Бий сво­їх, щоб чу­жі... не бо­я­ли­ся?

Щоб ро­зі­бра­ти­ся в си­ту­а­ції із су­дом над Ва­лен­ти­ном Ли­хо­лі­том, по­трі­бна на­ре­шті ви­зна­че­ність — у нас вій­на чи АТО...

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Щоб ро­зі­бра­ти­ся в си­ту­а­ції із су­дом над Ва­лен­ти­ном Ли­хо­лі­том, по­трі­бна на­ре­шті ви­зна­че­ність — у нас вій­на чи АТО...

Вій­на не мо­же бу­ти без грі­ха. І той, хто пір­нув у ви­рій актив­ної фа­зи про­ти­сто­я­н­ня з по­зи­ції мир­но­го ча­су не­ми­ну­че по­тра­пляє під спектр ста­тей кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу.

Сам Пре­зи­дент ви­зна­вав, що ве­сною 2014 ро­ку у нас не бу­ло ар­мії. І, дій­сно, роль пер­шої хви­лі опо­ру бу­ла по­кла­де­на на до­бро­воль­чі ба­таль­йо­ни. А ще — на мі­лі­цію. То­чні­ше на те, що від неї то­ді за­ли­ши­лось. Без­умов­но, ме­то­ди­ка ро­бо­ти до­бро­воль­ців, мі­лі­ції та ЗСУ від­рі­зня­лись. Але ми «ма­є­мо те що ма­є­мо» і ко­му як не укра­їн­цям тре­ба обе­ре­жно ста­ви­тись до оці­нок сво­їх за­хи­сни­ків. Осо­бли­во, ко­ли ми зна­є­мо про «па­нам­ські слі­ди» під час Іло­вай­ська, зна­є­мо про див­ну по­ве­дін­ку «цен­тру» у най­від­по­від­аль­ні­ші мо­мен­ти, то­що. Зви­чай­но, зло­чин­ців (якщо во­ни дій­сно зло­чин­ці) тре­ба ка­ра­ти. Але ки­да­ти ка­мі­н­ня в них ма­ють пра­во ті, хто «без грі­ха». А ще по­трі­бні — спра­ве­дли­ві су­ди і про­ку­ра­ту­ра.

Вза­га­лі, як ві­до­мо, до­бро­воль­ці і во­лон­те­ри ста­ли не­о­чі­ку­ва­ним фа­кто­ром для агре­со­ра. Во­ро­гу не вда­лось прой­тись по Укра­ї­ні, як по віль­но­му сте­пу. Са­ме то­му зав­жди, ко­ли ми го­во­ри­мо про « грі­хи » до­бро­воль­ців, ми ма­є­мо зва­жа­ти на цей фа­ктор.

Ми­ну­ло­го ти­жня со­ці­аль­ні ме­ре­жі та ЗМІ на­си­ти­лись по­ві­дом­ле­н­ня­ми та стрі­ма­ми з за­ли Пе­чер­сько­го су­ду, де від­був­ся суд над « Ба­тею » — ком­ба­том «Ай­да­ру» Ва­лен­ти­ном Ли­хо­лі­том. Зви­ну­ва­че­н­ня стан­дар­тні для до­бро­ба­тів — ма­ро­дер­ство. Що­прав­да і під­хід до обви­ну­ва­че­н­ня та­кий са­ме пе­ред­ба­чу­ва­ний. На­при­клад, для впі­зна­н­ня « Ба­ті » на роль ста­ти­стів бу­ли обра­ні ци­віль­ні осо­би, а Ли­хо­лі­та за­ли­ши­ли в ка­му­фля­жі. Осо­бли­вий мо­мент — за­яву на « Ба­тю » на­пи­сав мер Сє­ве­ро­до­не­цька, яко­го гро­мад­ськість пі­до­зрює в се­па­ра­ти­змі — Ва­лен­тин Ка­за­ков. Є ін­фор­ма­ція, що Ли­хо­літ дій­сно в свій час по­са­див Ка­за­ко­ва « на під­вал » . За вер­сі­єю обви­ну­ва­че­н­ня, ню­анс по­ля­гає в то­му, що зро­бив це « Ба­тя » не для то­го, щоб по­ка­ра­ти се­па­ра­ти­ста, який ор­га­ні­зо­ву­вав « на­ро­дні дру­жи­ни » , а для то­го, щоб по­цу­пи­ти йо­го гро­ші та май­но. Зви­чай­но, за­бу­ти це Ка­за­ков не міг.

З ін­шо­го бо­ку, са­ме Ка­за­ков є дій­сно за­кон­но обра­ним ме­ром, яко­го не­що­дав­но « від­су­нув», об’єд­нав­шись з мі­сце­вим Опо­бло­ком, ін­ший одіо­зний пер­со­наж — « ра­ди­кал » Гри­го­рій При­ге­ба. Тра­пив­ся сум­бур — обла­сний центр отри­мав одра­зу двох го­лів, а ві­до­мі по­лі­ти­ки та ме­дій­ні пер­со­ни роз­по­ді­ли­лись на два та­бо­ри. На­при­клад, в зга­да­ній істо­рії ко­ли­шній го­ло­ва Лу­ган­ської ВЦА Ге­ор­гій Ту­ка чі­тко осу­див зга­да­но­го « Ба­тю » . До осу­дже­н­ня сво­го «ко­ле­ги» підв’язав­ся і ко­ли­шній ком­бат « Ай­да­ру » Сер­гій Мель­ни­чук, яко­му в Пе­чер­сько­му су­ді ще й ді­ста­лось « на го­рі­хи » за та­ку по­зи­цію, адже до Мель­ни­чу­ка пи­тань на­ба­га­то біль­ше ніж до Ли­хо­лі­та. Всі че­ка­ли « ай­да­рів­ку » На­дію Сав­чен­ко, але во­на во­лі­ла ви­слов­лю­ва­ти­ся про пер­спе­кти­ви ста­ти мі­ні­стром обо­ро­ни та не­об­хі­дність на­да­н­ня Дон­ба­су « осо­бли­во­го ста­ту­су » , ніж ре­а­гу­ва­ти на си­ту­а­цію з Ва­лен­ти­ном Ли­хо­лі­том.

За «Ба­тю» всту­пи­лись ін­ші ко­ли­шні ком­ба­ти, а ни­ні по­лі­ти­ки зокре­ма Се­мен Се­мен­чен­ко. Хре­ща­тик, де зна­хо­ди­ться Пе­чер­ський суд, на ви­хі­дних пе­ре­тво­рив­ся на сце­ну для ви­сту­пу по­лі­ти­ків. Тіль­ки- но на очах ки­ян вже по­ча­ли зво­ди­ти на­мет та люд по­їхав до осе­лі По­ро­шен­ка, як в су­ді з’явив­ся ген­про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко і всіх за­спо­ко­їв. Ли­хо­лі­та взя­ли на по­ру­ки на­ро­дні де­пу­та­ти. Го­стра фа­за кон­флі­кту спа­ла, а в по­ві­трі за­ли­ши­лась чер­го­ва хма­ра не­спо­кою. Адже не в пер­ше у нас спо­ча­тку ефе­ктно су­дять, по­тім дра­ма­ти­чно від­пу­ска­ють на по­ру­ки і три­ма­ють обви­ну­ва­че­них «на мо­туз­ці».

Ви­ни­кає за­ко­но­мір­не пи­та­н­ня — чи мо­жна на­зва­ти це пра­во­су­д­дям?

Оче­ви­дно, що спра­ва не в «Ба­ті». Спра­ва в по­двій­них стан­дар­тах, які про­дов­жує за­сто­со­ву­ва­ти вла­да. На­при­клад, на тлі істо­рії з су­дом над Оле­ксан­дром Єфре­мо­вим, який по фа­кту ви­явив­ся фар­сом, за­гал про­сто не мо­же спо­кій­но ре­а­гу­ва­ти на су­ди над до­бро­ба­тів­ця­ми. Тим біль­ше вра­хо­ву­ю­чи плу­та­ни­ну з ви­зна­че­н­ня­ми «вій­ни» та «АТО», що ускла­днює си­ту­а­цію в ба­зо­во­му пра­во­во­му ви­мі­рі.

Та­ким чи­ном, зве­де­н­ня ра­хун­ків між обра­же­ним « ре­гіо­на­лом» Ва­лен­ти­ном Ка­за­ко­вим і «ай­да­рів­цем» Ва­лен­ти­ном Ли­хо­лі­том пе­ре­тво­ри­лось в чер­го­вий при­від для сму­тку мас. Для са­мо­го Ка­за­ко­ва, який схо­же від­чув, що ни­ні зно­ву на­став « йо­го час » , те­пер та­кий ви­пад мо­же скін­чи­тись « обра­ткой » . Йо­му вже при­га­да­ли в то­му чи­слі і ство­ре­н­ня зга­да­них «на­ро­дних дру­жин » , хо­ча на­справ­ді, зно­ву ж та­ки, в тій над­скла­дній си­ту­а­ції 2014 ро­ку до оці­нок ви­сло­вів і дій кер­ма­ни­чів тре­ба під­хо­ди­ти ду­же обе­ре­жно. Так са­мо як і до обви­ну­ва­чень на адре­су тих, хто в по­трі­бний мо­мент ста­ли на за­хист дер­жа­ви. Осо­бли­во, ко­ли мо­ва йде­ться про кра­ї­ну, яка зна­хо­ди­ться під впли­вом агре­сії.

ФОТО УНІАН

ФОТО РЕЙТЕР

ТІЛЬ­КИ-НО АКТИВІСТИ ПО­ЧА­ЛИ ЗВО­ДИ­ТИ НА­МЕТ БІЛЯ ПЕ­ЧЕР­СЬКО­ГО СУ­ДУ НА ХРЕЩАТИКУ І ВІДПРАВИЛИСЯ ДО МАЄТКУ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ПЕ­ТРА ПО­РО­ШЕН­КА, ЯК ПИ­ТА­Н­НЯ ОДРА­ЗУ ПОЧАЛО ВИРІШУВАТИСЯ. РОЗБИРАТИСЯ В СИ­ТУ­А­ЦІЇ ДО ПЕ­ЧЕР­СЬКО­ГО СУ­ДУ ПРИЇХАВ ГЕН­ПРО­КУ­РОР ЮРІЙ ЛУ­ЦЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.