Став­ка на якість!

Чо­му в чо­тир­над­ця­тій Лі­тній шко­лі жур­на­лі­сти­ки «Дня»... 13 уча­сни­ків

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оль­га ХАРЧЕНКО, ку­ра­тор Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

4ли­пня «День» роз­по­чав уже чо­тир­над­ця­ту Лі­тню шко­лу жур­на­лі­сти­ки. За остан­ні ро­ки ре­да­кція зна­чно під­ви­щи­ла рі­вень ви­мог до кан­ди­да­тів: ми пе­ре­ко­на­ли­ся, що вар­то під­три­му­ва­ти не всіх, а тих, хто по­ка­зує го­тов­ність спів­пра­цю­ва­ти. І то­му нас біль­ше ці­ка­вить са­ме якість ан­кет, а не їхня кіль­кість. Са­ме цим ре­да­кцію взя­ли цьо­го­рі­чні лі­тньо­шко­ля­рі: ура­ху­вав­ши ви­ко­на­н­ня всіх умов ан­ке­ти (а це і есе, і роз­по­відь про 10 книг, які вар­то про­чи­та­ти ко­жно­му укра­їн­цю, і від­гук на «Де­ре­во пі­зна­н­ня про­е­ктів га­зе­ти», і та­кож пе­ред­пла­та га­зе­ти та при­дба­н­ня се­рії на­ших книг) ми вре­шті да­ли шанс 13-ти мо­ло­дим лю­дям про­я­ви­ти се­бе на «ли­пне­во­му ін­тен­си­ві». По­над те, пре­це­дент: цьо­го ро­ку у шко­лі бе­ре участь ще не сту­ден­тка, а по­ки тіль­ки абі­ту­рі­єн­тка Ін­сти­ту­ту жур­на­лі­сти­ки КНУ ім. Т. Шев­чен­ка Оле­на Ку­рен­ко­ва. Пам’ята­є­те на­ше га­сло: «У ко­жно­го «зе­ле­но­го» є шанс із га­зе­тою «День»?

Цьо­го ро­ку Лі­тня шко­ла про­во­ди­ться за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО. Спів­ку­ра­то­ра­ми ста­ли ре­да­ктор від­ді­лу кор­ме­ре­жі Оль­га Харченко та ви­пу­скни­ця ми­ну­ло­рі­чної Лі­тньої шко­ли Дар’я Дя­ден­ко.

Пер­ший день шко­ли одра­зу при­ніс сту­ден­там ма­сив зав­дань — уже у вів­то­рок у них дві зу­стрі­чі зі зна­ко­ви­ми ле­кто­ра­ми. Слід­куй­те за анон­са­ми «Дня»!

ВРАЖЕННЯ

Окса­на КОВАЛЬ, ЛНУ ім. Іва­на Фран­ка:

— Моя на­дія на те, щоб по­тра­пи­ти у між­на­ро­дний від­діл ре­да­кції, ста­ла дій­сні­стю. Те­пер пра­цю­ва­ти­му над тим, аби ви­прав­да­ти до­ві­ру. Хо­чу ре­а­лі­зу­ва­ти де­кіль­ка ма­те­рі­а­лів на те­ми гео­по­лі­ти­чних кон­текс­тів вій­ни в Укра­ї­ні та між­ци­ві­лі­за­цій­них плит, на сти­ку яких опи­ни­ла­ся кра­ї­на. Враження від при­йо­му лі­тньо­шко­ля­рів у ре­да­кції спів­па­ли із очі­ку­ва­н­ня­ми: пе­ред на­ми окре­сли­ли основ­ні лі­нії подаль­шої ді­яль­но­сті на­шої «ре­да­кції в ре­да­кції»: гра­фік щіль­но за­пов­не­ний за­пла­но­ва­ни­ми зу­стрі­ча­ми з по­лі­ти­ка­ми, ме­ді­а­ді­я­ча­ми та пред­став­ни­ка­ми куль­ту­ри. Оле­на КУ­РЕН­КО­ВА, абі­ту­рі­єн­тка Ін­сти­ту­ту жур­на­лі­сти­ки КНУ ім. Т. Шев­чен­ка:

— Я ві­рю, що для ве­ли­ких мрій по­трі­бен ве­ли­кий, рі­шу­чий пер­ший крок, і ща­сли­ва, що маю змо­гу зро­би­ти йо­го на шля­ху до сво­єї жур­на­ліст­ської кар’єри уже сьо­го­дні са­ме з «Днем».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.