РФ від­кри­ла но­вий фронт тор­го­вої вій­ни

Уряд Укра­ї­ни за­явив, що го­то­вий за­про­ва­ди­ти ана­ло­гі­чні транс­порт­ні сан­кції для ро­сій­ських ви­ро­бни­ків

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни до­пу­скає зу­пи­не­н­ня тран­зи­ту то­ва­рів з Укра­ї­ни че­рез те­ри­то­рію Ро­сій­ської фе­де­ра­ції у зв’яз­ку з ухва­ле­н­ням пре­зи­ден­том РФ Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним но­во­го ука­зу що­до пе­ре­мі­ще­н­ня та­ких то­ва­рів.

Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням МЕРТ, 3 ли­пня 2016 ро­ку бу­ло опри­лю­дне­но указ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на від 1 ли­пня 2016 ро­ку, який вно­сить змі­ни до йо­го ука­зу від 1 сі­чня 2016 ро­ку №1 «Про за­хо­ди що­до за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки і на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції під час здій­сне­н­ня між­на­ро­дних тран­зи­тних пе­ре­ве­зень ван­та­жів із те­ри­то­рії Укра­ї­ни на те­ри­то­рію Ре­спу­блі­ки Ка­зах­стан че­рез те­ри­то­рію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції».

«За­зна­че­ні змі­ни мо­жуть тим­ча­со­во спри­чи­ни­ти пов­ну зу­пин­ку тран­зи­ту то­ва­рів з Укра­ї­ни че­рез те­ри­то­рію РФ не ли­ше в Ре­спу­блі­ку Ка­зах­стан, Кир­гизь­ку Ре­спу­блі­ку, а й для тре­тіх кра­їн. Про­си­мо вра­ху­ва­ти за­зна­че­ну ін­фор­ма­цію під час пла­ну­ва­н­ня по­ста­чань то­ва­рів по­хо­дже­н­ням з Укра­ї­ни тран­зи­том че­рез те­ри­то­рію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції до тре­тіх кра­їн», — за­зна­чає МЕРТ Укра­ї­ни.

Мі­ні­стер­ство на­го­ло­шує, що вве­де­н­ня Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю обме­жень є еко­но­мі­чно та юри­ди­чно не­об- ґрун­то­ва­ним і, від­по­від­но, по­ру­шує зо­бов’яза­н­ня, зокре­ма взя­ті в рам­ках Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі і До­го­во­ру про зо­ну віль­ної тор­гів­лі.

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни уже за­явив, що у від­по­відь вве­де дзер­каль­ні тран­зи­тні сан­кції для РФ. Про це вчо­ра за­явив пер­ший ві­це-прем’єр Укра­ї­ни Сте­пан КУБІВ під час по­го­джу­валь­ної ра­ди у Вер­хов­ній Ра­ді.

Про зби­тки, яких цей но­вий фронт тор­го­вої вій­ни, від­кри­тий про­ти Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним, зав­дасть ві­тчи­зня­ній про­ми­сло­во­сті, у вла­ді по­ки що не го­во­рять. «День» по­про­сив екс­пер­тів оці­ни­ти зби­тки і за­про­по­ну­ва­ти рі­ше­н­ня для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків, які тор­гу­ють із кра­ї­на­ми Се­ре­дньої Азії і пе­ре­во­зи­ли про­ду­кцію те­ри­то­рі­єю Ро­сії.

КОМЕНТАР

Ігор ГУЖВА, екс­перт у сфе­рі між­на­ро­дної тор­гів­лі CMD-Ukraine:

— Укра­ї­на про­во­зи­ла ро­сій­ською те­ри­то­рі­єю до тре­тіх кра­їн, вклю- ча­ю­чи Ка­зах­стан і Ки­тай, свої то­ва­ри на за­галь­ну су­му близь­ко 1,8 млрд дол. на рік.

Це вда­рить по на­ших екс­порт­них га­лу­зях, які орі­єн­то­ва­ні на рин­ки схі­дних кра­їн, — ме­та­лур­гії, АПК то­що.

У зв’яз­ку з тран­зи­тним ем­бар­го з бо­ку Ро­сії на по­ча­тку ро­ку Укра­ї­на на­ла­го­джу­ва­ла аль­тер­на­тив­ний шлях тран­зи­ту укра­їн­ських то­ва­рів до Ка­зах­ста­ну та ін­ших кра­їн Азії. У сі­чні екс­пе­ри­мен­таль­ний рейс ви­ру­шив із пор­ту «Іл­лі­чівськ» за мар­шру­том «Укра­ї­на — Гру­зія — Азер­бай­джан — Ка­зах­стан — Ки­тай» (че­рез Ка­спій­ське і Чор­не мо­ря). Зви­чай­но, це бу­ло до­рож­че, ніж кла­си­чний ва­рі­ант — че­рез РФ. Але з ча­сом ми йо­го змо­гли б успі­шно «об­ка­та­ти».

У по­ді­бних умо­вах Укра­ї­на мо­же від­по­ві­сти ли­ше дзер­каль­ни­ми за­хо­да­ми. То­му не­гай­на ре­а­кція укра­їн­сько­го МЕРТ аб­со­лю­тно ви­прав­да­на. До то­го ж та­ка по­зи­ція від­по­від­ає ду­ху між­на­ро­дної тор­гів­лі і пра­ви­лам СОТ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.