«По­хі­мі­чим»!

У Чер­ка­сах пе­ре­се­лен­ки ство­ри­ли для ді­тей на­у­ко­во­пі­зна­валь­не шоу про­сто не­ба

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на МОЛЧАНОВА, Чер­ка­си

Уіг ро вій фор мі за до по - мо гою ці ка вих екс пе - ри мен тів чер кась ких діт ла хів на вча ють фі - зи­ки, хі­мії та біо­ло­гії. На­у­ко­во-пі­зна­валь­не шоу «По­хі­мі­чим » ор га ні зу ва ли для ді тей до­неч­чан­ки На­та­ля Ко­роль та Лю­дми­ла Мар­чен­ко. Що­ти­жня прос то не ба на ак ва то рії чер­ка­сько­го пля­жу зби­ра­ю­ться ді ти та бать ки, щоб взя ти участь у кве­стах, ці­ка­вих зав­да­н­нях, ді­зна­ти­ся но­во­му та по гли би ти знан ня з при род - ни­чих на­ук.

Ци­ми ви­хі­дни­ми зу­стріч уча­сни­ків шоу «По­хі­мі­чим» від бу ла ся вчет вер те. Цьо го ра­зу для ді­тей окрім шоу ор­га­ні­за­то­ри ство­ри­ли гру у фор­мі кве­сту, де ко­жна ди­ти­на са­ма ви­ко­ну­ва­ла до­слі­ди під на­гля­дом вчи­те­лів. Ді­ти гра­ли у гру «Сві­тло­фор», під час якої з до­да­н­ням рі­зних ре­акти­вів змі­ню вав ся ко лір рі ди ни, по ба - чи­ли, як мо­жна на­ду­ти по­ві­тря­ну куль­ку, про­вів­ши екс­пе­ри мент, го ту ва ли гу мо ві іг - раш ки. Спо сте рі га ли, як ре - чо­ви­на пе­ре­хо­дить з рід­ко­го у твер­дий стан та про­во­ди­ли ін­ші ці­ка­ві до­слі­ди.

Пе­ре­се­лен­ка На­та­ля пра­цює у мі­сце­вій шко­лі вчи­те­лем біо­ло­гії й роз­по­від­ає, що на­ра­зі у шко­лах не­має до­ста­тньої ба­зи для то­го, щоб про­во­ди­ти до­слі­ди, а ді­тей най­ча­сті­ше ля­ка­ють ве­ли­че­зні фор­му­ли, в ре­зуль­та­ті чо­го пре­дмет стає не­ці­ка­вим. «Ви­кла­да­ю­чи у шко­лі, я по­ба­чи­ла, що не зав­жди мо­жна про­во­ди­ти пра­кти­чні за­ня­т­тя з ба­га­тьох пре­дме­тів, то­му що не­має до­ста­тньої кіль­ко­сті ре­акти­вів. Щоб не за­пи­су­ва­ти дов­гі фор­му­ли, я ви­рі­ши­ла по­ка­за­ти ді­тям, як на­справ­ді від­бу­ва­є­ться той чи ін­ший про­цес, так на­ро­ди­ла­ся ідея. Щоб на­у­ка зда­ва­ло­ся про­стою, ці­ка­вою й до­сту­пною, ми ство­ри­ли та­кі за­ня­т­тя», — роз­по­від­ає ве­ду­ча й ор­га­ні­за­тор­ка за­нять На­та­ля.

Ді­ти із за­до­во­ле­н­ням вклю­ча­ю­ться у ро­бо­ту: лі­плять, до­да­ють ре­чо­ви­ни, роз­мі­шу­ють, вга­ду­ють за за­па­хом, ко­льо­ром, й ви­ко­ну­ють ін­ші зав­да­н­ня. «Усі екс­пе­ри­мен­ти є без­пе­чни­ми й та­ки­ми, що за­кла­де­ні у шкіль­ну про­гра­му. Ці­ка­во не ли­ше ді­тям. До нас під­хо­дять ба­тьки й за­пи­ту­ють, що тре­ба ку­пи­ти, щоб про­дов­жи­ти екс­пе­ри­мен­ти вдо­ма», — роз­по­ві­ла одна з ор­га­ні­за­то­рів Лю­дми­ла Мар­чен­ко.

Як за­зна­ча­ють до­неч­чан­ки, пер­ше за­ня­т­тя про­ве­ли з тих ма­те­рі­а­лів, що за­зви­чай є у ко­жної ха­зяй­ки на ку­хні. По­то­му ку­пу­ва­ли у мі­сце­вих ма­га­зи­нах, за­мов­ля­ли не­об­хі­дні ре­акти­ви. Й на­ра­зі що­ти­жня для ді­тей та ба­тьків го­ту­ють но­ву за­хо­пли­ву про­гра­му.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.