Де­ся­тка най­сум­лін­ні­ших!

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Те­пер ви — офі­цій­но лі­тньо­шко­ля­рі «Дня». Уже з по­не­діл­ка на вас че­кає без­ліч вра­жень і ро­зу­мо­вої ро­бо­ти: ви­ко­на­н­ня що­ден­них ре­да­кцій­них зав­дань, під­го­тов­ка пи­тань та ін­терв’ю з ле­кто­ра­ми, на­пи­са­н­ня осо­би­стих та спіль­них ма­те­рі­а­лів, участь у ре­да­кцій­них акці­ях та по­до­ро­жах та, зви­чай­но, не­ви­му­ше­не спіл­ку­ва­н­ня!

Про всі ор­га­ні­за­цій­ні мо­мен­ти ми на­пи­ше­мо вам на еле­ктрон­ні скринь­ки вже сьо­го­дні! Пи­та­н­ня, які у вас ви­ни­кнуть, мо­же­те по­ста­ви­ти за те­ле­фо­на­ми: (044) 303-96-27, (097) 76 49 221 або на­пи­са­ти на еле­ктрон­ну адре­су: day_cornet@ukr.net.

Цьо­го­рі­чна лі­тня шко­ла про­хо­дить за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НА­ТО.

Оль­га ХАР­ЧЕН­КО, ко­ор­ди­на­тор Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки-2016

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІ­ПА­ЧУ­КА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.