«Гей-па­ра­ди – от і всі ва­ші єв­ро­пей­ські цін­но­сті!»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

Упси­хо­ло­гії ві­до­мий фе­но­мен зди­ча­ві­лих ді­тей, тоб­то ма­лят, яких ви­хо­ву­ва­ли тва­ри­ни або які жи­ли в ізо­ля­ції. Якщо ди­тя пер­ші 3—5 ро­ків не спіл­ку­ва­ло­ся з лю­дьми, то йо­му бу­де важ­ко, а ча­сом і не­мо­жли­во осво­ї­ти люд­ську мо­ву, на­вчи­ти­ся пря­мо хо­ди­ти й осми­сле­но спіл­ку­ва­ти­ся з ін­ши­ми лю­дьми. Одним сло­вом, ре­аль­ні «ма­у­глі» ду­же від­рі­зня­ю­ться від ге­роя див­ної каз­ки Кі­плін­га.

У про­гра­мі «По­лі­ти­ка», що ви­йшла 29.06.2016 на Пер­шо­му ка­на­лі, кіль­ка до­ро­слих лю­дей на­ма­га­ли­ся вста­но­ви­ти кон­такт з ці­лою згра­єю «ма­у­глі». Як і очі­ку­ва­ло­ся, у них ні­чо­го не ви­йшло. Те­мою роз­мо­ви, яку вів Пе­тро Тол­стой, був «Бре­ксіт» і йо­го на­слід­ки. З пер­ших хви­лин пе­ре­да­чі Пе­тро Тол­стой за­явив, що йо­го ду­же хви­лю­ють цін­но­сті. І уто­чнив про всяк ви­па­док: єв­ро­пей­ські цін­но­сті. Ма­буть, для того, щоб хтось не ви­рі­шив, що Тол­стой ці­ка­ви­ться вмі­стом ки­шень при­су­тніх у сту­дії.

■ Пер­шим дав до­від­ку про єв­ро­пей­ські цін­но­сті де­пу­тат Же­ле­зняк, який го­во­рив ко­ро­тко й ка­те­го­ри­чно. «Не­має ні­яких єв­ро­пей­ських цін­но­стей — це все ні­се­ні­тни­ця», — ви­го­ло­сив де­пу­тат Же­ле­зняк. «Ко­ли го­во­рять про єв­ро­пей­ські цін­но­сті, хо­чуть ска­за­ти «хри­сти­ян­ські», але со­ром­ля­ться», — ви­крив де­пу­тат Же­ле­зняк лу­кав­ство єв­ро­ін­тре­гра­то­рів.

Де­кан Тре­тья­ков був су­во­рі­шим і дав усім цим «єв­ро­пей­ським цін­но­стям» рі­шу­чу від­по­відь. Він по­чав зда­ле­ка, з істо­рії люд­ства. «На­ро­ди, — по­яснив де­кан Тре­тья­ков, — жи­вуть ти­ся­чо­лі­т­тя­ми. А у со­ю­зів тер­мін жи­т­тя — 50 ро­ків. СРСР жив 74 ро­ки». І тут де­кан Тре­тья­ков вже пря­мо по­чав до­пи­ту­ва­ти при­су­тніх у сту­дії єв­ро­пей­ців: «Чо­му ви ду­ма­є­те, що якщо Ра­дян­ський Со­юз роз­пав­ся, то вам це не за­гро­жує?»

■ Оскіль­ки єв­ро­пей­ці пе­ре­ля­ка­но мов­ча­ли, де­кан Тре­тья­ков по­чав уже без­по­се­ре­дньо з єв­ро­пей­ських цін­но­стей і не­гай­но ви­явив їх пов­ну ні­кчем­ність і мер­зен­ність. «Які єв­ро­пей­ські цін­но­сті? — до­пи­ту­вав де­кан Тре­тья­ков при­ни­шклу ау­ди­то­рію. — Ви до­би­ли­ся, щоб гей-па­ра­ди про­хо­ди­ли в усьо­му сві­ті?! Що там іще у вас? Роз­мір огір­ків?» Оскіль­ки всі при­су­тні яв­но бу­ли не го­то­ві прийня­ти як цін­но­сті гей-па­ра­ди й мов­чки за­су­ди­ли роз­мір єв­ро­пей­ських огір­ків, де­кан Тре­тья­ков ви­рі­шив, що з єв­ро­пей­ськи­ми цін­но­стя­ми по­кін­че­но й по­чав кри­ти­ку єв­ро­пей­ської зов­ні­шньої по­лі­ти­ки: «Усі остан­ні ро­ки ви бо­ре­те­ся з Ро­сі­єю, а у вас не­без­пе­ка в ін­шо­му мі­сці».

Ви­рі­шаль­ний вне­сок у роз­гром єв­ро­пей­ських цін­но­стей зро­бив вій­сько­вий ек­сперт Ко­ро­тчен­ко. «Що та­ке єв­ро­пей­ські цін­но­сті? — за­пи­тав вій­сько­вий ек­сперт Ко­ро­тчен­ко та­ким зне­ва­жли­вим то­ном, що одра­зу ста­ло зро­зумі­ло, що ні­чим хо­ро­шим ці цін­но­сті бу­ти не можуть. І дій­сність не за­ба­ри­ла­ся. «Руй­ну­ва­н­ня сім’ї, геї, лес­бі­ян­ки! — по­чав пе­ре­ра­ху­ва­н­ня цін­но­стей Єв­ро­со­ю­зу вій­сько­вий ек­сперт. — Руй­ну­ва­н­ня мо­ра­лі — люди як зві­рі! — Руй­ну­ва­н­ня ре­лі­гії! То хі­ба на цьо­му мо­жна по­бу­ду­ва­ти мі­цний со­юз?» — гнів­но за­пи­тав вій­сько­вий ек­сперт Ко­ро­тчен­ко вже на­сам­кі­нець де­мо­ра­лі­зо­ва­них єв­ро­пей­ців.

■ Тут Тол­стой при­га­дав, що в пе­ре­да­чі має бу­ти плю­ра­лізм, і в по­шу­ках за­хи­сни­ка єв­ро­пей­ських цін­но­стей звер­нув­ся до лі­бе­раль­но­го по­лі­ти­ка Стан­ке­ви­ча із за­пи­та­н­ня­ми, чи вва­жає він, що нам тре­ба при­йма­ти єв­ро­пей­ські цін­но­сті і як він ста­ви­ться до про­ве­де­н­ня гей-па­ра­дів. Лі­бе­раль­ний по­лі­тик Стан­ке­вич про гей-па­ра­ди го­во­ри­ти ка­те­го­ри­чно від­мо­вив­ся, бу­ло ви­дно, що на­віть згад­ка цих слів йо­му не­при­єм­на. А що­до єв­ро­пей­ських цін­но­стей за­явив ухиль­но: «Да­ле­ко не всі єв­ро­пей­ські цін­но­сті тре­ба при­йма­ти».

Шко­да, що ве­ду­чий ви­явив­ся не­до­пи­тли­вим і не уто­чнив, які са­ме єв­ро­пей­ські цін­но­сті від­мов­ля­є­ться при­йма­ти лі­бе­раль­ний по­лі­тик Стан­ке­вич. Річ у то­му, що оскіль­ки йде­ться про ЄС, то всі ці цін­но­сті на­зва­ні й пе­ре­ра­хо­ва­ні в стат­ті но­мер 2 До­го­во­ру про Єв­ро­со­юз. Ось во­ни: «По­ва­га люд­ської гі­дно­сті, сво­бо­да, де­мо­кра­тія, рів­ність, вер­хо­вен­ство за­ко­ну й по­ва­га прав лю­ди­ни». А та­кож «плю­ра­лізм, не­дис­кри­мі­на­ція, со­лі­дар­ність і рів­ність між чо­ло­ві­ком і жін­кою». Це все. Ме­ні осо­би­сто бу­ло б не ду­же ці­ка­во ді­зна­ти­ся, які з цих цін­но­стей не роз­ді­ля­ють, на­при­клад, де­кан Тре­тья­ков, вій­сько­вий ек­сперт Ко­ро­тчен­ко або той же Пе­тро Тол­стой. Ці «ма­у­глі», швид­ше за все, не зро­зумі­ли б за­пи­та­н­ня й по­ча­ли б у від­по­відь ви­да­ва­ти не­чле­но­роз­діль­ні зву­ки, як зав­жди. А от від­по­відь на це за­пи­та­н­ня лі­бе­раль­но­го по­лі­ти­ка Стан­ке­ви­ча бу­ла б ці­ка­вою. Адже він ко­лись ра­ні­ше спіл­ку­вав­ся з лю­дьми, був чле­ном Мі­жре­гіо­наль­ної де­пу­тат­ської гру­пи...

■ Єди­ний, хто у сту­дії спро­бу­вав за­мо­ви­ти сло­во за єв­ро­пей­ські цін­но­сті, гол­ланд­ський жур­на­ліст Пі­тер Ва­тер­дрін­кер, який ска­зав, що го­лов­ною єв­ро­пей­ською цін­ні­стю є лю­бов до пра­ці. І хо­ча ця цін­ність не про­пи­са­на в До­го­во­рі про Єв­ро­со­юз, ро­сій­ським «ма­у­глі» вар­то бу­ло б при­слу­ха­ти­ся, оскіль­ки са­ме ця цін­ність ба­га­то в чо­му по­яснює, чо­му в Єв­ро­пі люди жи­вуть дов­ше й кра­ще, ніж у Ро­сії, а до Єв­ро­со­ю­зу сто­їть чер­га з кра­їн, що ба­жа­ють ту­ди всту­пи­ти.

Роз­мо­ва про єв­ро­пей­ські цін­но­сті у їхньо­му по­рів­нян­ні, на­при­клад, з ро­сій­ськи­ми бу­ла б украй ва­жли­вою й акту­аль­ною, як­би її вів не Пе­тро Тол­стой, а уча­сни­ка­ми бу­ли б не де­кан Тре­тья­ков з вій­сько­вим екс­пер­том Ко­ро­тчен­ком і де­пу­та­том Же­ле­зня­ком, а ті люди, які хоч тро­хи зна­ю­ться на пре­дме­ті. Ро­сі­я­нам бу­ло б ко­ри­сно й ці­ка­во по­слу­ха­ти, на­при­клад, со­ціо­ло­гів, які бе­руть участь у Європейському до­слі­джен­ні цін­но­стей, яке про­во­ди­ться з 1981 ро­ку й під час яко­го йде по­стій­ний по­рів­няль­ний ана­ліз цін­но­стей у 30 кра­ї­нах. Зокре­ма остан­ні 20 ро­ків у цих до­слі­дже­н­нях бе­ре участь Ро­сія.

■ Ме­то­ди­ка цьо­го до­слі­дже­н­ня до­зво­ляє «укру­пни­ти цін­но­сті», згру­пу­вав­ши їх у чо­ти­ри по­ка­зни­ки за па­ра­ми: «Збереження» — «Від­кри­тість до змін» і «Са­мо­ствер­дже­н­ня» — «Тур­бо­та про лю­дей і при­ро­ду». Так-от, ро­сі­я­ни від­рі­зня­ю­ться від більшості єв­ро­пей­ців тим, що від­да­ють пе­ре­ва­гу цін­но­стям «Збереження» на про­ти­ва­гу «Від­кри­то­сті до змін» і цін­но­сті «Са­мо­ствер­дже­н­ня» на про­ти­ва­гу «Тур­бо­ті про лю­дей і при­ро­ду».

Утім, са­ме ці цін­ні­сні прі­о­ри­те­ти на­о­чно де­мон­стру­ва­ли на­ші «ма­у­глі», при­су­тні в сту­дії Пер­шо­го ка­на­лу. Яскра­ві­ше за інших на­ші су­ве­рен­ні цін­но­сті де­мон­стру­вав, зви­чай­но, Ж.

■ «При­бал­ти­ка — це смі­т­тя Єв­ро­пи», — по­чав свій кра­ї­но­знав­чий екс­курс лі­дер ЛДПР. «Бель­гія ма­ла роз­па­сти­ся, то­му Брюссель зро­би­ли сто­ли­цею Єв­ро­со­ю­зу і НАТО», — від ці­єї но­ви­ни всі в сту­дії роз­кри­ли ро­ти й по­ча­ли че­ка­ти, що він іще ска­же. І Ж. не під­ка­чав. «Британія пі­шла на остро­ви (!) то­му, що во­на знає, що Ні­меч­чи­на ви­йде з ЄС і по­чне­ться тре­тя сві­то­ва вій­на». — У цей мо­мент Пе­тро Тол­стой спро­бу­вав зу­пи­ни­ти Ж., але йо­му одно­му це бу­ло не під си­лу, а біль­ше ні­хто зв’язу­ва­ти­ся з Ж. не схо­тів.

І Ж. пе­ре­йшов на осо­би­сто­сті. «Ви в усьо­му вин­ні!» — кри­чав Ж. на гол­ланд­сько­го жур­на­лі­ста Ва­тер­дрін­ке­ра, укра­їн­сько­го екс­пер­та Ков­ту­на і ро­сій­сько­го лі­бе­раль­но­го по­лі­ти­ка Стан­ке­ви­ча, що сто­я­ли на­про­ти. «Ви від­по­ві­сте за Ен­гель­са, за Мар­кса, за Ле­ні­на, за Ста­лі­на!!!» — кри­чав Ж., але йо­го спро­би ви­кли­ка­ти роз­ка­я­н­ня у опо­нен­тів не увін­ча­ли­ся успі­хом. А укра­їн­ський ек­сперт Ков­тун і ро­сій­ський лі­бе­раль­ний по­лі­тик Стан­ке­вич у від­по­відь на жа­хли­ві зви­ну­ва­че­н­ня Ж. без­со­ром­но по­смі­ха­ли­ся.

■ І всі в один го­лос під­три­ма­ли спів­ро­бі­тни­ка «Ком­со­мол­ки» Оле­ксан­дра Яков­лє­ва, який за­явив, що ЄС без Ро­сії — не ви­жи­ве. Де­кан Тре­тья­ков повідомив єв­ро­пей­ців, що пі­сля не­ми­ну­чо­го роз­ва­лу ЄС во­ни «за­пи­су­ва­ти­му­ться бі­ля Бо­ро­ви­цької ба­шти». Ку­ди са­ме за­пи­су­ва­ти­му­ться не­при­ка­я­ні єв­ро­пей­ці, по­яснив вій­сько­вий ек­сперт Ко­ро­тчен­ко: «Ми го­то­ві прийня­ти ко­рін­них нім­ців, гол­ланд­ців — ми прийме­мо вас усіх, ко­ли ви ті­ка­ти­ме­те від мі­гран­тів». А ко­му­ні­сти­чний де­пу­тат Ка­ла­шни­ков, який до цьо­го кіль­ка ра­зів по­чи­нав по­ясню­ва­ти, як він ра­діє, що не­на­ви­сна во­ро­жа Єв­ро­па на­ре­шті роз­ва­лю­є­ться, ра­птом змі­нив гнів на ми­лість і за­жа­дав, щоб єв­ро­пей­ці ство­рю­ва­ли спіль­ну Єв­ро­пу з Ро­сі­єю.

■ За­вер­шу­ю­чи цей фе­сти­валь ро­сій­ських цін­но­стей, Пе­тро Тол­стой по­вчаль­но ска­зав єв­ро­пей­цям, що ми­нув той час, ко­ли во­ни да­ва­ли нам по­ра­ди, а те­пер їм тре­ба слу­ха­ти, що про них го­во­рять у Мо­скві.

Су­дя­чи з тро­хи пе­ре­ля­ка­них, але за­ці­кав­ле­них облич єв­ро­пей­ців у сту­дії, во­ни го­то­ві бу­ли і слу­ха­ти, і ди­ви­ти­ся. Та­ка ре­а­кція бу­ває у від­ві­ду­ва­чів зоо­пар­ку, ко­ли во­ни зу­пи­ня­ю­ться бі­ля клі­тки, у якій бі­сну­є­ться й ви­дає див­ні зву­ки якась за­гад­ко­ва істо­та, що чи­мось на­га­дує лю­ди­ну.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.