Екс­пе­ри­мент, до­слі­дже­н­ня і за­гад­ка

У цен­трі на­у­ки і ми­стецтв DIYA від­бу­ла­ся прем’єра су­ча­сної опе­ри-ну­ар «До­ля До­рі­а­на, або Син­дром До­рі­а­на»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Му­зи­ку на­пи­са­ла су­ча­сний укра­їн­ський ком­по­зи­тор Кар­мел­ла Це­пко­лен­ко за ро­ма­ном Оска­ра Уайль­да (лі­бре­то Сер­гія Сту­па­ка). Ви­ста­ва ста­ла дру­гою в про­е­кті мо­ло­до­го ре­жи­се­ра Ан­то­на Ли­тви­но­ва «Опе­ра у ва­лі­зі», що пе­ре­слі­дує одра­зу кіль­ка до­во­лі ва­жли­вих ці­лей.

По-пер­ше, по­ста­нов­ник ра­тує за мо­біль­ні ви­ста­ви, які, на від­мі­ну від гро­мі­зд­ких опу­сів На­ціо­наль­ної опе­ри, можуть бу­ти зі­гра­ні пра­кти­чно в будь-яких про­сто­рах. Це, зві­сно, під­ви­щує шан­си при­вер­ну­ти ува­гу но­во­го гля­да­ча, який без пі­є­те­ту ста­ви­ться до окса­ми­то­вих крі­сел і кри­шта­ле­вих люстр, але з ці­ка­ві­стю від­кри­ває для себе но­ві те­а­траль­ні ло­ка­ції, як, ска­жі­мо, один із па­віль­йо­нів Кі­но­сту­дії ім. Дов­жен­ка, де й квар­ти­рує DIYA.

По-дру­ге, прин­ци­по­вий ком­по­нент «Опе­ри у ва­лі­зі» — це по­пу­ля­ри­за­ція твор­чо­сті укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів, іме­на яких, за рід­кі­сним ви­ня­тком «жи­вих кла­си­ків», рід­ко зу­стрі­неш на афі­шах. Так, ми­ну­ло­го ро­ку з’яви­лась опе­ра-жарт «Ве­дмідь» Іри­ни Гу­ба­рен­ко за одно­ймен­ним во­де­ві­лем Ан­то­на Че­хо­ва, а ни­ні­шньо­го — «До­ля До­рі­а­на».

Прем’єра Ан­то­на Ли­тви­но­ва «До­ля До­рі­а­на, або Син­дром До­рі­а­на» — це перш за все спро­ба ра­зом із ху­до­жни­цею Оле­ксан­дрою Кр­ма­джян ви­вчи­ти і на­вчи­ти­ся ко­ри­сту­ва­ти­ся «іно­зем­ною» сце­ні­чною мо­вою.

Усе на сце­ні пра­гне зда­ва­ти­ся стиль­ним, епа­та­жним, есте­ти­чно без­до­ган­ним, сло­вом, пі­ді­гна­ним під, ска­жі­мо, сві­то­ві стан­дар­ти гу­чних опер­них по­ста­но­вок, що слав­ля­ться не ли­ше му­зи­чною, але й ві­зу­аль­ною ви­шу­ка­ні­стю. На­при­клад, май­стер­ня ху­до­жни­ка Бе­зи­ла (Ру­слан Кірш) тут влу­чно при­рів­ня­на до опе­ра­цій­ної, де ви­йма­ю­ться на сві­тло три де­мо­ни, во­ни ж три аль­тер его До­рі­а­на (Іван Бу­тка­люк). Сум­ній Си­біл­лі (Ган­на Ма­рич), на­ре­че­ній і пер­шій жер­тві До­рі­а­на, від­ве­де­но мі­сце на зе­ле­но­му луж­ку із па­рос­тків со­ня­шни­ка. Там її й від­ві­дає при­ма­ра-смерть (Оль­га Дя­дів), при­ні­сши із со­бою мер­тві шту­чні квіти. Ге­рої з’яв­ля­ю­ться і зни­ка­ють із­за при­смер­ко­вої за­ві­си-за­дни­ка, що ше­ле­стить і до по­ча­тку дії чор­ною це­ло­фа­но­вою пе­ле­ною огор­тає всі пре­дме­ти і по­кри­ває й са­му сце­ну...

При­го­лом­шли­ва емо­цій­но-чут­тє­ва музика Кар­мел­ли Це­пко­лен­ко, що ви­ма­га­ла не­аби­якої ко­пі­ткої ро­бо­ти від ди­ри­ген­та Ві­кто­рії Ра­цюк і шлі­фов­ки аль­тер­на­тив­них те­хнік ви­до­бу­ва­н­ня зву­ку і не­зви­чай­но­го ар­ти­сти­зму від ор­ке­стру, тра­ктує істо­рію До­рі­а­на як, перш за все, по­до­рож ла­бі­рин­та­ми під­сві­до­мо­сті. По су­ті, й у ви­ста­ві ми спо­сте­рі­га­є­мо не за при­го­дою ге­роя, але за вті­ле­н­ням йо­го тем­них ба­жань — три де­мо­ни-тан­цю­ри­сти ді­ють від іме­ні До­рі­а­на і про­жи­ва­ють йо­го жи­т­тя, здій­сню­ю­чи ті вчин­ки, на які не на­ва­жу­вав­ся він. Ва­жли­вий ком­по­нент ці­єї по­ста­нов­ки — хо­ре­о­гра­фія Хри­сти­ни Ши­шка­рьо­вої, яка куль­ти­вує в Укра­ї­ні су­ча­сний та­нець. І на­вряд чи мо­жна обі­йти ува­гою це прин­ци­по­ве твор­че зусилля Ан­то­на Ли­тви­но­ва зі­бра­ти в одній ви­ста­ві ко­ман­ду, що спо­від­ує прин­ци­пи аван­гар­дно­го акту­аль­но­го ми­сте­цтва.

На жаль, не зав­жди в «До­лі До­рі­а­на» Ан­то­ну Ли­тви­но­ву вда­є­ться про­де­мон­стру­ва­ти май­стер­ність не ли­ше про­дю­се­ра, а са­ме ре­жи­се­ра, який об’єд­нує в ці­лі­сне по­ло­тно ро­бо­ти ко­лег і ор­га­ні­зо­вує дію на сце­ні. Але йо­го чут­тє­вість до му­зи­чної при­ро­ди опе­ри і йо­го по­слі­дов­на ро­бо­та над фор­маль­ним онов­ле­н­ням жан­ру на­вряд чи за­ли­ша­ться без ува­ги. Тим па­че, що по­ді­бний ка­мер­ний му­зи­чний про­ект «Опе­ра у ва­лі­зі» по­ки що уні­каль­ний. Цим, вла­сне, і цін­ний.

Іри­на ЧУЖИНОВА, те­а­тро­зна­вець

ФОТО З САЙТА DIYA.CENTER/UK

ДІЯ ПО­СТА­НОВ­КИ ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ У СВІ­ДО­МО­СТІ ЛЮ­ДИ­НИ, ХВОРОЇ НА «СИН­ДРОМ ДО­РІ­А­НА ГРЕЯ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.