Де­ся­тка най­сум­лін­ні­ших!

Ре­зуль­та­ти кон­кур­сно­го до­бо­ру до Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

Den (Ukrainian) - - Один День Із Життя Міста -

«День» по­чи­нає вже чо­тир­над­ця­ту Лі­тню шко­лу жур­на­лі­сти­ки. Умо­ви до­бо­ру ви­ма­га­ли від мо­ло­ді про­де­мон­стру­ва­ти то­чність і ди­сци­плі­но­ва­ність, ро­зу­мі­н­ня про­е­ктів га­зе­ти та вла­сні ши­ро­ту і гли­би­ну ми­сле­н­ня. Ві­дзна­чи­мо, що де­я­кі ан­ке­ти нас справ­ді вра­зи­ли сво­їм ви­со­ким рів­нем. За­га­лом до 28 черв­ня ре­да­кція отри­ма­ла 30 за­явок (і во­ни про­дов­жу­ва­ли над­хо­ди­ти вже і пі­сля де­длай­ну!), але всі умо­ви кон­кур­сно­го від­бо­ру ви­ко­на­ли 10 най­сум­лін­ні­ших сту­ден­тів, тож са­ме во­ни про­ве­дуть у ре­да­кції на­сту­пні чо­ти­ри ти­жні. Тим же, хто не по­ба­чить своє прі­зви­ще у спи­ску, ра­ди­мо не за­сму­чу­ва­ти­ся — ви вже «на пів­до­ро­зі» до на­сту­пної Лі­тньої шко­ли! Не опу­скай­те рук, пра­цюй­те над со­бою, і ми бу­де­мо ра­ді зу­стрі­ти­ся з ва­ми на­сту­пно­го ли­пня!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.