«Тут був «рус­ский мир»

Міст че­рез рі­чку Ка­зен­ний То­рець бі­ля Слов’ян­ська на До­неч­чи­ні, зруй­но­ва­ний бо­йо­ви­ка­ми «ДНР», став арт-об’єктом

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

На одно­му улам­ку мо­сту ху­до­жник, по­ет і во­лон­тер із Кр­ама­тор­ська під псев­до­ні­мом «Чор­ний кіт» на­пи­сав: «Тут был рус­ский мир». На дру­го­му улам­ку на­ма­лю­вав мак — сим­вол скор­бо­ти, і до­дав на­пис: «Пам’ята­є­мо 2014-й».

Як ві­до­мо, те­ро­ри­сти пі­дір­ва­ли йо­го влі­тку 2014-го, ко­ли від­сту­па­ли до До­не­цька. Мі­сце­ва вла­да пла­нує йо­го від­но­ви­ти. На­ра­зі ж по­ряд пра­цює пон­тон­на пе­ре­пра­ва. Ко­ли то­чно від­нов­лять міст — не­ві­до­мо.

«Спо­ча­тку бу­ла ідея — роз­ма­лю­ва­ти цей об’єкт. Так ви­йшло, що я зу­стрів­ся з вій­сько­ви­ми, які при­їха­ли в на­ше мі­сто. І по­го­во­рив з ни­ми, роз­по­вів свою ідею. Її охо­че прийня­ли. Ска­за­ли, що до­по­мо­жуть. На­да­лі во­ни домовилися з ке­рів­ни­цтвом, щоб пу­сти­ли ту­ди і щоб там все зро­би­ти. Плюс до цьо­го, до­по­ма­гав один чоловік Сер­гій. Він про­фе­сій­ний ма­ляр-ви­со­тник. І все це вті­ли­ло­ся зав­дя­ки всім цим іні­ці­а­ти­вам. Ескіз я по­ка­зав, все прийня­ли. Ось ви­йшла ця ро­бо­та», — роз­по­вів ху­до­жник.

Ана­ста­сія РУДЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.