Уро­ки Ко­стю­хнів­ки

На Во­ли­ні від­зна­ча­ють со­ту рі­чни­цю би­тви, яка да­ла по­ча­ток не­за­ле­жно­сті Поль­щі

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Це во­лин­ське се­ло, яке во­лею до­лі ста­ло ни­ні су­сі­дом Рів­нен­ської атом­ної стан­ції (її гра­дир­ні ви­дно з сіль­ської до­ро­ги), 4—6 ли­пня 1916 ро­ку бу­ло аре­ною ге­ро­ї­чної бо­роть­би військ на чо­лі з Юзе­фом Піл­суд­ським про­ти військ Ро­сій­ської ім­пе­рії. Для по­ля­ків у їхній істо­рії Ко­стю­хнів­ка є тим же, чим для укра­їн­ців — Бе­ре­сте­чко. Во­ни так са­мо не пе­ре­мо­гли в цій би­тві, за три дні ли­пня під Ко­стю­хнів­кою по­ля­гло до двох ти­сяч ле­гіо­не­рів Піл­суд­сько­го. Остан­ній опі­сля став пре­зи­ден­том Поль­щі і ка­зав, що йо­го во­я­ки тут за­хи­сти­ли свою честь і честь Поль­щі. По­бли­зу се­ла в трид­ця­тих ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя на­си­па­ли так зва­ну Поль­ську го­ру — на пам’ять про би­тву, в нав­ко­ли­шніх лі­сах обла­шту­ва­ли ме­мо­рі­ал за­ги­блих ле­гіо­не­рів. А кіль­ка ро­ків то­му по­ля­ки при­дба­ли при­мі­ще­н­ня ста­рої шко­ли в Ко­стю­хнів­ці й пі­сля ре­кон­стру­кції обла­шту­ва­ли тут куль­тур­ний Центр діа­ло­гу.

5—6 ли­пня де­та­лі та уро­ки би­тви під Ко­стю­хнів­кою поль­ські та укра­їн­ські істо­ри­ки обго­во­рять на між­на­ро­дній на­у­ко­вій кон­фе­рен­ції «Пер­ша сві­то­ва вій­на на Во­ли­ні». 30 ли­пня роз­поч- не­ться спіль­не та­бо­ру­ва­н­ня поль­ських хар­це­рів та укра­їн­ських пла­сту­нів; во­ни та ар­хе­о­ло­ги з обох кра­їн до­слі­джу­ва­ти­муть мі­сця ймо­вір­но­го по­хо­ва­н­ня остан­ків поль­ських ле­гіо­не­рів. Їх екс­гу­му­ють і уро­чи­сто пе­ре­по­хо­ва­ють на ме­мо­рі­а­лі. Со­ту рі­чни­цю би­тви від­зна­чать істо­ри­чною ре­кон­стру­кці­єю, в якій та­кож бра­ти­муть участь по­ля­ки та укра­їн­ці.

Ди­ре­ктор Ко­стю­хнів­ської шко­ли Ва­силь Да­ви­дюк роз­по­від­ає, що ма­лень­ке во­лин­ське се­ло ста­ло ві­до­мим зав­дя­ки ва­жли­вим по­ді­ям в істо­ри­чній ми­нув­ши­ні обох на­ро­дів. Зав­дя­ки на­яв­но­сті в се­лі Цен­тру діа­ло­гу, кон­та­кти між во­ли­ня­на­ми та по­ля­ка­ми ста­ють дру­жні­ші­ми, пар­тнер­ськи­ми. Уже два ро­ки ді­ти з Ма­не­ви­цько­го ра­йо­ну про­во­дять спіль­ні ва­ка­ції з поль­ськи­ми ро­ве­сни­ка­ми, а ті при­їжджа­ють на Во­линь. Так пі­зна­ю­ться мен­та­лі­тет, істо­рія та куль­ту­ра, це спри­яє по­ро­зу­мін­ню. Осо­бли­во Да­ви­дюк хо­тів би від­зна­чи­ти ве­ли­ку до­по­мо­гу по­ля­ків укра­їн­ським вій­сько­вим, які пе­ре­бу­ва­ють у зо­ні так зва­ної АТО. Че­рез кон­та­кти в Ко­стю­хнів­ці з Поль­щі до­став­ля­ли на схід на­шим вій­сько­вим і про­ду­кти, і аму­ні­цію, і ме­ди­ка­мен­ти, і на­віть по­льо­ві ку­хні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.