«Баль­це­ро­вич не­без­пе­чний і для Укра­ї­ни»

Го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го про­ми­сло­во­го ко­мі­те­ту Ві­ктор Га­ла­сюк обу­ре­ний по­ра­да­ми поль­сько­го ре­фор­ма­то­ра

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

«Баль­це­ро­вич в укра­їн­ській вла­ді — це одно­ча­сно шир­ма для псев­до­ре­фор­ма­то­рів і «тро­ян­ський кінь», який зда­тний сер­йо­зно на­шко­ди­ти Укра­ї­ні», — вва­жає го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го про­ми­сло­во­го ко­мі­те­ту Ві­ктор Га­ла­сюк.

Тим ча­сом як по­ля­ки ді­йшли ви­снов­ку, що «шо­ко­ва те­ра­пія» Баль­це­ро­ви­ча на зла­мі 1980-х і 1990-х при­зве­ла до різ­ко­го зу­бо­жі­н­ня ши­ро­ких верств на­се­ле­н­ня і галь­му­ва­н­ня тем­пів еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня, в Укра­ї­ні про­дов­жу­ють ко­ри­сту­ва­ти­ся по­слу­га­ми спів­го­ло­ви Гру­пи стра­те­гі­чних ра­дни­ків в уря­ді — ра­дни­ка Пре­зи­ден­та. «Що ж це у на­шої вла­ди за ком­плекс мен­шо­вар­то­сті чи жа­га са­мо­зни­ще­н­ня, щоб тя­гну­ти з-за кор­до­ну від­вер­тих шкі­дни­ків та ще і під­ні­ма­ти їх на п’єде­стал?!? Не ро­зу­мі­ють чи сві­до­мо ро­блять?» — обу­рю­є­ться нар­деп від РПЛ на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бук».

Як ві­до­мо, дня­ми лі­дер прав­ля­чої пар­тії Поль­щі «Пра­во і Спра­ве­дли­вість» Яро­слав Ка­чинь­ський за­кли­кав від­мо­ви­ти­ся від пост­ко­му­ні­сти­чної кон­це­пції еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку ексмі­ні­стра фі­нан­сів: «Ми по­вин­ні оста­то­чно від­ки­ну­ти руй­нів­ну кон­це­пцію шкі­дни­ка Баль­це­ро­ви­ча, зро­би­ти став­ку в еко­но­мі­ці на мі­ні­стра Мо­ра­ве­цько­го». На­то­мість Га­ла­сюк на­га­дав: у лю­то­му цьо­го ро­ку в Поль­щі бу­ло пред­став­ле­но «план Мо­ра­ве­цько­го», се­ред п’яти прі­о­ри­те­тних пун­ктів яко­го є ре­ін­ду­стрі­а­лі­за­ція, ін­но­ва­цій­ний роз­ви­ток, ка­пі­тал для роз­ви­тку, екс­пан­сія за кор­дон, со­ці­аль­ний і ре­гіо­наль­ний роз­ви­ток.

«Сво­їм пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням Мо­ра­ве­цький на­звав під­не­се­н­ня рів­ня ВВП кра­ї­ни, на­го­ло­сив­ши, що в ре­зуль­та­ті ре­форм до 2030 ро­ку Поль­ща по­вин­на на­здо­гна­ти се­ре­дній ВВП по ЄС, а 2040 ро­ку ви­пе­ре­ди­ти се­ре­дній по­ка­зник у Єв­ро­со­ю­зі на 12,8%», — за­зна­чив нар­деп, до­дав­ши, що, на дум­ку ві­це-прем’єра Поль­щі Мо­ра­ве­цько­го, дер­жа­ва не мо­же бу­ти ли­ше охо­рон­цем і кон­тро­ле­ром — во­на має бу­ти ке­рів­ни­ком і пар­тне­ром. «Це по­зи­ція справ­жньої на­ціо­наль­ної вла­ди», — пе­ре­ко­на­ний Га­ла­сюк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.