Все­укра­їн­ський со­ці­аль­ний про­ект «З ди­тин­ства чем­піон»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

30 черв­ня у мі­сті Бі­ла Цер­ква від­бу­ло­ся від­кри­т­тя ве­ли­ко­го спор­тив­но­го за­лу для сам­бо — для Цен­тру со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції ді­тей «Зла­го­да». Те­пер у ви­хо­ван­ців ди­тя­чо­го бу­дин­ку з’яви­ла­ся мо­жли­вість зайня­ти­ся про­фе­сій­ним спор­том і, що ва­жли­ві­ше, ма­ти пра­виль­ні орі­єн­ти­ри і при­клад у жит­ті.

Та­ка по­дія ста­ла мо­жли­вою зав­дя­ки ор­га­ні­за­то­рам бла­го­дій­но­го про­е­кту «З ди­тин­ства чем­піон». Йо­го за­снов­ни­ка­ми стали ви­пу­скни­ки чо­ло­ві­чої спіль­но­ти «Спар­та» і бла­го­дій­ний фонд «Бла­го­май». За ко­шти фон­ду для хло­пців ку­пи­ли про­фе­сій­ний бор­ців­ський ки­лим, спор­тив­ну екі­пі­ров­ку, швед­ські стін­ки, тур­ні­ки, бру­си, ка­на­ти, джгу­ти, ги­рі, м’ячі і бор­ців­ські ма­не­ке­ни. Всі за­ня­т­тя для хло­пців з ви­кла­да­ча­ми сам­бо, які від­бу­ва­ю­ться три­чі на ти­ждень, без­ко­штов­ні.

Це­ре­мо­нія уро­чи­сто­го від­кри­т­тя спор­тив­но­го за­лу про­хо­ди­ла з ігра­ми і кон­кур­са­ми. У про­гра­мі бу­ли по­ка­зо­ві ви­сту­пи із сам­бо і від­кри­те тре­ну­ва­н­ня з про­фе­сій­ним тре­не­ром для всіх при­су­тніх ді­тей. За словами ке­рів­ни­ків про­е­кту «З ди­тин­ства чем­піон» Оле­ксан­дра ВОЛОШАНЕНКА та Ва­си­ля ТИМОШЕНКА, для ви­хо­ван­ців ди­тя­чих бу­дин­ків пла­ну­є­ться до кін­ця ро­ку від­кри­ти ще три та­ких за­ли: у Ки­їв­ській обла­сті, Оде­сі та Хар­ко­ві. Ме­та про­е­кту — при­ще­пи­ти ді­тям лю­бов до спор­ту і здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя, за­гар­ту­ва­ти си­лу ду­ху.

ФОТО НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.