Про зі­ткне­н­ня двох жур­на­лі­стик

Гер­хард ГНА­УК: «Бре­хня — єди­на лан­ка, яка пов’язує між со­бою вій­ну на Дон­ба­сі, до­пін­го­вий скан­дал та ін­ші яви­ща ро­сій­ської дій­сно­сті»

Den (Ukrainian) - - Один День Із Жи­т­тя Мі­ста - Ро­ман ГРИ­ВІН­СЬКИЙ, «День»

Ро­сій­ська агре­сія про­ти Укра­ї­ни ста­ла сер­йо­зним ви­кли­ком не ли­ше для за­хі­дно­го по­лі­ти­чно­го істе­блі­шмен­ту, а й для та­мо­шньої ме­діа-спіль­но­ти. Чи мо­жна збе­рег­ти при­хиль­ність стан­дар­там про­фе­сії, не став­ши при цьо­му спів­у­ча­сни­ком ро­сій­ської ін­фор­ма­цій­ної вій­ни про­ти Укра­ї­ни? Чи по­вин­ні жур­на­лі­сти на­га­ду­ва­ти єв­ро­пей­ським по­лі­ти­кам про цін­но­сті, про які остан­ні по­ча­ли за­бу­ва­ти на до­го­ду осо­би­стим і кор­по­ра­тив­ним ін­те­ре­сам? Чи від­по­від­аль­ні ме­дій­ни­ки за від­су­тність у за­хі­дно­му то­ва­ри­стві аде­ква­тно­го ро­зу­мі­н­ня су­тно­сті су­ча­сної Ро­сії? На ці та ін­ші пи­та­н­ня від­по­від­ає вже зна­йо­мий чи­та­чам «Дня» екс­перт з пи­тань Схі­дної Єв­ро­пи, ко­ре­спон­дент і ре­да­ктор впли­во­вої ні­ме­цької га­зе­ти Die Welt Гер­хард Гна­ук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.