Не­шля­хе­тна по­ве­дін­ка

Екс­перт: Рі­ше­н­ня за­кри­ти кор­дон Поль­щі для ар­ти­стів ство­рює аб­со­лю­тно шту­чні про­бле­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Схо­же, що в дер­жав­ній по­лі­ти­ці Поль­щі все біль­ше по­чи­на­ють за­да­ва­ти тон ан­ти­укра­їн­ські си­ли, на­гні­та­ю­чи всі­ля­кі фо­бії се­ред по­ля­ків. Ра­ні­ше де­які по­лі­ти­чні си­ли в Поль­щі ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли для цьо­го те­му тра­гі­чних по­дій на Во­ли­ні під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни, і без вся­ких до­ка­зів зви­ну­ва­чу­ю­чи УПА у ге­но­ци­ді мир­но­го поль­ско­го на­се­ле­н­ня, хо­ча на­справ­ді Ар­мія Кра­йо­ва теж ско­ї­ла в ті ча­си зло­чи­ни про­ти мир­но­го укра­їн­сько­го на­се­ле­н­ня. А те­пер спра­ва ді­йшла до за­бо­ро­ни на в’їзд у Поль­щу укра­їн­ської рок-гру­пи Ot Vinta.

Ми­ну­лої не­ді­лі, 3 ли­пня, ця гру­па по­вин­на бу­ла да­ти кон­церт у Вар­ша­ві в рам­ках фе­сти­ва­лю Plac Defilad. Гурт до­сить ві­до­мий у Поль­щі, адже пе­ред цим він вже по­над 20 ра­зів ви­сту­пав з кон­цер­та­ми в цій кра­ї­ні. Пе­ред цим Ot Vinta бу­ло за­бо­ро­не­но ви­сту­па­ти на фе­сти­ва­лі ор­га­ні­зо­ва­но­му Об’єд­на­н­ням укра­їн­ців у Поль­щі «Ніч на Іва­на Ку­па­ла» 2 ли­пня у Пе­ре­ми­шлі. То­ді кон­церт гур­ту бу­ло ска­со­ва­но че­рез на­по­ля­га­н­ня мі­сце­вої ор­га­ні­за­ції вбо­лі­валь­ни­ків фут­боль­но­го клу­бу «По­ло­нія», пред­став­ни­ки якої зви­ну­ва­ти­ли му­зи­кан­тів у «про­су­ван­ні бан­де­рів­ської іде­о­ло­гії».

Укра­їн­ці Поль­щі вва­жа­ють, що остан­нє рі­ше­н­ня поль­ської вла­ди є чер­го­вим актом ан­ти­укра­їн­ської істе­рії, яка остан­нім ча­сом на­гні­та­є­ться у поль­сько­му су­спіль­стві. «Об’єд­на­н­ня укра­їн­ців у Поль­щі з три­во­гою спо­сте­рі­гає за агре­сив­ни­ми ді­я­ми, спря­мо­ва­ни­ми про­ти укра­їн­ців у Поль­щі», — йде­ться у за­яві, яку роз­мі­стив на сво­їй сто­рін­ці у Facebook го­ло­ва Об’єд­на­н­ня укра­їн­ців Поль­щі Пе­тро Тим. За йо­го сло­ва­ми, «у по­ясню­валь­ній за­пи­сці (поль­ської при­кор­дон­ної слу­жби) за­зна­че­но, що гру­па яв­ляє со­бою «за­гро­зу для дер­жав­но­го ла­ду і гро­мад­сько­го по­ряд­ку».

Тим на­га­дує, що «ми­ну­ло­го ро­ку від­бу­ла­ся хви­ля руй­ну­ва­н­ня «не­ві­до­ми­ми» укра­їн­ських пам’яток у Поль­щі, в то­му чи­слі на вій­сько­во­му кла­до­ви­щі в Пі­ку­ли­чах, що пе­ре­бу­ває під опі­кою Ра­ди охо­ро­ни пам’яті бо­роть­би і му­че­ни­цтва».

«Ко­мусь ду­же хо­че­ться, щоб в поль­сько-укра­їн­ських від­но­си­нах не бу­ло спо­кою. І щоб між Ре­спу­блі­кою Поль­ща і Укра­ї­ною під­три­му­вав­ся стан пер­ма­нен­тно­го на­пру­же­н­ня, щоб за­ва­ди­ти роз­ви­тку до­бро­су­сід­ських від­но­син», — на­го­ло­шує го­ло­ва Об’єд­на­н­ня укра­їн­ців у Поль­щі.

У зве­рен­ні та­кож ви­слов­лю­є­ться при­пу­ще­н­ня, про­во­ку­ва­н­ня чер­го­вої хви­лі не­на­ви­сті до укра­їн­ців має за ме­ту удар по ті­сній спів­пра­ці НАТО з Укра­ї­ною на­пе­ре­до­дні са­мі­ту Альян­су, який має від­бу­ти­ся у Вар­ша­ві 8—9 ли­пня. «Йде­ться та­кож про те, щоб про­де­мон­стру­ва­ти сві­ту, що схі­дний фланг НАТО не по­си­лює, а по­сла­блює (Альянс), існу­ва­н­ня ні­би­то на­ро­ста­ю­чо­го кон­флі­кту поль­сько­укра­їн­сько­го і поль­сько-ли­тов­сько­го», — йде­ться у за­яві.

У зв’яз­ку з цим, укра­їн­ці у Поль­щі за­кли­ка­ють поль­ску вла­ду не про­во­ку­ва­ти подаль­шо­го зро­ста­н­ня на­пру­же­н­ня че­рез та­кі дії, як за­бо­ро­на на в’їзд му­зи­чно­му ко­ле­кти­ву.

Тим ча­сом у роз­мі­ще­ній на сай­ті По­соль­ства Укра­ї­ни у Поль­щі за­яві йде­ться, що укра­їн­ський гурт Ot Vinta став за­ру­чни­ком емо­цій­ної істе­рії та ні­чим не­о­б­ґрун­то­ва­них фо­бій пев­них се­ре­до­вищ у дру­жній Поль­щі. «Ми по­ва­жа­є­мо су­ве­рен­не рі­ше­н­ня поль­ської сто­ро­ни, яка, ма­буть, вба­ча­ла для цьо­го до­ста­тні під­ста­ви. Але від­вер­то шко­да, що укра­їн­ський гурт став за­ру­чни­ком емо­цій­ної істе­рії та ні­чим не­о­б­ґрун­то­ва­них фо­бій пев­них се­ре­до­вищ у дру­жній нам Поль­щі. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що в май­бу­тньо­му це не по­вто­ри­ться», — йде­ться у за­яві ди­пві­дом­ства. Справ­ді, хо­ті­лось, щоб у Поль­щі, яка по­зи­ціо­нує се­бе як єв­ро­пей­ська дер­жа­ва і пре­тен­дує на роль лі­де­ра у Схі­дній Єв­ро­пі, по­ча­ли по­во­ди­ти­ся по-єв­ро­пей­ськи, до­три­му­ю­чись єв­ро­пей­ських цін­но­стей.

Слід від­зна­чи­ти, що га­зе­та «День» сво­го ча­су вже «про­йшлась» по бо­лю­чих те­мах поль­сько-укра­їн­ських від­но­син, ви­дав­ши укра­їн­ською та поль­скою мо­ва­ми книж­ку «Вій­ни і мир, або «Укра­їн­ці — по­ля­ки: бра­ти/во­ро­ги, су­сі­ди...». І біль­ше то­го, Укра­ї­на вже ви­ба­чи­лась за Во­лин­ську тра­ге­дію, при­чо­му кіль­ка ра­зів. Оскіль­ки ми по­ми­ри­лись, то те­пер по­трі­бно пе­ре­гор­ну­ти цю сто­рін­ку і ру­ха­тись упе­ред. «Спря­мо­ву­ва­ти свою дум­ку в май­бу­тнє, щоб усві­до­ми­ти, як ба­га­то в нас спіль­них цін­но­стей та ін­те­ре­сів, а та­кож, як ба­га­то ми ра­зом мо­же­мо до­сяг­ти», — як від­зна­чив у пе­ред­мо­ві до поль­сько­мов­но­го ви­да­н­ня ві­до­мий поль­ський ди­си­дент і жур­на­ліст Адам Ми­хник.

КОМЕНТАР

Ма­рек СIВЕЦЬ, екс-ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­пар­ла­мен­ту, ко­ли­шній ке­рів­ник Бю­ро на­ціо­наль­но­ї­без­пе­ки Поль­щі, Вар­ша­ва:

— Рі­ше­н­ня за­кри­ти кор­дон Поль­щі для ар­ти­стів є аб­со­лю­тно за­ро­зумі­лим і не має сен­су. Нам мо­жуть не по­до­ба­тись ар­ти­сти, але ми ма­є­мо ді­я­ти згі­дно з за­ко­но­дав­ством. Я б не за­бо­ро­няв в’їзд цій гру­пі. Не ду­маю, що до ці­єї за­бо­ро­ни на в’їзд укра­їн­ської гру­пи при­че­тна будь-яка по­лі­ти­чна пар­тія. Рі­ше­н­ня не пу­ска­ти гру­пу при­йма­ла не при­кор­дон­на слу­жба, а адмі­ні­стра­ція у Вар­ша­ві. Слу­жба не при­ймає по­лі­ти­чних рі­шень, а це по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня і на­прав­ле­не пов­ні­стю про­ти Укра­ї­ни. До ре­чі, це вже дру­гий по­ді­бний ви­па­док. Ра­ні­ше че­рез поль­ський кор­дон не впу­сти­ли мо­то­ци­клі­стів, які їха­ли зі Льво­ва до Мюн­хе­на, щоб вша­ну­ва­ти Бан­де­ру. І то­ді я та­кож силь­но кри­ти­ку­вав це рі­ше­н­ня. Адже та­ким чи­ном ми від­кри­ва­є­мо між на­ши­ми кра­ї­на­ми но­вий пе­рі­од від­но­син. На кор­до­нах бу­ду­ють до­ві­ру, а тут ви­хо­дить, що та­ким чи­ном ми зу­пи­ня­є­мо лю­дей. Біль­ше то­го, ці ар­ти­сти ма­ли офі­цій­не за­про­ше­н­ня від укра­їн­ської ді­а­спо­ри в Поль­щі. І це за­про­ше­н­ня тре­ба бу­ло по­ва­жа­ти.

Що ж до цьо­го ін­ци­ден­ту, то ми мо­же­мо ска­за­ти так: «мо­ло­ко збі­гло», і те­пер у нас ви­ни­кла проблема. Ми ба­чи­мо ре­а­кцію з укра­їн­сько­го бо­ку. І в та­кий ду­же чу­тли­вий час, ко­ли у нас є вій­на з Ро­сі­єю, по­пе­ре­ду вша­ну­ва­н­ня жертв Во­лин­ської тра­ге­дії, які ви­кли­ка­ють на­пру­же­н­ня, а та­кож очі­ку­є­ться са­міт НАТО, са­ме Поль­ща ство­рює аб­со­лю­тно шту­чні про­бле­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.