ОСББ без «по­ряд­ку»

З 1 ли­пня на­брав чин­но­сті За­кон «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня пра­ва вла­сно­сті у ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ках»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

ЖЕКи лі­кві­до­ву­ю­ться, а їхні фун­кції пе­ре­хо­дять до об’єд­нань вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків (ОСББ). За­кон «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня пра­ва вла­сно­сті у ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ках» ви­кли­кав по­бо­ю­ва­н­ня, що в бу­дин­ках, які не всти­гнуть ство­ри­ти ОСББ, за від­су­тно­сті ЖЕКів на­ста­не ко­му­наль­не без­вла­д­дя і на­віть ха­ос.

■ І справ­ді, екс­пер­ти вва­жа­ють, що пев­ні ри­зи­ки існу­ють. Ме­шкан­ці бу­дин­ків, які не ви­зна­чи­ли­ся з фор­мою управ­лі­н­ня ни­ми, мо­гли опи­ни­ти­ся в си­ту­а­ції, ко­ли їх жи­тлом де­кіль­ка мі­ся­ців ні­хто не за­йма­ти­ме­ться. І Вер­хов­на Ра­да 14 черв­ня під­три­ма­ла про­ект за­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до ст. 13 за­ко­ну «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня пра­ва вла­сно­сті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку». Як роз’яснив де­пу­тат Ки­їв­ської мі­ськра­ди Олег Пе­тро­вець, за­кон до­зво­ляє ЖЕКам об­слу­го­ву­ва­ти ба­га­то­квар­тир­ні бу­дин­ки, по­ки в них не бу­дуть ство­ре­ні ОСББ або до за­вер­ше­н­ня кон­кур­сів з при­зна­че­н­ня ке­ру­ю­чих ком­па­ній.

■ Але чи зня­ті цим всі по­бо­ю­ва­н­ня і пи­та­н­ня? Адже біль­шість укра­їн­ців (85%), як ін­фор­му­вав жур­на­лі­стів ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту си­стем жит­тє­за­без­пе­че­н­ня і жи­тло­вої по­лі­ти­ки Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ Укра­ї­ни Дми­тро Кор­чак, жи­вуть сьо­го­дні в ста­рих бу­дин­ках. При цьо­му, за йо­го сло­ва­ми, ме­шкан­ці цих бу­дин­ків до­бре зна­ють, в яко­му ста­ні во­ни (бу­дин­ки) зна­хо­дя­ться, але ко­штів на про­ве­де­н­ня мас­шта­бних ка­пі­таль­них ре­мон­тів у дер­жа­ви не­має. «Про­те є за­кон «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня пра­ва вла­сно­сті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку», який на­би­рає чин­но­сті 1 ли­пня, і я всіх з цим ві­таю, — про­дов­жу­вав чи­нов­ник, — ми всі те­пер сто­від­со­тко­во від­по­від­а­є­мо за свої бу­дин­ки са­мо­стій­но, як вла­сни­ки і спів­вла­сни­ки».

■ Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту по­ві­до­мив, що пе­ре­да­ча бу­дин­ків упра­ви­те­лям у рам­ках за­зна­че­но­го за­ко­ну від­бу­ва­є­ться за ре­зуль­та­та­ми кон­кур­сів. За йо­го сло­ва­ми, мі­ні­стер­ство за­кін­чує узго­дже­н­ня пра­вил їх про­ве­де­н­ня з Мін’юстом і роз­роб­ку ти­по­во­го до­го­во­ру. Ор­ган мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня отри­має правила про­ве­де­н­ня кон­кур­су, роз­по­вів Кор­чак в Ін­сти­ту­ті Гор­ше­ні­на. Бра­ти участь у ньо­му бу­дуть ке­ру­ю­чі ком­па­нії та фі­зи­чні осо­би-під­при­єм­ці, які за­про­по­ну­ють свої умо­ви (а чи не кра­ще бу­ло б, аби умо­ви ста­ви­ла мі­сце­ва вла­да і від­би­ра­ла упра­ви­те­лів, ви­хо­дя­чи з то­го, чи в змо­зі во­ни впо­ра­ти­ся зі сво­ї­ми зав­да­н­ня­ми?). Да­лі ор­ган са­мов­ря­ду­ва­н­ня (ли­ше він знає, які бу­дин­ки не ви­зна­чи­ли­ся з фор­мою управ­лі­н­ня ОСББ) ви­ста­вить їх на кон­курс. «Як тіль­ки якась ком­па­нія ви­грає, во­на за­хо­дить офі­цій­но і по­чи­нає ке­ру­ва­ти», — на­ма­гав­ся роз­кри­ти суть ще не за­твер­дже­них до­ку­мен­тів чи­нов­ник.

■ Кор­чак під­кре­слив, що на сьо­го­дні ли­ше 22% бу­дин­ків пе­ре­бу­ва­ють в управ­лін­ні об’єд­нань спів­вла­сни­ків або жи­тло­во-бу­ді­вель­них ко­опе­ра­ти­вів. Остан­нім ще на­ле­жить пе­ре­йти на но­ву мо­дель управ­лі­н­ня. Го­лов­на ме­та цьо­го но­во­вве­де­н­ня по­ля­гає, за йо­го сло­ва­ми, в то­му, аби ме­шкан­ці «не шу­ка­ли, на ко­го мо­жна ски­ну­ти від­по­від­аль­ність за свій бу­ди­нок, і не ста­ви­ли без­глу­здих за­пи­тань: я пла­чу, де мої гро­ші, чо­му не­має ре­мон­тів». (Пи­та­н­ня про те, чи дає чи­нов­ни­ко­ві зга­да­ний за­кон пра­во обра­жа­ти лю­дей, які найня­ли йо­го на слу­жбу і в сво­їй ма­сі на­пев­но не дур­ні­ші за ньо­го, за­ви­сло в по­ві­трі. Мо­жли­во, на ньо­го від­по­вість ке­рів­ни­цтво ві­дом­ства?)

■ Тим ча­сом у екс-мі­ні­стра ЖКГ Оле­ксія Ку­че­рен­ка ін­ша дум­ка від­но­сно го­лов­ної ме­ти. Він вва­жає, що за­кон «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня пра­ва вла­сно­сті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку» був прийня­тий то­му, що ра­ні­ше на жи­тло­вих бу­дин­ках бу­ло не­мо­жли­во від­ми­ва­ти гро­ші. «Ко­жен уряд не хо­тів вкла­да­ти ко­шти в ре­монт жи­тло­вих бу­дин­ків. По­я­снюю чо­му: ко­ли ко­жен бю­дже­тний ря­док роз­пи­са­ний у схе­мі гро­шо­вих ма­хі­на­цій, то кра­ще бу­ду­ва­ти до­ро­ги — там за­ри­ли, ви­ри­ли, і ні­хто не про­кон­тро­лює, кра­ще бу­ду­ва­ти ін­же­нер­ні спо­ру­ди. А ось в ОСББ важ­ко за­ве­сти гро­ші», — по­ясню­вав він. «І ко­ли зро­зумі­ли, що гро­ші там важ­ко від­ми­ва­ти, то при­ду­ма­ли бай­ку: ні­ко­му ми ні­чо­го не вин­ні, ні­чо­го дер­жа­ва на зо­бов’яза­на, все пе­ре­кла­де­мо на на­се­ле­н­ня. Ось го­лов­на при­чи­на», — про­ко­мен­ту­вав екс­перт.

■ Дум­ки екс-мі­ні­стра про­ілю­стру­вав ексчи­нов­ник ран­гом ниж­че — ко­ли­шній за­сту­пник мі­ні­стра ЖКГ, а ни­ні ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ке­ру­ю­чої ком­па­нії «Мі­сто для лю­дей», Ру­слан Кра­ма­рен­ко. Він за­пев­няє, що квар­тир­на пла­та в Укра­ї­ні не до­зво­ляє утри­му­ва­ти на­ле­жним чи­ном і мо­дер­ні­зу­ва­ти жи­тло­вий фонд. Так, у Ки­є­ві, за йо­го сло­ва­ми, на утри­ма­н­ня бу­дин­ків іде ли­ше 8% від усіх ко­му­наль­них пла­те­жів. «На­про­шу­є­ться анек­дот: ми ти­ждень не го­ду­ва­ли ко­ро­ву, а во­на мо­ло­ко щось пе­ре­ста­ла да­ва­ти», — ска­зав Кра­ма­рен­ко і по­яснив, що бу­дин­ки по­сту­по­во за­не­па­да­ють.

■ «У нас за­ли­ша­ться кла­сні тру­би, кла­сне во­до­по­ста­ча­н­ня — су­дя­чи з сьо­го­дні­шніх та­ри­фів — а ку­ди все це по­ста­ча­ти? У нас за­ли­ша­ться ха­лу­пи», — по­пе­ре­див він, але не по­со­ро­мив­ся роз­по­ві­сти, що за­раз зайняв­ся бі­зне­сом з управ­лі­н­ня жи­тло­ви­ми бу­дин­ка­ми. «2008 ро­ку бу­ло про­ве­де­но екс­пе­ри­мент у Кре­мен­чу­ці і ство­ре­но то­ді дві ке­ру­ю­чі ком­па­нії. Одну з них я ку­пив», — по­ві­до­мив Кра­ма­рен­ко, але не став роз­по­від­а­ти не ли­ше про те, яким чи­ном спо­ді­ва­є­ться в не­рен­та­бель­но­му жи­тло­во­му го­спо­дар­стві «від­би­ти» ви­тра­че­ні гро­ші, а й про свої офі­цій­ні пла­ни: що бу­де по­кра­щу­ва­тись, що мі­ні­мі­зу­ва­тись.

■ На­га­да­є­мо, що від­по­від­но до за­ко­ну про пра­во вла­сно­сті на ба­га­то­квар­тир­ні бу­дин­ки, всі вла­сни­ки квар­тир у та­ких бу­дин­ках вва­жа­ти­му­ться спів­вла­сни­ка­ми бу­дин­ку (йо­го при­мі­щень, те­хні­чних ме­реж і уста­тку­ва­н­ня) та зе­мель­ної ді­лян­ки, де він роз­та­шо­ва­ний. Зе­мель­на ді­лян­ка, від­по­від­но до за­ко­ну, пе­ре­да­є­ться у вла­сність вла­сни­кам квар­тир без­ко­штов­но, але в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му Ка­бмі­ном. До ре­чі, цьо­го по­ряд­ку по­ки що не­має, і ко­ли він з’яви­ться, не­ві­до­мо. І са­ме з йо­го ство­ре­н­ня уря­ду слід бу­ло роз­по­чи­на­ти кам­па­нію зі ство­ре­н­ня ОСББ. Це був би ді­є­вий ар­гу­мент. А по­ки для то­го, аби отри­ма­ти зем­лю, не­об­хі­дно до­кла­сти не­ймо­вір­них зу­силь і ве­ли­че­зних гро­шей. І не факт, що «по­ря­док» бу­де скла­де­но на ко­ристь ме­шкан­ців, а не тих, хто го­ту­є­ться прав­да­ми і не­прав­да­ми ви­се­ля­ти їх з вла­сно­го жи­тла...

■ Тим ча­сом у Ки­є­ві вже з’яви­ли­ся бан­ди афе­ри­стів, які обман­ним шля­хом ство­рю­ють ком­па­нії, під­ро­бля­ю­чи під­пи­си ме­шкан­ців. Та­ку за­яву зро­би­ла, за по­ві­дом­ле­н­ням РБКУкра­ї­на, юрист ТОВ «Юри­ди­чна фір­ма «Прокопенко, Чуй­ко і пар­тне­ри» Хри­сти­на Бі­ли­чак. «На сьо­го­дні­шній день ор­га­ні­зо­ва­не угру­пу­ва­н­ня зі ство­ре­н­ня ОСББ ору­дує на ки­їв­ських По­зня­ках і по всьо­му Дар­ни­цько­му ра­йо­ну. При­чи­на — но­ва за­бу­до­ва, яка не ви­ма­гає ка­пі­та­ло­вкла­день, але при цьо­му до­зво­ляє афе­ри­стам отри­му­ва­ти ко­му­наль­ні пла­те­жі на свої ра­хун­ки, тим са­мим отри­му­ю­чи не­за­кон­ний при­бу­ток і пов­ні­стю кон­тро­лю­ю­чи ці­лі ра­йо­ни но­во­бу­дов. А кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни не ма­ють впли­ву на роз­мір ко­му­наль­них пла­те­жів, оскіль­ки во­ни фор­му­ю­ться «ке­рів­ни­цтвом ОСББ». То­му ша­храї смі­ли­во за­кла­да­ють під­ви­ще­ні та­ри­фи. «І ли­ше в су­ді мо­жна оскар­жи­ти це пи­та­н­ня», — ска­за­ла юрист.

■ На її дум­ку, схе­ма злов­ми­сни­ків до­сить про­ста: во­ни або ку­пу­ють квар­ти­ри в но­во­бу­до­вах і по­тім, ви­да­ю­чи се­бе за про­фе­сіо­на­лів в управ­лін­ні спіль­ним май­ном, пе­ре­ко­ну­ють ме­шкан­ців ство­рю­ва­ти ОСББ, або про­сто під­ро­блю­ють ча­сти­ну під­пи­сів ме­шкан­ців і ство­рю­ють фі­ктив­ні ке­ру­ю­чі ком­па­нії. «Ли­ше у на­шій ком­па­нії зна­хо­ди­ться дві та­кі спра­ви, де ме­шкан­ці по­стра­жда­ли від дій ша­хра­їв. Від­кри­то кри­мі­наль­ні спра­ви. Ча­сти­на справ зна­хо­ди­ться на роз­гля­ді про­ку­ра­ту­ри», — го­во­рить Бі­ли­чак. «Но­ві «ке­рів­ни­ки ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків» ча­стень­ко на­ма­га­ю­ться взя­ти кре­дит під ОСББ, а по­тім зни­ка­ють. При цьо­му про­ку­ра­ту­ра на­віть не мо­же їм ви­су­ну­ти зви­ну­ва­че­н­ня, оскіль­ки за­ко­но­дав­ство що­до ОСББ не від­пра­цьо­ва­не, — пе­ред­ба­чає юрист і до­дає: — це до­зво­лить їм уни­кну­ти від­по­від­аль­но­сті».

ФОТО ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ФАЛІНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.