«Па­ні смерть»

Аме­ри­кан­ське ви­дав­ни­цтво Postize пред­ста­ви­ло ко­мікс про укра­їн­ську жін­ку-снай­пе­ра

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Під­го­ту­вав Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Ко­мікс ство­ри­ла гру­па ми­тців з сайта Rejected Princesses. Він роз­по­від­ає про Лю­дми­лу Пав­ли­чен­ко — най­ре­зуль­та­тив­ні­шу жін­ку-снай­пе­ра у сві­то­вій істо­рії. У ко­мен­та­рі до ро­бо­ти ав­то­ри на­пи­са­ли: « У Дру­гій сві­то­вій вій­ні на­ци­сти на Схі­дно­му фрон­ті на­вчи­ли­ся бо­я­тись одні­єї жін­ки біль­ше за всіх інших. Їй бу­ло 25 ро­ків. Во­на ви­вча­ла істо­рію у Ки­їв­сько­му уні­вер­си­те­ті. Її зва­ли Лю­дми­ла Пав­ли­чен­ко. Але зва­ли її « па­ні смерть » . Пост з ко­мі­ксом на сто­рін­ці ви­дав­ни­цтва у Facebook вже зі­брав май­же 60 ти­сяч по­ши­рень та 20 ти­сяч лай­ків.

Лю­дми­ла Пав­ли­чен­ко — укра­їн­ський ра­дян­ський снай­пер. На­ро­ди­ла­ся у Бі­лій Цер­кві, сту­ден­ткою за­йма­ла­ся пла­нер­ним і стрі­ле­цьким ви­да­ми спор­ту. Успі­шно за­хи­сти­ла ди­сер­та­цію про Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го. У бо­ях у Мол­до­ві та під час обо­ро­ни Оде­си і Се­ва­сто­по­ля во­на осо­би­сто за­стре­ли­ла що­най­мен­ше 309 військових про­тив­ни­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.