Дві ре­аль­но­сті

Під час свя­тку­ва­н­ня Дня Кон­сти­ту­ції жур­на­лі­стів впу­сти­ли до за­кри­то­го від гро­мад­сько­сті пар­ла­мент­сько­го дво­ри­ку...

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ва­лен­тин ТОРБА, фото Ми­ко­ли ТИМЧЕНКА, «День»

На­віть знав­ці сто­ли­ці, про­гу­лю­ю­чись цен­тром Ки­є­ва, не зав­жди здо­га­ду­ю­ться про де­я­кі йо­го та­єм­ни­чі пам’ятки та ці­ка­ві мі­сця. Зро­зумі­ло, що під асфаль­том і бру­ків­кою існу­ють ці­лі ла­бі­рин­ти хо­дів та бун­ке­рів, які на­че на­тя­ка­ють на без­глу­здість актив­них акцій про­те­сту, ко­ли мо­ло­ди­ки з «ко­ктей­ля­ми Мо­ло­то­ва» на­ма­га­ю­ться «за­хо­пи­ти» чи то Вер­хов­ну Ра­ду, чи то Адмі­ні­стра­цію Президента, чи то ко­мі­те­ти змі­ні­стер­ства­ми. На­справ­ді вла­да жи­ве за ін­шим прин­ци­пом. Прин­ци­пом фа­са­ду і того жи­т­тя, що ви­рує за ла­штун­ка­ми «дов­гих ко­ри­до­рів». Від того, скіль­ки по­кри­шок бу­де спа­ле­но пе­ред цим фа­са­дом, не залежатиме змі­на су­ті вла­дно­го Олім­пу. Ті ж, хто по­тра­пляє у «свя­тая свя­тых», на­че роз­чи­ня­ю­ться в цих схе­мах, ку­то­чках, хо­дах та за­ко­ул­ках, по­чи­на­ють жи­ти за пра­ви­ла­ми цих «ко­ри­до­рів».

Що на­штов­хну­ло ме­не на та­кі але­го­рії і ро­зду­ми? В День Кон­сти­ту­ції під час фур­ше­ту, який за­вер­шав уро­чи­сто­сті, жур­на­лі­стів люб’язно про­ве­ли в пар­ла­мент­ський дво­рик, зя­ко­го мо­жна бу­ло по­тра­пи­ти у схо­ва­ний від очей про­стих ки­ян парк. Ви­яв­ля­є­ться, у спі­ке­рів пар­ла­мен­ту існує зво­ру­шли­ва тра­ди­ція — са­джа­ти де­ре­ва. Май­же у ко­жно­го зних там є своє де­рев­це, яке на­че на­тя­кає, що при­найм­ні одну зтрьох тра­ди­цій­но обов’яз­ко­вих ре­чей той чи ін­ший за­ко­но­да­вець то­чно зро­бив. Тут, на­при­клад, ра­зом з де­ре­ва­ми Оле­ксан­дра Тур­чи­но­ва та Ар­се­нія Яце­ню­ка мир­но ро­сте де­рев­це Ада­ма Мар­ти­ню­ка. Так са­мо, як і в бу­фе­ті Ра­ди пі­сля за­паль­них сва­рок мо­жна по­ба­чи­ти пар­ла­мент­ських опо­нен­тів за ке­ли­хом шам­пан­сько­го. І час рі­зних скли­кань, і по­лі­ти­чні су­пе­ре­чки не за­ва­жа­ють спів­існу­ва­ти до­гля­ну­тим ро­сли­нам в при­бра­но­му пар­ку, що­прав­да, на тлі бру­дних, об­шар­па­них стін Ма­рі­їн­сько­го па­ла­цу. Пар­ку, який, на від­мі­ну від зга­да­ної за­не­дба­ної істо­ри­чної пам’ятки, ін­тим­но, май­же со­ром’язли­во скри­тий від лю­дей. Дві ре­аль­но­сті.

ТОВ «Укра­їн­ська прес-гру­па», код 24249388,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.