ЗВОРОТНИЙ ВIДЛIК

При­ва­ти­за­ція Оде­сько­го при­пор­то­во­го: Екс­перт: «Я на 90% упев­не­ний, що пе­ре­мо­же ком­па­нія з араб­ським ко­рі­н­ням»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

До по­ча­тку кон­кур­су з від­кри­тою про­по­зи­ці­єю ці­ни за прин­ци­пом ау­кціо­ну з про­да­жу держ­па­ке­ту акцій (99,567%) пу­блі­чно­го акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства «Оде­ський при­пор­то­вий за­вод» (м. Южне) за­ли­ши­ло­ся рів­но три ти­жні. У Мін­фі­ні з не­тер­пі­н­ням че­ка­ють на чи­ма­лу су­му і, зви­чай­но ж, спо­ді­ва­ю­ться, що в ре­зуль­та­ті тор­гів во­на бу­де істо­тно ви­щою за по­ча­тко­ву ці­ну 13 мі­льяр­дів 175 міль­йо­нів гри­вень.

Як на­го­ло­шу­є­ться в ана­лі­ти­чній ро­бо­ті, про­ве­де­ній Цен­тром до­слі­джень кор­по­ра­тив­них від­но­син, ОПЗ— уні­каль­не під­при­єм­ство. І не ли­ше то­му, що у ньо­го ви­со­кі ви­ро­бни­чі і те­хно­ло­гі­чні мо­жли­во­сті. У сві­то­вій істо­рії на­вряд чи зна­йде­ться під­при­єм­ство з та­кою три­ва­лою, а ча­сом і дра­ма­ти­чною «при­ва­ти­за­цій­ною істо­рі­єю». У вся­ко­му ра­зі, у не­за­ле­жній Укра­ї­ні не бу­ло ін­шо­го такого об’єкту, який би, за­ли­ша­ю­чись над­зви­чай­но при­ва­бли­вим для ін­ве­сто­рів, про­да­вав­ся впро­довж двад­ця­ти з га­ком ро­ків. Як від­зна­ча­ють до­слі­дни­ки, при­чи­на цьо­го по­ля­гає у то­му, що при ко­жній но­вій спро­бі тор­гів за ОПЗ ду­же зна­чни­ми ви­яв­ля­ли­ся кла­но­во-олі­гар­хі­чні про­ти­річ­чя дов­ко­ла цьо­го під­при­єм­ства і пов’яза­ні з ни­ми ри­зи­ки, які, як вва­жа­ють у ЦДКВ, під­твер­джу­ють ви­ня­тко­вість під­при­єм­ства.

Сьо­го­дні ду­же ба­га­тьох у на­шій кра­ї­ні та за кор­до­ном хви­лює, чи бу­де за­вод про­да­но цьо­го ра­зу. Ві­це-пре­зи­дент цен­тру В’яче­слав Бу­тко за­зна­чає, що від успі­ху кон­кур­су з ОПЗ за­ле­жать під­сум­ки всі­єї за­пла­но­ва­ної на 2016 рік при­ва­ти­за­ції дер­жав­но­го май­на в Укра­ї­ні. Про­те, за йо­го сло­ва­ми, до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ло, що під­го­тов­ку при­ва­ти­за­ції про­ве­де­но не­вда­ло. Він не ви­клю­чає, що на­справ­ді го­ту­є­ться «адре­сна при­ва­ти­за­ція на ко­ристь за­зда­ле­гідь ви­зна­че­ної фі­зи­чної або юри­ди­чної осо­би». «Це по­ста­вить під удар і без то­го по­га­ний ін­ве­сти­цій­ний клі­мат у кра­ї­ні»,— по­пе­ре­джає до­слі­дник.

На йо­го дум­ку, свід­че­н­ням не­які­сної під­го­тов­ки до про­да­жу за­во­ду мо­же бу­ти не­про­зо­рий від­бір ра­дни­ка з при­ва­ти­за­ції. Що­прав­да, до йо­го ре­зуль­та­ту пре­тен­зій не­має, оскіль­ки швей­цар­ський банк UBS має у сві­ті ви­со­кий ав­то­ри­тет. Але ви­бір оці­ню­ва­ча ОПЗ з сум­нів­ною ре­пу­та­ці­єю, при­хо­ва­ні від гро­мад­сько­сті ви­снов­ки фі­нан­со­во­го ау­ди­ту, від­мо­ва від про­ве­де­н­ня гро­мад­ських слу­хань, зрив збо­рів акціо­не­рів, за­кри­тість ін­фор­ма­ції про уча­сни­ків кон­кур­су, а та­кож нев­ре­гу­льо­ва­ний мо­но­поль­ний ста­тус під­при­єм­ства на рин­ку пе­ре­вал­ки амі­а­ку— все це не­га­ти­ви, які мо­жуть по­ста­ви­ти під сум­нів під­сум­ки кон­кур­су, за­зна­чає Бу­тко.

У гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку го­ло­ва Фон­ду дер­жмай­на Укра­ї­ни Ігор Бі­ло­ус за­яв­ляв, що ку­пів­лею ОПЗ ці­кав­ля­ться близь­ко 20 ін­ве­сто­рів, зокре­ма чо­ти­ри аме­ри­кан­ські ком­па­нії, нор­везь­ка Yara і низ­ка єв­ро­пей­ських, у лю­то­му цьо­го ро­ку він по­вто­рив цю ци­фру і озву­чив, окрім нор­везь­кої, ще й на­зви аме­ри­кан­ських ком­па­ній IBE Trade, Koch Fertilizers, CF Industries, поль­ської Сiech, ма­рок­кан­ської ОСР, а та­кож зга­дав, але не на­звав ком­па­нії з Ту­реч­чи­ни й Ін­до­не­зії. Бу­тко на­го­ло­шує, що, не­зва­жа­ю­чи на за­яви про ве­ли­ку кіль­кість по­тен­цій­них іно­зем­них уча­сни­ків, офі­цій­но жо­ден з ін­ве­сто­рів не під­твер­див сво­єї уча­сті.

Крім то­го, про­бле­мою при при­ва­ти­за­ції ОПЗ є, на дум­ку Бу­тко, по­зов до за­во­ду ком­па­нії бі­зне­сме­на Дми­тра Фір­та­ша Ostchem що­до за­бор­го­ва­но­сті у роз­мі­рі $193 млн. «І це ще не все. Є ще штра­фи і пе­ня, від яких Ostchem на­вряд чи від­мо­ви­ться. З ура­ху­ва­н­ням цих сум за­бор­го­ва­ність ОПЗ пе­ред ком­па­ні­єю— близь­ко $240 міль­йо­нів, що ста­но­вить близь­ко 40% від по­ча­тко­вої ці­ни за­во­ду.

Бу­тко за­зна­чає, що сам цей борг, мо­жли­во, і не пе­ре­шко­дить при­ва­ти­за­ції ОПЗ. «Але на рі­ше­н­ня ве­ли­ких іно­зем­них ін­сти­ту­цій­них ін­ве­сто­рів про участь у кон­кур­сі він, без­умов­но, впли­не»,— при­пу­скає до­слі­дник. За­тя­гну­ти про­цес при­ва­ти-

за­ції ОПЗ мо­же і по­зов ком­па­нії « Нор­ті­ма», яка пе­ре­мо­гла на ау­кціо­ні з про­да­жу за­во­ду 2009 ро­ку. «Будь-який при­том­ний ін­ве­стор не за­хо­че су­ди­ти­ся з нею, оскіль­ки це ду­же ви­тра­тна і нер­во­ва спра­ва. Тим біль­ше що пра­во­ва по­зи­ція у «Нор­ті­ми» є до­сить сер­йо­зною і які­сною » , — на­го­ло­шує Бу­тко і звер­тає ува­гу та­кож на те, що, згі­дно з умо­ва­ми ни­ні­шньо­го кон­кур­су, ін­ве­стор не зо­бов’яза­ний до по­ча­тку тор­гів на­да­ти ін­ве­сти­цій­ний і бі­знес- план роз­ви­тку під­при­єм­ства.

На від­мі­ну від кон­кур­су 2009 ро­ку, ко­ли пе­ре­мож­це­ві бу­ло за­бо­ро­не­но про­тя­гом п’яти ро­ків ско­ро­чу­ва­ти пер­со­нал під­при­єм­ства, те­пер но­во­му вла­сни­ко­ві до­зво­ле­но звіль­ня­ти лю­дей вже за пів­ро­ку пі­сля ку­пів­лі ОПЗ. Бу­тко від­зна­чає ду­же при­ва­бли­ві для май­бу­тньо­го вла­сни­ка умо­ви при­ва­ти­за­ції ОПЗ і по­ру­шує пи­та­н­ня «про мо­ти­ви та­кої ло­яль­но­сті до май­бу­тньо­го вла­сни­ка і не­ло­яль­но­сті що­до ін­те­ре­сів дер­жа­ви, про­яв­ле­них держ­чи­нов­ни­ка­ми». Цьо­го ро­ку умо­ви, за сло­ва­ми до­слі­дни­ка, «і про­сті­ші і більш при­мі­тив­ні». У до­слі­джен­ні на­во­дя­ться сло­ва екс-го­ло­ви ФДМУ Оле­ксан­дра Бон­да­ря: «Зро­зумі­ло, що ни­ні­шнє ото­че­н­ня Пре­зи­ден­та, на­бли­же­ні до ньо­го бі­зне­сме­ни одно­зна­чно на­ма­га­ти­му­ться отри­ма­ти ОПЗ за піль­го­вою ці­ною і на піль­го­вих умо­вах. Чи втру­тя­ться за­хі­дні ін­ве­сто­ри? Я маю ду­же ве­ли­кі сум­ні­ви, оскіль­ки все, що від­бу­ва­є­ться дов­ко­ла ОПЗ, пра­кти­чно зне­охо­чує їх бра­ти участь у при­ва­ти­за­ції».

Екс-ра­дник го­ло­ви ФДМУ (1998—2003 ро­ки), ди­ре­ктор Цен­тру ан­ти­о­лі­гар­хі­чної по­лі­ти­ки Во­ло­ди­мир Лар­цев на­зи­ває про­цес під­го­тов­ки до при­ва­ти­за­ції ОПЗ «най­більш ци­ні­чним у по­рів­нян­ні з усі­єю по­пе­ре­дньою при­ва­ти­за­ці­єю, яка бу­ла в Укра­ї­ні. На­віть з ті­єю при­ва­ти­за­ці­єю, яка бу­ла за Яну­ко­ви­ча». Зокре­ма, він зу­пи­ня­є­ться на яко­сті оцін­ки ОПЗ, яку про­во­ди­ла укра­їн­сько-угор­ська ком­па­нія «Уве­кон». Усі на­ші так зва­ні не­за­ле­жні оці­ню­ва­чі за­йма­ю­ться під­гон­кою цифр під не­об­хі­дний ре­зуль­тат. Він за­зна­чає, що про­во­ди­ти оцін­ку ОПЗ уза­га­лі не бу­ло не­об­хі­дно­сті, а по­трі­бно бу­ло взя­ти су­му, з якою по­пе­ре­дній кон­курс ви­гра­ла ком­па­нія «Нор­ті­ма» бі­зне­сме­на Ко­ло­мой­сько­го ($625 міль­йо­нів) і зро­би­ти її стар­то­вою. І не пла­ти­ти 185 ти­сяч гри­вень за цю ква­зі­о­цін­ку (тут Лар­цев ужив більш «мі­цне» сло­во, для яко­го у га­зе­ті не зна­йшло­ся мі­сця).

«День» по­ці­ка­вив­ся, чи не ду­ма­ють та­кі лю­ди, як па­но­ве Ко­ло­мой­ський і Фір­таш, взя­ти участь у кон­кур­сі. Бу­тко від­по­вів, він не має та­ких да­них. На­то­мість Лар­цев з упев­не­ні­стю спро­гно­зу­вав, що і той, і ін­ший мо­жуть спро­бу­ва­ти. І в то­му ра­зі, якщо фі­наль­на ці­на тор­гів ви­яви­ться ниж­чою за ту, з якою екс-гу­бер­на­тор Дні­про­пе­тров­ської обла­сті ви­грав, то він по­зи­ва­ти­ме­ться до су­ду. Більш то­го, він на­віть при­пу­стив, що олі­гар­хів допу­стять до уча­сті. Адже пар­ла­мент­ська гру­па «Ві­дро­дже­н­ня» про­го­ло­су­ва­ла за по­трі­бні рі­ше­н­ня, по­яснив Лар­цев.

«На них (олі­гар­хів) бу­де тиск без­по­се­ре­дньо з бо­ку По­ро­шен­ка, що ми, мов­ляв, да­є­мо то­бі по­сла­бле­н­ня що­до бор­гів бю­дже­ту «Укр­на­фти», а ти не під­ні­ма­єш ці­ну на кон­кур­сі » . .. Щоб ви­грав той, хто по­трі­бно? Хто ж цей ща­слив­чик? Ко­ри­сту­ю­чись тим, що Бі­ло­ус, за сло­ва­ми Лар­це­ва, не зав­жди три­має язик за зу­ба­ми, ексра­дник на­га­дав, як го­ло­ва ФДМУ зга­дав се­ред по­тен­цій­них уча­сни­ків кон­кур­су якусь ком­па­нію з ОАЕ, яка за­ці­ка­ви­ла­ся при­ва­ти­за­ці­єю ОПЗ. Він та­кож на­тя­кнув, що у тих пів­ден­них кра­ях не вва­жа­є­ться га­не­бним від­дя­чу­ва­ти за якісь чи­нов­ни­цькі по­слу­ги. « І я упев­не­ний на 90%, що це бу­де ( пе­ре­мож­цем) ком­па­нія з араб­ським ко­рі­н­ням » , — спро­гно­зу­вав екс­перт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.