Фан­та­зій­на «жур­на­лі­сти­ка»

StratCom East на­зва­ла три най­більш сен­са­цій­ні ви­гад­ки прокрем­лів­ських ЗМІ

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Чер­го­ві ви­гад­ки ро­сій­ських ЗМІ опу­блі­ко­ва­ні в огля­ді де­зін­фор ма ції за 31 трав ня — 21 черв­ня, який пу­блі­кує спе­ці­аль­на опе­ра­тив­на гру­па Єв­ро­со­ю­зу StratCom East, що бо­ре­ться про­ти ро­сій­ської кам­па­нії з де­з­ін­фор­ма­ції.

«Цьо­го ти­жня прокрем­лів­ські ЗМІ бу­ли осо­бли­во ро­дю­чі на сен­са­цій­ні ви­гад­ки, які не ма­ють ні­чо го спіль но го з ре аль ніс тю » , — йде­ться в огля­ді.

1. ЄС ви­дає ві­зи на під­ста­ві ко­льо ру шкі ри пре тен ден тів ( угор - ський сайт hidfo.ru);

2. Нор­маль­ні єв­ро­пей­ці шу­ка­ють при­тул­ку в Ро­сії (на­дру­ко­ва­но в га­зе­ті «Гру­зия и мир»);

3. У Єв­ро­пі є тре­ну­валь­ні цент ри, де жур на ліс ти на вча ють ся пи­са­ти ан­ти­ро­сій­ські стат­ті (че­ський сайт «protiproud.parlamentnilisty.cz»).

Крім то го, остан ні ми тиж ня - ми Єв­ро-2016 став то­по­вою те­мою ро сійсь кої про па ган ди. Зок ре ма, ба га то ЗМІ ци ту ва ли жур на ліс та Сай мо на Ра ун т рі з Forest Echo Media, який на­пи­сав у «Твіт­те­рі», що ан­глій­ські фа­на­ти са­мі спро­во­ку ва ли ро сійсь ких убо лі валь ни - ків у Мар­се­лі (однак облі­ко­вий за­пис Сай­мо­на Ра­ун­трі є фей­ко­вим, як і Forest Echo).

Ана­ста­сія РУДЕНКО

ФОТО РЕЙТЕР

РО­СІЙ­СЬКІ ВБОЛІВАЛЬНИКИ. ЄВ­РО-2016 СТА­ЛО ТО­ПО­ВОЮ ТЕ­МОЮ ДЛЯ ПРОПАГАНДИ В МО­СКВІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.