­ви­ну про пе­ре­роб­ку львів­сько­го смі­т­тя на «Енер­гії» від­ре­а­гу­ва­ли мі­сце­ві жи­те­лі. Лю­дей, зокре­ма, не­по­ко­їть, за чий ра­ху­нок во­зи­ти­муть смі­т­тя аж за 500 кі­ло­ме­трів і хто опла­тить йо­го сор­ту­ва­н­ня та пе­ре­роб­ку. А го­лов­не — на­ві­що зай­вий раз тру­ї­ти ки­ян? Адже на­слід­ки ді­яль­но­сті за­во­ду жи­те­лі сто­ли­ці і так від­чу­ва­ють що­ден­но, скар­жа­чись на смо­рід. Ра­ні­ше «Енер­гію» на­віть на­ма­га­лись за­кри­ти че­рез шкі­дли­вість, при­найм­ні обі­цян­ки зро­би­ти це лу­на­ли від кіль­кох кан­ди­да­тів на по­са­ду ки­їв­сько­го мера.

«На ща­стя, за­вод «Енер­гія» був не­до­ван­та­же­ний. Але ж ні­хто не ка­же, що він роз­та­шо­ва­ний у зо­ні щіль­ної за­бу­до­ви бі­ля жи­тло­во­го ма­си­ву По­зня­ки. Ні­хто не ка­же, що спа­ле­н­ня від­хо­дів, ку­ди вхо­дить і смі­т­тя з мар­ку­ва­н­ням PVC, це — діо­ксин на ви­хо­ді. Уяв­ляю, який жах бу­де, ко­ли за­вод за­ван­та­жать львів­ським смі­т­тям», — про­ко­мен­ту­ва­ла на­мі­ри мі­ської вла­ди еко­лог На­та­ля Ви­шнев­ська.

«ФІЛЬТРИ ЗА­ВО­ДУ ВИЙШЛИ З ЛА­ДУ ДЕ­СЯТЬ РО­КІВ ТО­МУ»

Та­кої ж дум­ки гро­мад­ський акти­віст та адво­кат Оле­ксій Шев­чук ( са­ме йо­му на­ле­жить ініціатива ство­ре­н­ня у Дар­ни­цько­му ра­йо­ні Ки­є­ва еко­ло­гі­чних дру­жин, які б сте­жи­ли пе­ре­д­усім за сти­хій­ни­ми сміт­тє­зва­ли­ща­ми). « Фільтри за­во­ду « Енер­гія » вийшли з ла­ду ще де­сять ро­ків то­му. Ми від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня що­до за­бру­дне­н­ня зе- мель і вод за­во­дом і отри­ма­ли по­ста­но­ву слід­чо­го на про­ве­де­н­ня у ньо­му ком­пле­ксної пе­ре­вір­ки. При тем­пе­ра­ту­рі +350С вве­де­н­ня повної по­ту­жно­сті за­бру­днить по­ві­тря на­стіль­ки, що Дар­ни­ця бу­де не­при­да­тна для про­жи­ва­н­ня. За­вод « Енер­гія » на ме­жі еко­ло­гі­чної ка­та­стро­фи, оскіль­ки обла­дна­н­ня не онов­лю­ва­ло­ся п’ятьсім ро­ків, на ньо­му від­су­тні сор­ту­валь­ні лі­нії » , — так опи­сав у со­цме­ре­жах си­ту­а­цію акти­віст.

На­ра­зі най­го­стрі­ше сто­їть пи­та­н­ня еко­ло­гі­чної без­пе­ки для ки­ян. За словами Оле­ксія Шев­чу­ка, ра­ні­ше при Ки­їв­ра­ді ство­рю­ва­лась ро­бо­ча гру­па що­до без­пе­чно­сті ро­бо­ти за­во­ду «Енер­гія», та во­на не пра­цює. « За­раз ка­те­го­ри­чно не мо­жна спа­лю­ва­ти сміт- тя на за­во­ді, оскіль­ки рі­вень за­га­зо­ва­но­сті по­ві­тря кри­ти­чний, йо­го під­ви­ще­н­ня ма­ти­ме на­слід­ком спа­лах ря­ду за­хво­рю­вань, які від­по­від­но до ста­ти­сти­чних да­них зро­сли втри­чі за ми­ну­лий рік», — на­го­ло­шує акти­віст.

«У КИ­Є­ВІ НЕ КРА­ЩЕ, НІЖ У ГРИБОВИЧАХ»

На сай­ті Ки­їв­ра­ди на­віть з’ яви­лась пе­ти­ція про за­бо­ро­ну спа­лю­ва­ти на «Енер­гії» смі­т­тя зі Льво­ва. Та сто­ли­чна вла­да від­сто­ює ін­шу по­зи­цію. Щоб за­спо­ко­ї­ти ки­ян, не­що­дав­но мі­сце­ві ЗМІ за­про­си­ли на екс­кур­сію «Енер­гі­єю». Ди­ре­ктор ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства « Ки­їв­ко­мун­сер­віс » Єв­ген Ру­сін повідомив, що за­вод не за­ван­та­жу­є­ться на пов­ну по­ту­жність, а при­бу­т­тя до­да­тко­вих об­ся­гів смі­т­тя зі Льво­ва не ма­ти­ме не­га­тив­них на­слід­ків для ки­ян. Він ще раз на­га­дав, що при­йма­ти­муть львів­ські від­хо­ди ли­ше до сер­пня, бо по­тім на за­во­ді по­чне­ться пла­но­вий ре­монт і мо­дер­ні­за­ція обла­дна­н­ня. Львів же до того ча­су має вре­гу­лю­ва­ти пи­та­н­ня зі смі­т­тям.

Однак ек­спер­ти пе­ре­ко­ну­ють: роз­по­віді чи­нов­ни­ків про не­за­ван­та­же­ну «Енер­гію» — міф. «Як за­вод мо­же впо­ра­тись зі смі­т­тям зі Льво­ва, якщо не мо­же впо­ра­тись із ки­їв­ським? Я не ба­чу в цьо­му ло­гі­ки. Як за­вод мо­же бу­ти не­до­ван­та­же­ний, якщо він не по­кри­ває по­тре­би мі­ста? Ку­ди то­ді ді­ва­є­ться ки­їв­ське смі­т­тя? Це якась ма­я­чня, бо сто­ли­ця по­то­пає у вла­сно­му сміт­ті, у нас не­ма по­ту­жно­стей для пе­ре­роб­ки львів­сько­го. Ки­їв­ське сміт­тє­зва­ли­ще, єди­не офі­цій­не, не у кра­що­му ста­ні, ніж у Грибовичах. А ре­шта — це не­ле­галь­ні смі­тни­чки нав­ко­ло мі­ста. У нас всі око­ли­ці за­ва­ле­ні від­хо­да­ми. Ме­ні зда­є­ться, що це якийсь без­глу­здий пі­ар-хід», — під­су­мо­вує ек­сперт На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни Оле­ксандр Со­ко­лен­ко.

СМІ­Т­ТЯ ПОТРЕБУЄ ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ

Львів­сько-ки­їв­ська вза­є­мо­ви­ру­чка за­го­стри­ла про­бле­му ути­лі­за­ції від­хо­дів та ста­ну сміт­тє­зва­лищ по всій кра­ї­ні. За словами Оле­ксан­дра Со­ко­лен­ка, у нас вза­га­лі не роз­ви­не­на га­лузь пе­ре­роб­ки смі­т­тя, а про­бле­мою Гри­бо­ви­чів слід бу­ло за­йма­тись ро­ків 20 то­му, а не пі­сля по­же­жі. «Сьо­го­дні не­має іншого ва­рі­ан­ту, як ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти Гри­бо­ви­цьке сміт­тє­зва­ли­ще, яким би во­но не бу­ло, але тре­ба не­гай­но роз­по­ча­ти за­лу­ча­ти ін­ве­сти­ції, щоб ство­ри­ти мі­сця пе­ре­роб­ки від­хо­дів на цьо­му по­лі­го­ні. Не­о­дно­ра­зо­во ін­ве­сто­ри на­ма­га­лись зай­ти на львів­ський ри­нок, але їм не до­зво­ля­ла мі­сце­ва вла­да», — ко­мен­тує еко­лог.

До сло­ва, у Поль­щі остан­ні 15 ро­ків впро­ва­джу­є­ться та­ка со­бі ре­фор­ма у сфе­рі ути­лі­за­ції смі­т­тя, ство­рю­ю­ться по­ту­жні та су­ча­сні сміт­тє­пе­ре­ро­бні за­во­ди, сміт­тє­зва­ли­ща про­е­кту­ю­ться так, щоб по­же­жі, по­ді­бні до гри­бо­ви­цької, бу­ли там не­мо­жли­ві. По­ля­ки вча­ться за­ро­бля­ти гро­ші на від­хо­дах, за­пу­ска­ю­чи на по­втор­ну оброб­ку ма­кси­маль­ну кіль­кість смі­т­тя рі­зно­го ви­ду. А ще там пра­цює си­сте­ма роз­діль­но­го сор­ту­ва­н­ня, яка в Укра­ї­ні пе­ре­бу­ває на за­род­ко­вій ста­дії.

ФОТО ЄВГЕНА КРАВСА

У МО­РІ ВІД­ХО­ДІВ. ГРИ­БО­ВИ­ЦЬКЕ СМІТ­ТЄ­ЗВА­ЛИ­ЩЕ, БЕРЕЗЕНЬ 2005 РО­КУ. ЛЬВІВ МАЄ ВИ­РІ­ШИ­ТИ ПРО­БЛЕ­МУ З УТИЛІЗАЦІЄЮ ВІД­ХО­ДІВ ДО СЕР­ПНЯ, БО ПО­ТІМ НА КИ­ЇВ­СЬКО­МУ ЗА­ВО­ДІ «ЕНЕР­ГІЯ» ПО­ЧНЕ­ТЬСЯ ПЛА­НО­ВИЙ РЕ­МОНТ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.