Екс- ра­дник го­ло­ви ФДМУ ( 1998— 2003 ро­ки), ди­ре­ктор Цен­тру ан­ти­о­лі­гар­хі­чної по­лі­ти­ки Во­ло­ди­мир Лар­цев

Den (Ukrainian) - - Економіка -

на­зи­ває про­цес під­го­тов­ки до при­ва­ти­за­ції ОПЗ « най­більш ци­ні­чним у по­рів­нян­ні з усі­єю по­пе­ре­дньою при­ва­ти­за­ці­єю, яка бу­ла в Укра­ї­ні. На­віть із ті­єю при­ва­ти­за­ці­єю, яка бу­ла за Яну­ко­ви­ча». Зокре­ма, він зу­пи­ня­є­ться на яко­сті оцін­ки ОПЗ, яку про­во­ди­ла укра­їн­сько-угор­ська ком­па­нія « Уве­кон » . Усі на­ші так зва­ні не­за­ле­жні оці­ню­ва­чі за­йма­ю­ться під­гон­кою цифр під не­об­хі­дний ре­зуль­тат. Він за­зна­чає, що про­во­ди­ти оцін­ку ОПЗ уза­га­лі не бу­ло не­об­хі­дно­сті, а по­трі­бно бу­ло взя­ти су­му, з якою по­пе­ре­дній кон­курс ви­гра­ла ком­па­нія «Нор­ті­ма» бі­зне­сме­на Ко­ло­мой­сько­го ($625 міль­йо­нів) і зро­би­ти її стар­то­вою. І не пла­ти­ти 185 ти­сяч гри­вень за цю ква­зі­о­цін­ку (тут Лар­цев ужив більш «мі­цне» сло­во, для яко­го у га­зе­ті не зна­йшло­ся мі­сця).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.