Єнс СТОЛТЕНБЕРГ,

ген­сек НАТО:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.nato.int)

НАТО та со­ю­зни­ки під­твер­дять на Вар­шав­сько­му са­мі­ті свою не­по­хи­тну по­лі­ти­чну під­трим­ку Укра­ї­ні, її те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті та су­ве­ре­ні­те­ту. Ми та­кож під­твер­ди­мо на­шу силь­ну під­трим­ку пов­но­му ви­ко­нан­ню Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Ми за­кли­че­мо пов­ні­стю по­ва­жа­ти ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню, на­да­ти спо­сте­рі­га­чам мо­жли­вість пра­цю­ва­ти на схо­ді Укра­ї­ни, щоб во­ни мо­гли мо­ні­то­ри­ти та до­по­ма­га­ти ви­ко­ну­ва­ти Мін­ські до­мов­ле­но­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.