За шість го­дин – по­ру­шень на три міль­йо­ни!

Учо­ра в Ки­є­ві за­пу­сти­ли пі­ло­тний про­ект ро­бо­ти си­сте­ми ав­то­ма­ти­чної фі­кса­ції по­ру­шень пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху

Den (Ukrainian) - - День України -

На пер­шо­му ета­пі ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть да­ні, отри­ма­ні з ка­мер, вста­нов­ле­них у Ки­є­ві (одна ка­ме­ра — на ву­ли­ці Оле­ни Те­лі­ги, 61) і в Оде­сі (дві ка­ме­ри — на транс­порт­ній розв’яз­ці «Ко­ню­ши­но­вий міст»), по­ві­до­мив у Facebook мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков. «Це тест. Всьо­го ж по всій кра­ї­ні — у ре­жи­мі ре­аль­ної екс­плу­а­та­ції — бу­дуть вста­нов­ле­ні ти­ся­чі ка­мер», — до­дав мі­ністр.

Но­во­вве­де­н­ня пе­ред­ба­че­не за­ко­ном «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до вдо­ско­на­ле­н­ня ре­гу­лю­ва­н­ня від­но­син у сфе­рі за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки до­ро­жньо­го ру­ху». Як по­яснив Ар­сен Ава­ков, ка­ме­ра ре­є­стру­ва­ти­ме пе­ре­ви­ще­н­ня швид­ко­сті, а по­тім ін­фор­ма­ція пе­ре­да­ва­ти­ме­ться до цен­тру оброб­ки да­них На­ціо­наль­ної по­лі­ції. Опе­ра­тор-по­лі­цей­ський обро­бля­ти- ме отри­ма­ну ін­фор­ма­цію з ви­ко­ри­ста­н­ням баз да­них МВС. У під­сум­ку — ви­но­си­ти­муть еле­ктрон­ні адмі­ні­стра­тив­ні по­ста­но­ви, що на­прав­ля­ти­муть вла­сни­кам транс­порт­них за­со­бів. Якщо ав­тів­ка має укра­їн­ську ре­є­стра­цію, по­ста­но­ву від­прав­ля­ти­муть че­рез «Укр­по­шту». Якщо ре­є­стра­ція іно­зем­на, до­ку­мент пе­ре­да­ва­ти­муть Дер­жав­ній при­кор­дон­ній слу­жбі, а та — осо­бі, що вве­зла транс­порт­ний за­сіб на те­ри­то­рію Укра­ї­ни.

«Ви бу­де­те смі­я­ти­ся... але за шість го­дин те­сто­во­го ре­жи­му всьо­го на трьох ка­ме­рах ві­део­фі­кса­ції — за­фі­ксо­ва­но по­ру­шень на су­му штра­фів близь­ко 3 млн грн.! А якщо цих ка­мер бу­де 5000?! — пи­ше Ар­сен Ава­ков у Facebook. — МВС зро­бить не­за­ле­жну, до­бре пра­цю­ю­чу си­сте­му, з Мі­нін­фра­стру­кту­ри — які­сні до­ро­ги, а з во­ді­їв — ди­сци­плі­на!»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.