Дру­ге ди­ха­н­ня «Чер­ні­гів­тор­фу»

Під­при­єм­ство, яке кіль­ка мі­ся­ців то­му май­же збан­кру­ті­ло, ни­ні що­дня ви­ро­бляє 60 тонн тор­фо­бри­ке­ту і має міль­йон­ні кон­тра­кти

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій НАЗАРЕНКО, Чер­ні­гів­ська область

На Смо­лен­сько­му тор­фо­за­во­ді (се­ло Смо­лин Чер­ні­гів­сько­го ра­йо­ну Чер­ні­гів­щи­ни) ки­пить ро­бо­та. Одна за одною з «по­ля» при­бу­ва­ють ван­та­жів­ки, які скла­ду­ють ро­слин­ний торф у ве­ли­че­зні ку­пи. За де­який час на те­ри­то­рію за­во­ду за­їжджа­ють ін­ші ван­та­жів­ки, при­че­пи яких на­ван­та­жує буль­до­зер. Тіль­ки пі­сля зва­жу­ва­н­ня їх ви­пу­ска­ють з те­ри­то­рії під­при­єм­ства.

Го­ло­ва проф­спіл­ко­во­го ко­мі­те­ту за­во­ду Ва­лен­ти­на Огі­єн­ко по­яснює: «Ми укла­ли кон­тракт із дво­ма фір­ма­ми, які вла­сною те­хні­кою ко­па­ють у нас ро­слин­ний торф. Це ду­же ви­гі­дні для нас уго­ди, які до­по­мо­жуть під­при­єм­ству вста­ти з ко­лін. На­ра­зі у нас під­пи­са­но до­го­во­рів на 20 ти­сяч тонн ко­па­но­го тор­фу. В гро­шах — це близь­ко чо­ти­рьох міль­йо­нів гри­вень. Наш ро­слин­ний торф — один із най­кра­щих за по­ка­зни­ка­ми для ви­ро­щу­ва­н­ня шам­пінь­йо­нів, то­му охо­чих ку­пу­ва­ти йо­го у нас стає де­да­лі біль­ше. На­ра­зі ми про­во­ди­мо пе­ре­го­во­ри ще з одні­єю фір­мою — із Ва­силь­ко­ва, що на Ки­їв­щи­ні».

Ні­хто й гад­ки не мав, що під­при­єм­ство, яке ще кіль­ка мі­ся­ців то­му сто­я­ло на ме­жі бан­крут­ства («День» пи­сав про це у №13 від 28 сі­чня 2016 ро­ку), ви­ро­бля­ти­ме 60 тонн тор­фо­бри­ке­ту на до­бу.

Стар­ший май­стер із пе­ре­роб­ки тор­фу Смо­лин­ської дільниці ДП «Чер­ні­гів­торф» Ми­ко­ла Мой­се­єн­ко не при­хо­вує сво­єї вті­хи від то­го, що си­ту­а­ція на за­во­ді по­мі­тно по­кра­щи­ла­ся. «З на­ми по­сту­по­во роз­ра­хо­ву­ю­ться за бор­ги, вже від­ре­мон­ту­ва­ли біль­шість те­хні­ки, та й про­блем із па­лив­но-ма­стиль­ни­ми ма­те­рі­а­ла­ми не­має, — ка­же Ми­ко­ла Ми­ко­ла­йо­вич. — У на­шо­му ста­рень­ко­му це­ху ни­ні ми в се­ре­дньо­му ви­ро­бля­є­мо 60 — 65 тонн на до­бу тор­фо­бри­ке­ту. Мо­же­мо ви­ро­бля­ти й біль­ше, та рук не ви­ста­чає. На ви­ро­бни­цтві пра­цює всьо­го 50 пра­ців­ни­ків, а для нор­маль­ної ро­бо­ти по­трі­бно хо­ча б 90 спе­ці­а­лі­стів».

ФРЕЗЕРНИЙ ТОРФ ОПИНИВСЯ У ПРИВАТНИХ РУКАХ

Юрій Бон­да­рен­ко ви­ко­нує обов’яз­ки ди­ре­кто­ра ДП «Чер­ні­гів­торф» із бе­ре­зня цьо­го ро­ку. Йо­го при­зна­чи­ли на мі­сце ко­ли­шньо­го ди­ре­кто­ра лу­ган­ча­ни­на Пав­ла Ярем­ка, яко­го ко­ле­ктив під­при­єм­ства на­зи­вав став­ле­ни­ком не­до­бро­со­ві­сно­го ін­ве­сто­ра — ТОВ «Тер­ма Груп». За три мі­ся­ці пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді Юрі­є­ві Бон­да­рен­ку вда­ло­ся на­ла­го­ди­ти нор­маль­ні вза­є­ми­ни між пра­ців­ни­ка­ми Смо­лин­ської дільниці з ви­до­бу­тку та пе­ре­роб­ки тор­фу та Ір­ван­ців­сько­го тор­фо­бри­ке­тно­го за­во­ду, які вхо­дять до стру­кту­ри ДП «Чер­ні­гів­торф». Ба, на­віть біль­ше — зав­дя­ки під­трим­ці Чер­ні­гів­ської обла­сної ра­ди вда­ло­ся за­пу­сти­ти ро­бо­ту Смо­лин­сько­го за­во­ду, ре­стру­кту­ри­зу­ва­ти йо­го бор­ги та по­ча­ти ви­пла­чу­ва­ти ба­га­то­рі­чну за­бор­го­ва­ність із за­ро­бі­тної пла­ти пра­ців­ни­кам під­при­єм­ства.

За сло­ва­ми Юрія Бон­да­рен­ка, на Смо­лин­сько­му за­во­ді існує го­стра си­ро­вин­на проблема, оскіль­ки фрезерний торф, який ле­жить на за­вод­ських скла­дах, пе­ре­бу­ває у вла­сно­сті двох ком­па­ній. Із цьо­го при­во­ду ке­рів­ни­цтво дер­жав­но­го під­при­єм­ства та Чер­ні­гів­ської обла­сної ра­ди не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ли­ся без­по­се­ре­дньо в Мі­ні­стер­ство ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті та в Дер­жав­ний кон­церн «Укр­торф», щоб там до­по­мо­гли за­вод­ча­нам ро­зі­бра­ти­ся з си­ро­ви­ною. Чи­слен­ні звер­не­н­ня так і не при­не­сли жо­дно­го ре­зуль­та­ту. Є при­пу­ще­н­ня, що хтось із ви­со­ко­по­став­ле­них дер­жав­них чи­нов­ни­ків впер­то про­дов­жує ло­бі­ю­ва­ти кор­по­ра­тив­ні ін­те­ре­си ТОВ «Ін­ве­сти­цій­ної фі­нан­со­вої ком­па­нії» та ТОВ «Тер­ма Груп», адже са­ме цим ком­па­ні­ям, які ко­лись ви­сту­пи­ли ін­ве­сто­ра­ми Смо­лин­сько­го тор­фо­бри­ке­тно­го за­во­ду, на­ле­жить фрезерний торф. А йо­го на за­во­ді не так вже й ма­ло. Так, ТОВ «Тер­ма Груп» на­ле­жить дев’ять ти­сяч тонн фре­зер­но­го тор­фу, а у ТОВ «Ін­ве­сти­цій­ної фі­нан­со­вої ком­па­нії» си­ро­ви­ни ще на чо­ти­ри міль­йо­ни гри­вень.

На­чаль­ник Смо­лин­ської дільниці з ви­до­бу­тку і пе­ре­роб­ки тор­фу Ан­дрій Стра­хов пе­ре­ко­на­ний, що вся си­ро­ви­на має на­ле­жа­ти дер­жа­ві, а не при­ва­тним ком­па­ні­ям. «Вар­тість фре­зер­но­го тор­фу зу­ми­сне за­ни­зи­ли що­най- мен­ше уче­тве­ро, — ка­же Ан­дрій Стра­хов. «Як мо­же ро­слин­ний торф, який є ма­ло­ви­тра­тним, ко­шту­ва­ти 200 гри­вень, а фрезерний — всьо­го 110 гри­вень? — ди­ву­є­ться на­чаль­ник дільниці. — З цим пи­та­н­ням в обов’яз­ко­во­му по­ряд­ку ма­ють ро­зі­бра­ти­ся пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни».

Не­зва­жа­ю­чи на юри­ди­чну ко­лі­зію, ке­рів­ни­цтво ДП «Чер­ні­гів­торф» ра­зом із тру­до­вим ко­ле­кти­вом під­при­єм­ства та Чер­ні­гів­ською обла­сною ра­дою ви­рі­ши­ли бра­ти го­то­вий фрезерний торф. По­я­сню­ють: під­при­єм­ство має пра­цю­ва­ти, а пи­та­н­ня вла­сно­сті у ра­зі, якщо ін­ве­сто­ри не від­да­дуть торф до­бро­віль­но, зго­дом ви­рі­шить суд.

МІЛЬ­ЙОН­НІ КОН­ТРА­КТИ

Ни­ні ж про «Тер­ма Груп» на за­во­ді не чу­ли з лю­то­го, ін­ве­сто­ри са­мо­усу­ну­ли­ся. За­вод­ча­ни то­му тіль­ки ра­ді. На Смо­лин­сько­му за­во­ді на­ла­го­джу­ють но­ву ви­ро­бни­чу лі­нію та бу­ду­ють склад для но­во­го ви­ду про­ду­кції — «су­шон­ки». Це — дро­бле­ний торф ма­лень­кої фра­кції, який ви­ко­ри­сто­ву­ють як па­ли­во на су­ча­сних ко­тель­нях. «На­ра­зі ми ма­є­мо по­ку­пця, який го­то­вий бра­ти всю про­ду­кцію за­во­ду — бри­кет та «су­шон­ку», — ка­же Ан­дрій Стра­хов. — Осо­бли­во ці­ка­вою є для нас «су­шон­ка», адже во­на, хо­ча й трі­шки де­шев­ша за бри­кет, однак ви­грає за ра­ху­нок еко­но­мії енер­го­ви­трат».

За­га­лом же су­ма під­пи­са­них кон­тра­ктів ДП «Чер­ні­гів­тор­фом» пе­ре­ви­щи­ла 10 міль­йо­нів гри­вень. Якщо все так до­бре пі­де й на­да­лі, в дер­жав­но­му під­при­єм­стві пла­ну­ють сут­тє­во під­ви­щи­ти зар­пла­ту за­вод­ча­нам — із двох до чо­ти­рьох ти­сяч гри­вень.

БЛОКУВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Тим ча­сом не все на­стіль­ки до­бре, як зда­є­ться. В Мі­ні­стер­стві еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів від­мов­ля­ю­ться про­дов­жи­ти лі­цен­зію на ви­до­бу­ток тор­фу Ір­ван­ців­сько­му тор­фо­бри­ке­тно­му за­во­до­ві (се­ли­ще Ку­ти Се­ме­нів­сько­го ра­йо­ну Чер­ні­гів­щи­ни). Мі­ні­стер­ські чи­нов­ни­ки по­си­ла­ю­ться на те, що 124 ге­кта­ри, які пла­нує взя­ти в обро­бі­ток тор­фо­за­вод, роз­та­шо­ва­ні в при­ро­до­охо­рон­ній зо­ні.

«Усі 50 ро­ків ці зем­лі бу­ли за ме­жа­ми при­ро­до­охо­рон­ної зо­ни, а цьо­го ро­ку ра­птом у мі­ні­стер­стві ви­рі­ши­ли іна­кше», — обу­рю­є­ться ви­ко­ну­вач обов’яз­ків ди­ре­кто­ра ДП «Чер­ні­гів­торф» Юрій Бон­да­рен­ко.

Не­про­дов­же­н­ня лі­цен­зії за­гро­жує Ір­ван­ців­сько­му за­во­ду зу­пин­кою ви­ро­бни­цтва вже в ли­пні. Як на­слі­док — втра­та рин­ків збу­ту та звіль­не­н­ня май­же со­тні пра­ців­ни­ків вузь­ко­го про­фі­лю.

За­вод­ча­ни пі­до­зрю­ють: охо­чі зни­щи­ти чи про­сто за­гар­ба­ти торф’яну га­лузь Чер­ні­гів­щи­ни вда­ли­ся до но­вих ме­то­дів — блокування ліцензування. До то­го ж най­ближ­чим ча­сом на по­ряд­ку ден­но­му про­філь­но­го мі­ні­стер­ства по­ста­не пи­та­н­ня змі­ни ке­рів­ни­цтва ДП «Чер­ні­гів­торф». По­при мі­ні­стер­ські га­ран­тії не змі­ню­ва­ти ке­рів­ни­цтво, до­ки га­лузь не ста­не на но­ги, в дер­жав­но­му кон­цер­ні «Укр­торф» ого­ло­си­ли кон­курс на за­мі­ще­н­ня ва­кан­тної по­са­ди ди­ре­кто­ра «Чер­ні­гів­тор­фу».

«Нам вко­тре нав’язу­ють із Ки­є­ва но­вих на­чаль­ни­ків, — обу­рю­є­ться го­ло­ва проф­спіл­ки Смо­лин­ської дільниці Ва­лен­ти­на Огі­єн­ко. — Ми про­ти за­сла­них ке­рів­ни­ків, бо зна­є­мо, ко­го хо­чуть по­са­ди­ти в крі­сло ди­ре­кто­ра. Крім то­го, ни­ні­шній ке­рів­ник нас ціл­ко­ви­то вла­што­вує». Якщо ж до за­вод­чан не до­слу­ха­ю­ться, во­ни го­то­ві до кар­ди­наль­них дій. До­свід проф­спіл­ко­вої бо­роть­би во­ни вже ма­ють.

По­ки що бажання роз­ви­ва­ти торф’яну га­лузь Чер­ні­гів­щи­ни має ли­ше пред­став­ни­цька гіл­ка вла­ди. Чле­ни ро­бо­чої гру­пи Чер­ні­гів­ської обла­сної ра­ди, роз­гля­нув­ши всі про­по­зи­ції, ви­рі­ши­ли за­вер­ши­ти її ро­бо­ту та іні­ці­ю­ва­ти звер­не­н­ня до прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на і мі­ні­стра енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Іго­ря На­са­ли­ка що­до від­окрем­ле­н­ня фі­лії «Ір­ва­нів­ський тор­фо­за­вод», дільниці з ви­до­бу­тку та пе­ре­роб­ки тор­фу се­ла Смо­лин від дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Чер­ні­гів­торф» та на­да­н­ня їм ста­ту­су юри­ди­чних осіб.

Від­по­від­ний про­ект рі­ше­н­ня бу­де вне­се­но на роз­гляд най­ближ­чо­го за­сі­да­н­ня се­сії обла­сної ра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.