Укра­ї­на про­ща­є­ться з бій­цем із по­зив­ним «Міф», який за­ги­нув на Дон­ба­сі

Опер­но­го спів­ка і па­трі­о­та Ва­си­ля Слі­па­ка по­хо­ва­ють 1 ли­пня на Ли­ча­ків­сько­му кла­до­ви­щі у Льво­ві

Den (Ukrainian) - - Культура -

По­ми­наль­не бо­го­слу­жі­н­ня роз­по­чне­ться о 11.00 у Гар­ні­зон­но­му хра­мі апо­сто­лів Петра і Пав­ла. По­тім похо­рон­на про­це­сія ви­ру­шить на Ли­ча­ків­ський цвин­тар, де орі­єн­тов­но о 12.30 год. роз­по­чне­ться по­хо­ва­н­ня, по­ві­дом­ляє, прес-слу­жба Львів­ської мі­ськра­ди.

Опер­ний спів­ак із сві­то­вим ім’ям Ва­силь Слі­пак, бо­єць ДУК «Пра­вий се­ктор» із по­зив­ним «Міф» («Ме­фі­сто­фель»), який 19 ро­ків про­жив у Фран­ції, за­ги­нув 29 черв­ня у ра­йо­ні Де­баль­це­во­го на Дон­ба­сі від ку­лі снай­пе­ра.

«Ві­дби­ва­ли ата­ку се­па­рів, за уча­стю «ар­ти», вій­сько­вої те­хні­ки. Ва­силь за­ги­нув від ку­лі снай­пе­ра, із ав­то­ма­том у ру­ках», — роз­по­вів depo.ua ко­ман­дир Ва­си­ля Оле­ксандр із по­зив­ним «Друг По­до­ля­нин». Ва­силь був ку­ле­ме­тни­ком. У ньо­го за­ли­ши­ли­ся ба­тьки і стар­ший брат...

«Ми з ним во­ю­ва­ли на пе­ре­до­вій на­при­кін­ці ве­сни і влі­тку 2015 під Пе­ска­ми, — роз­по­від­ає по­бра­тим Ва­си­ля з 7-го ба­таль­йо­ну ДУК Гри­го­рій Пі­во­ва­ров. — Він брав участь у бо­ях, від­лу­чав­ся на кон­цер­ти і по­тім зно­ву по­вер­тав­ся на фронт. І не тіль­ки во­ю­вав, а й хло­пцям над­си­лав ба­га­то до­по­мо­ги. Це ні­чо­го, що Ва­ся був не про­фе­сій­ний вій­сько­вий, а ар­тист — на­вчи­ти­ся во­ю­ва­ти, ко­ли лю­биш свою кра­ї­ну, не скла­дно, го­лов­не ба­жа­н­ня і ві­ра. Він на сво­є­му при­кла­ді по­ка­зав, що та­ке лю­би­ти Ба­тьків­щи­ну по-справ­жньо­му. До ре­чі, во­їн з ньо­го ви­йшов хо­ро­ший. А ще він спів­ав нам ін­ко­ли»...

У ди­тин­стві Ва­силь спів­ав у хо­ро­вій ка­пе­лі «Ду­да­ри­ки». В 1994 ро­ці на мі­жна­ро­дно­му кон­кур­сі у Фран­ції 20-рі­чний сту­дент Львів­ської кон­сер­ва­то­рії отри­мав гран-прі, а в 1996-у під­пи­сав кон­тракт із «Опе­ра Ба­сти­лія» (Па­риж). Пар­тію чотирьох ди­я­во­лів із опе­ри Оф­фен­ба­ха «Каз­ки Го­фма­на» він спів­ав так, що гля­да­чі про­зва­ли В.Слі­па­ка «Ме­фі­сто­фе­лем»...

Хо­ча Ва­силь жив за кор­до­ном і зро­бив чу­до­ву кар’єру, але про Ба­тьків­щи­ну не за­бу­вав. Ко­ли по­чав­ся Май­дан, Слі­пак вла­што­ву­вав акції на під­трим­ку Укра­ї­ни у Фран­ції. Па­ризь­кі укра­їн­ці зби­ра­ли­ся бі­ля фон­та­на Сан-Мі­шель (мі­сце де бу­ло вби­то Си­мо­на Пе­тлю­ру)... Ва­силь пи­шав­ся сво­їм пер­шим во­лон­тер­ським успі­хом — «Фор­дом», ку­пле­ним для «Пра­во­го се­кто­ра» на ко­шти від одні­єї па­ризь­кої ма­ні­фе­ста­ції, але вва­жав, що цьо­го за­ма­ло. Він по­ли­шив єв­ро­пей­ське жи­т­тя і при­їхав за­хи­ща­ти свою Ба­тьків­щи­ну.

Во­ю­вав на Дон­ба­сі, а на згад­ку про сце­ну обрав со­бі по­зив­ний «Ме­фі­сто­фель». Хо­ча йо­го для зру­чно­сті ско­ро­ти­ли до «Мі­фа»... Бо «Ме­фі­сто­фель» ду­же дов­го кри­ча­ти у ра­цію. Ва­силь Слі­пак во­ю­вав у скла­ді ДУК «Пра­вий се­ктор».

«Все по­ча­ло­ся з во­лон­тер­ства, «ДУК ПС» бу­ли пер­ші на­ші хре­ще­ни­ки, ми їх так на­зи­ва­є­мо. Ми їм до­по­ма­га­ли усі­єю на­шою во­лон­тер­ською ор­га­ні­за­ці­єю «Fraternite Ukrainienne/Укра­їн­ське брат­ство». Пер­ші, ко­му ми до­по­мо­гли, був 7-й ба­таль­йон «ДУК ПС», я знав цих лю­дей, і так ста­ло­ся, що я тут, але це міг бу­ти й ін­ший якийсь ба­таль­йон. Ось так во­лон­тер­ство при­ро­дно пе­ре­ро­сло в актив­ну участь», — роз­по­від­ав «Міф» жур­на­лі­стам.

З ми­ну­ло­го лі­та Ва­силь змі­нив кіль­ка під­роз­ді­лів, роз­по­ві­ли в го­лов­но­му шта­бі ДУК ПС. Остан­нім йо­го під­роз­ді­лом ста­ла штур­мо­ва ро­та ДУК. Остан­ні до­пи­си на сто­рін­ці Ва­си­ля Слі­па­ка у «Фейс­бу­ці» — про спра­ви. Зби­рав гро­ші для по­бра­ти­мів, бо був не тіль­ки бій­цем, а й во­лон­те­ром. Шу­кав 50 чор­них бе­ре­тів...

Во­їн-до­бро­во­лець Ва­силь Слі­пак був зраз­ком гро­ма­дя­ни­на та па­трі­о­та! Схи­ля­є­мо го­ло­ви, хай зем­ля йо­му бу­де пу­хом!

Алі­са АНТОНЕНКО

ФОТО З «ФЕЙСБУК»-СТО­РІН­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.