Iз про­те­сту у сим­вол

Den (Ukrainian) - - Один День Із Життя Міста - Ан­на ГАВРИЛЮК

ли­пня — одне з най­мо­лод­ших бол­гар­ських свят — Джу­лай. Во­но ви­ни­кло у 70-х ро­ках ХХ сто­лі­т­тя як про­тест мо­ло­дих хі­пі про­ти ко­му­ні­сти­чної вла­ди.

На­зву свя­ту да­ла пі­сня гур­ту Uriah Heep — July Morning. У ком­по­зи­ції йде­ться про мо­ло­ду лю­ди­ну, яка шу­кає лю­бов, та зна­хо­дить її ли­пне­вим ран­ком. А для бол­гар­ської мо­ло­ді ця пі­сня бу­ла сим­во­лом пра­гне­н­ня до сво­бо­ди, миру та сві­тло­го май­бу­тньо­го.

Спо­ча­тку хі­пі зби­ра­ли­ся на пер­шо­му при­ча­лі Вар­ни, але пі­сля па­ді­н­ня ко­му­ні­сти­чної вла­ди свя­то роз­ро­сло­ся і охо­пи­ло усе чор­но­мор­ське узбе­реж­жя кра­ї­ни. А на свя­тку­ва­н­ня при­їздять мо­ло­ді люди з усі­єї Єв­ро­пи.

У ніч із 30 черв­ня на 1 ли­пня мо­лодь зби­ра­є­ться на бе­ре­зі мо­ря, щоб по­ве­се­ли­ти­ся і уро­чи­сто зу­стрі­ти схід сон­ця. Гім­ном свя­та, зві­сно, до­сі ли­ша­є­ться пі­сня July Morning, яка лу­нає зві­ду­сіль. Ві­до­мо, що гурт Uriah Heep на­віть на­ві­ду­вав­ся на це свя­то, на ра­дість ша­ну­валь­ни­кам.

Те­пер Джу­лай, зві­сно, транс­фор­му­ва­ло­ся із про­те­сту у сим­вол звіль­не­н­ня від ти­ску ве­ли­ко­го мі­ста. Але за­хо­пле­н­ня кра­сою та на­дія на кра­ще «зав­тра» до­сі ли­ша­є­ться ба­зо­вим ме­си­джем свя­та.

При­єм­но уяв­ля­ти, як за кіль­ка хви­лин пе­ред схо­дом сон­ця на не­що­дав­но ве­се­ло­му пля­жі за­па­дає ти­ша. І усі при­су­тні від­чу­ва­ють єд­ність у спо­гля­дан­ні кра­си, без жо­дних зай­вих слів...

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.