Як всти­гну­ти змі­ни­ти світ до лі­тніх від­пу­сток

«24–30.06.2016»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

Чи то че­рез на­ста­н­ня дов­го­о­чі­ку­ва­ної спе­ки, чи то про­сто га­ран­тій­ний тер­мін за­кін­чив­ся, але ста­лий з осе­ні-зи­ми 2014—2015 ро­ків пев­ний вну­трі­шньо- й зов­ні­шньо­по­лі­ти­чний кон­сен­сус як в Укра­ї­ні так і у сві­ті, схо­же, по­чав руй­ну­ва­ти­ся. Зі ста­рої, зда­ва­ло­ся б, уже на­скрізь тру­хля­вої гри­бни­ці (так і про­си­ться дру­кар­ська по­мил­ка «гро­бни­ці») по­пер­ли до сон­ця но­ві по­лі­ти­чні пар­тії, НАБУ, Ген­про­ку­ра­ту­ра і СБУ ки­ну­ли­ся нав­ви­пе­ред­ки за­три­му­ва­ти се­ре­дньої ру­ки олі­гар­хів, ко­ли­шніх чи­нов­ни­ків- ко­ру­пціо­не­рів і екс­ко­му­ні­стів-се­па­ра­ти­стів, а укра­їн­ській ар­мії на­бри­дло під­став­ля­ти дру­гу що­ку, й пі­сля ти­жнів об­стрі­лів з бо­ку те­ро­ри­стів во­на «вло­ми­ла» їм під зав’яз­ку.

■ Утім, най­го­лов­ні­ше цьо­го ти­жня від­бу­ва­ло­ся за ме­жа­ми Укра­ї­ни, і са­ме з цих по­дій наш ти­жне­вий огляд і вар­то роз­по­ча­ти. З ми­ну­лих ви­хі­дних на­віть пов­ний лін­гво­і­діот знає, що озна­чає ан­глій­ське ско­ро­че­н­ня-нео­ло­гізм Brexit. Гло­ба­лі­за­ція! Весь ти­ждень по­лі­ти­чні ек­спер­ти, бри­тан­ський по­сол і ди­пло­ма­ти Єв­ро­со­ю­зу на­ма­га­ли­ся впо­ра­ти­ся з міль­йо­на­ми сер­це­вих й гі­пер­то­ні­чних кри­зів укра­їн­ців, з ура­ні­шніх до ні­чних ефі­рів без вто­ми за­пев­ня­ю­чи, що ре­фе­рен­дум про став­ле­н­ня бри­тан­ців до Єв­ро­со­ю­зу ні­як не по­зна­чи­ться на на­шій кра­ї­ні. Чи вар­то ди­ву­ва­ти­ся, що й пе­ре­сі­чним бри­тан­цям не лег­ше. На­віть по­пу­лі­сти, які ра­ту­ва­ли за ви­хід з ЄС, де­зо­рі­єн­то­ва­ні не­о­чі­ку­ва­ною пе­ре­мо­гою й ви­му­ше­ні нав­пе­ре­бій від­мов­ля­ти­ся від роз­да­них ни­ми не­здій­снен­них обі­ця­нок зо­ло­тих со­ці­аль­них гір. По­ки роз­ча­ро­ва­ні со­бою бри­тан­ці зби­ра­ють який уже там за ра­хун­ком міль­йон під­пи­сів на під­трим­ку по­втор­но­го ре­фе­рен­ду­му й ор­га­ні­зо­ву­ють по- бри­тан­ськи мля­вий тра­фаль­гар­ський єв­ро­май­дан (див­но, на­чеб­то Британія, а сво­го Найє­ма, по­обі­ця­ти уча­сни­кам у « Фейс­бу­ці » чай, не зна­йшло­ся), як мі­ні­мум в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі па­ні­чні на­строї з при­во­ду на­слід­ків ре­фе­рен­ду­му по­сту­по­во схо­дять на­ні­вець.

■ Так, ко­ли­ва­н­ня фон­до­во­го й ва­лю­тно­го ринку бу­ли зна­чни­ми. Той же Со­рос на сто­рін­ках бри­тан­ської пре­си на­пе­ре­до­дні ре­фе­рен­ду­му обі­цяв, що в ра­зі не­га­тив­но­го ре­зуль­та­ту на­жи­ву­ться ли­ше бір­жо­ві спе­ку­лян­ти, і сло­ва сво­го до­три­мав­ся. Але, за ве­ли­ким ра­хун­ком, як­би цей ре­фе­рен­дум не про­ве­ла Ве­ли­ко­бри­та­нія, Єв­ро­со­ю­зу са­мо­му б до­ве­ло­ся йо­го про­ве­сти. В умо­вах при­ско­ре­н­ня ін­те­гра­цій­них про­це­сів усе­ре­ди­ні Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в ньо­му вже не за­ли­ша­ло­ся мі­сця ко­ли­шній Ве­ли­кій Бри­та­нії, яка ви­бір­ко­во, як ко­лись Укра­ї­на в СНД, бра­ла участь у йо­го про­гра­мах і ске­пти­чно ди­ви­ла­ся на не­ми­ну­че на­да­лі змен­ше­н­ня сво­го по­лі­ти­чно­го й еко­но­мі­чно­го су­ве­ре­ні­те­ту. У ни­ні­шньо­му ЄС уже жо­дній кра­ї­ні не до­зво­ле­на дво­хве­ктор­на по­лі­ти­ка — одні­єю но­гою сто­я­ти на аме­ри­кан­сько­му, а дру­гою на європейському атлан­ти­чно­му бе­ре­зі. Те­пер, від­чув­ши на вла­сній ки­ше­ні ці­ну сво­бо­ди від до­сту­пу до єв­ро­пей­ських рин­ків, су­дя­чи зі ста­ти­сти­ки го­ло­су­ва­н­ня за ві­ко­ви­ми гру­па­ми, в на­сту­пно­му по­ко­лін­ні бри­тан­ці на­пев­но зно­ву по­ру­шать пи­та­н­ня про участь у ЄС, що­прав­да, цьо­го ра­зу вже на умо­вах єв­ро­бю­ро­кра­тів. Зві­сно, якщо до цьо­го ча­су бу­дуть ще жи­ви­ми ві­слюк і сул­тан.

■ Че­рез кіль­ка днів вже на про­ти­ле­жно­му кін­ці кон­ти­нен­ту став­ся ін­ший укра­ї­но­трус, який спер­шу здав­ся най­біль­шою з по­ча­тку 2014 ро­ку пе­ре­мо­гою ро­сій­ської ди­пло­ма­тії, але по­тім зви­чно обер­нув­ся на про­па­ган­дист­ський пшик Крем­ля. З пом­пою ого­ло­ше­ні в ро­сій­ських ЗМІ «ви­ба­че­н­ня» президента Туреччини Ер­до­га­на з при­во­ду зби­то­го ро­сій­сько­го лі­та­ка ви­яви­ли­ся чер­го­вим «спів­чу­т­тям» з при­во­ду смер­ті льо­тчи­ка. В обмін на це Во­ло­ди­мир Пу­тін, так і не отри­мав­ши зго­ди ту­ре­цької сто­ро­ни на бу­дів­ни­цтво « ту­ре­цько­го по­то­ку » , зі сво­го бо­ку за­го­во­рив про на­мір від­кри­ти «ово­че-» й «ту­ри­сто­про­від » , оста­то­чно цим по­хо­вав­ши остан­ні на­дії крим­чан на си­те май­бу­тнє. Біль­ше того, зму­сив­ши Пу­ті­на пі­ти на по­сту­пки в пи­та­н­нях ан­ти­ту­ре­цьких сан­кцій, з дру­го­го бо­ку Ер­до­ган прийняв ка­пі­ту­ля­цію ке­рів­ни­цтва Ізра­ї­лю, що ви­ба­чив­ся за дії сво­го спе­цна­зу 2010 ро­ку в обмін на участь Туреччини в бу­дів­ни­цтві га­зо­про­во­ду з Ізра­ї­лю по дну Се­ред­зем­но­го мо­ря. На тлі ре­аль­них пер­спе­ктив об’єднання Кі­пру ра­ні­ше обе­ре­жні про­гно­зи екс­пер­тів про ви­ті­сне­н­ня Ро­сії з рин­ків енер­го­но­сі­їв Ма­лої Азії та Пів­ден­ної Єв­ро­пи не ли­ше ка­спій­ським, а й ізра­їль­ським га­зом пе­ре­ро­сли в упев­не­ність. То що ж на­справ­ді ді­ста­ло­ся Пу­ті­ну? Гу­чні пе­ре­мо­жні за­го­лов­ки в ро­сій­ських ЗМІ. Остан­нім ча­сом у Крем­лі ра­ді на­віть їм.

■ А що Укра­ї­на? Її не в се­зон по-ве­сня­но­му енер­гій­ний Пре­зи­дент на всіх фрон­тах пе­ре­йшов у стра­те­гі­чний на­ступ — по­бу­вав на пе­ре­до­вій, з лег­кі­стю по­га­сив вко­тре під­ня­ту ін­фор­ма­цій­ну хви­лю про ні­би­то під­го­тов­лю­ва­ні змі­ни до укра­їн­ської Кон­сти­ту­ції й по­сту­пки в пи­тан­ні про ви­бо­ри на Дон­ба­сі. І одра­зу пі­сля ви­сту­пу Мер­кель, у яко­му во­на пра­кти­чно сло­во в сло­во по­вто­ри­ла По­ро­шен­ка про не­мо­жли­вість з ви­ни Ро­сії та бо­йо­ви­ків про­ве­де­н­ня на Дон­ба­сі ви­бо­рів, гу­чний, як у пу­шкін­сько­му вір­ші, щи­голь по те­ро­ри­сти­чно­му ло­бу про­де­мон­стру­вав, що укра­їн­ська ар­мія у будь-який мо­мент зда­тна з лег­кі­стю роз­кри­ти гли­бо­ко­е­ше­ло­но­ва­ну обо­ро­ну оку­пан­тів. Пі­дго­тов­ка до Мін­ська-3 йде пов­ним хо­дом, і цьо­го ра­зу, на від­мі­ну від Мін­ська-2, кар­ти зда­ють Ки­їв і Брюссель. От тіль­ки б всти­гну­ти до лі­тніх від­пу­сток.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.