«Хо­че­ться змі­ни­ти жи­т­тя у на­ших се­лах!»

Так ка­за­ла ми­ну­лої осе­ні шкіль­на при­би­раль­ни­ця Лі­лія Ко­цю­бай­ло, яку гро­ма­да обра­ла бе­ре­зо­лу­ків­ським сіль­ським го­ло­вою. І за не­пов­ний рік во­на та­ки ба­га­то чо­го до­ся­гла

Den (Ukrainian) - - Подробиці - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

До Лі­лії Во­ло­ди­ми­рів­ни з ча­су її ба­ло­ту­ва­н­ня на від­по­від­аль­ну по­са­ду бу­ла при­ку­та осо­бли­ва ува­га. Ма­ло то­го, що во­на у че­сно­му су­пер­ни­цтві ідей та вчин­ків для гро­ма­ди пе­ре­мо­гла чо­ло­ві­ка, ко­тро­го сіль­ським го­ло­вою оби­ра­ли аж три скли­ка­н­ня. Сто­рон­ніх ди­ву­ва­ла її ро­бо­та: про­сто те­хпра­ців­ник, а на Во­ли­ні ка­жуть — при­би­раль­ни­ця — у сіль­ській шко­лі. Та­кі ре­а­лії жи­т­тя: во­на має осві­ту бух­гал­те­ра, пра­цю­ва­ла ним у мі­сце­во­му кол­го­спі, але кол­го­спи на­ка­за­ли дов­го жи­ти, а ро­бо­тою в се­лі не пе­ре­би­ра­ють... Го­лов­не, що, став­ши сіль­ським го­ло­вою на чо­ти­ри на­се­ле­ні пун­кти, у яких май­же 1200 лю­дей, во­на мо­же те­пер ре­а­лі­зу­ва­ти свій по­тен­ці­ал лі­де­ра гро­ма­ди.

І НО­ВИЙ ПЕРЕВІЗНИК, І КРАЩИЙ АВТОБУС

Су­пер­но­ви­ною для Во­ли­ні не­дав­но ста­ло по­ві­дом­ле­н­ня про те, що «го­ло­ви­ха» з Бе­ре­зо­лук та­ки по­збу­ла­ся не­дбай­ли­во­го пе­ре­ві­зни­ка і те­пер ме­шкан­ці Бе­ре­зо­лук, Кро­ва­тки, Яблу­нів­ки і Пі­дгір­но­го ма­ють і но­во­го пе­ре­ві­зни­ка, і но­вий про­сто­рі­ший автобус. По­над пів­ро­ку до­ве­ло­ся Лі­лії Во­ло­ди­ми­рів­ні об­би­ва­ти по­ро­ги рі­зних ін­стан­цій, аби до­ве­сти оче­ви­дну річ: не мо­же у се­ла, де тіль­ки у Пі­дгір­но­му та Яблу­нів­ці — 35 шко­ля­рів, які їдуть у Бе­ре­зо­лу­ки, а ще ж ді­тей ве­зуть у ди­тса­док, та й про­сто лю­ди їдуть у спра­вах, хо­ди­ти ста­рень­кий мі­кро­ав­то­бус, мен­ший за каз­ко­ву ру­ка­ви­чку. І зно­ву ж ре­а­лії: до­ки у Ро­жи­ще не приїхав на при­йом го­ло­ва Во­лин­ської ОДА Во­ло­ди­мир Гун­чик, а Лі­лія Во­ло­ди­ми­рів­на не ви­сло­ви­ла йо­му все, що ма­ла ви­сло­ви­ти, до­ти спра­ва не зру­шу­ва­ла з мі­сця. Про­те вже на кон­церт у ра­йон­ний центр Ро­жи­ще ар­ти­сти з Бе­ре­зо­лу­ків­ської сіль­ра­ди по­їха­ли но­вим «па­зі­ком», і на фо­ні йо­го й ви­рі­ши­ли сфо­то­гра­фу­ва­ти тіль­ки «го­ло­ви­ху», бо «це ти, Во­ло­ди­ми­рів­но, йо­го до­би­ла­ся!».

Та чо­го тіль­ки не до­би­ла­ся за не­пов­ний рік! Ви­рі­за­ла в окру­зі за­ро­слі ку­щів, в яких по­то­па­ли око­ли­ці і ву­ли­ці сіл, зро­би­ла ре­монт в одно­му з клу­бів, який вза­га­лі хо­ті­ли за­бра­ти у сіль­ської ра­ди і пе­ре­да­ти «в ра­йон», з дня на день по­чи­нає в Бе­ре­зо­лу­ках ре­монт до­ро­ги, асфальт на якій кла­ли по­над 30 ро­ків то­му, і від­то­ді був, мо­же, один ям­ко­вий ре­монт... За­мі­ни­ла еле­ктро­про­вод­ку і ві­кна у шко­лі в Бе­ре­зо­лу­ках. Вже знає, де ві­зьме гро­ші на ре­монт до­ро­ги у Пі­дгір­но­му, де на­віть ям­ко­во­го не бу­ло, і зро­бить ре­монт у клу­бі в Бе­ре­зо­лу­ках. І доб’ється, щоб де­ре­ва ста­ре­зні по­над до­ро­гою зрі­за­ли вже, бо «як по­тім ва­ли­ти їх на но­вий асфальт?».

І ПОДАТКИ, І ФЕРМЕРИ БУ­ЛИ Й РА­НІ­ШЕ, ТА ПО­ТРІ­БНА БУ­ЛА ЕНЕРГІЯ

На все це сіль­ра­да ви­тра­чає вла­сні ко­шти та за­лу­чає до спра­ви ра­йон­ну і обла­сну вла­ди. Де гро­ші в «про­стій» сіль­ра­ді взя­ли­ся? Бе­ре­зо­лу­кам по­ща­сти­ло на по­ту­жних фер­ме­рів, які взя­ли в орен­ду чи­ма­ло люд­ських па­їв, ве­дуть со­лі­дну го­спо­дар­ку і че­сно пла­тять у ка­су гро­ма­ди. Ін­ша річ, що і податки, і фермери бу­ли й ра­ні­ше, та по­трі­бна бу­ла енергія ці­єї жін­ки, аби жи­т­тя у се­лах та­ки почало змі­ню­ва­ти­ся. «Ні­чо­го не обі­ця­ла, ли­ше те, що ре­аль­но зро­би­ти» — так го­во­ри­ла ме­ні Лі­лія Ко­цю­бай­ло на дру­гий день пі­сля обра­н­ня сіль­ським го­ло­во. Ці сло­ва ста­ли і за­го­лов­ком до мо­го з нею ін­терв’ю («День» від 10 ли­сто­па­да 2015 ро­ку) — і пер­шою пу­блі­ка­ці­єю про жін­ку, ко­тра ни­ні є своє­рі­дним во­лин­ським фе­но­ме­ном і зір­кою, так би мо­ви­ти, мі­сце­во­го мас­шта­бу. Бо при­йшла у мі­сце­ву вла­ду з най­ря­до­ві­шої ро­бо­ти.

Че­рез при­хід у вла­ду, ка­же, му­си­ла по­збу­ти­ся тро­хи ве­ли­кої го­спо­дар­ки, ко­тру з чо­ло­ві­ком ма­ли, як має ко­жен до­брий го­спо­дар у се­лі. Бу­ло дві ко­ро­ви і те­ли­ця — те­пер ко­ро­ва одна, сви­ней не 6—7, а ли­ше двоє, прав­да, ку­рей до пів­со­тні, а ін­до­ка­чок — до 80. Встає ко­жно­го дня о 5-й, бо автобус з се­ла — о 8-й, а бу­ває, що чо­ти­ри дні у ти­ждень зран­ку їде в ра­йон чи область ви­рі­шу­ва­ти (і ви­рі­шує) про­бле­ми гро­ма­ди. Мо­же при по­тре­бі, ко­ли чо­ло­вік на за­ро­бі­тках, бра­ти у ру­ки ко­су, щоб на­стар­чи­ти зі­л­ля для ху­до­би. І при цьо­му ще має ви­гля­да­ти при­бра­ною і жі­но­чною.

НАЙБІЛЬШЕ ХО­ЧЕ, ЩОБ ПЕРЕСТАЛИ ДОДУШУВАТИ УКРАЇНСЬКЕ СЕ­ЛО

І вже має но­ві пла­ни: якщо її по­пе­ре­дник зро бив ву­ли­чне осві­тле­н­ня у Кро­ва­тці й Бе­ре­зо­лу­ках, то во­на має йо­го зро­би­ти у Пі­дгір­но­му та Яблу­нів­ці. Обу­рю єть ся, що за но вої по лі ти ки ма­лі шко­ли у се­лах за­кри­ва­ють, на­чеб­то з ме­тою еко­но­мії. «Я по­ці ка ви ла ся, які ви тра ти у Кро - ва­тці, де ни­ні 14 шко­ля­рів. У рік за опа­ле­н­ня за­пла­ти­ли 2000, а за світ ло — 360. Ну, і на зар пла ту дер­жа­ва ви­тра­ти­ла­ся. На­ша сіль­ська ра­да лег­ко ві­зьме на се­бе ви­тра­ти на ко­му­наль­ні по­слу­ги. Бо я ро зу мію лю дей, які бу - дуть зму­ше­ні ше­сти­рі­чну ди­ти­ну від прав ля ти хтоз на за скіль ки кі ло мет рів рей со вим ав то бу сом (ко­тро­го мо­же й не бу­ти) у су­сі­дні се­ла. Лю­ди обу­ре­ні, що і нам на сіль­ра­ду обі­ця­ли шкіль­ний автобус. А не да­дуть. На весь ра­йон ні­би має бу­ти тіль­ки один із трьох обі­ця­них, бо ра­йо­ну до­ро­го ви­тра­ча­ти на автобус пів­то­ра міль­йо­на. Ви­ба­чте, то де тут еко­но­мія?» — ка­же во­на. Найбільше, чо­го хо­че, це щоб перестали додушувати українське се­ло. Кіль­ка ро­ків то­му са­ме во­на, шкіль­на при­би­раль­ни­ця, до­би­ла­ся га­зи­фі­ка­ції у се­лах сіль­ра­ди. Бу­ла та­ким со­бі не­фор­маль­ним лі­де­ром. Ни­ні ці­ни на все, зокре­ма і на газ, ро­стуть. Але на­віть якщо пе­ре­йти на дро­ва чи тор­фо­бри­кет, то лю­дям не ста­не лег­ше: ні на ру­ки, ні на га­ма­нець...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.