«Для дру­жби не ва­жли­ва по­ро­да»

У Ки­є­ві обра­ли го­лов­но­го Бар­бо­са кра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

■ У Між­на­ро­дний день­со­бак, який прийня­то від­зна­ча­ти 1 ли­пня, май­же дві со­тні ки­ян та го­стей мі­ста ра­зом зі сво­ї­ми до­ма­шні­ми улю­блен­ця­ми зма­га­ли­ся за Ку­бок го­лов­но­го Бар­бо­са кра­ї­ни.

У ви­став­ці бра­ли уча­стьви­клю­чно без­по­ро­дні со­ба­ки, які до­во­ди­ли сво­їм го­спо­да­рям, що ні­чим не гір­ше по­ро­ди­стих. Во­ни вмі­ю­тьда­ва­ти ла­пу, спів­а­ти, тан­цю­ва­ти, пов­за­ти як «бій­ці спе­цна­зу», ря­ту­ва­ти лю­дей, пе­ре­стри­бу­ва­ти че­рез бар’єри і слу­хня­но ви­ко­ну­ва­ти ко­ман­ди.

■ Аб­со­лю­тним пе­ре­мож­цем і во­ло­да­рем Куб­ка го­лов­но­го Бар­бо­са кра­ї­ни ста­ла мі­ні-со­ба­чка Со­ня. Їй — 10 мі­ся­ців. Але во­на вже пре­кра­сно тан­цює. Во­ни з го­спо­ди­нею Те­тя­ною са­мо­стій­но за­йма­ю­ться фрі­стай­лом.

Мо­ло­ді­жна лі­га за­хи­сту тва­рин про­во­ди­тьпо­ді­бну ви­став­ку­кон­курс у Ки­є­ві вже дев’ятий раз, і ко­жен раз най­зді­бні­шим уча­сни­кам вру­ча­ю­ть­справ­жні куб­ки. Де­віз зма­га­н­ня — «Для дру­жби не ва­жли­ва по­ро­да».

■ З жи­т­тям ко­жно­го такого пса, яко­го не­бай­ду­жі лю­ди пі­ді­бра­ли на ву­ли­ці, зна­йшли в при­тул­ку чи вря­ту­ва­ли від смер­ті, пов’яза­на ці­ла істо­рія. І пра­кти­чно усі во­ни зі ща­сли­вим кін­цем. Одну з них — про Віль­ну, яка ба­чи­ла вій­ну, про­по­ну­є­мо чи­та­чу.

ВІЛЬНА... ЯК УКРА­Ї­НА

Бу­ла зи­ма, са­ме вда­ри­ли силь­ні мо­ро­зи. Ля­ля по­ба­чи­ла в Ін­тер­не­ті фото ма­лень­ко­го пе­си­ка, яке роз­мі­сти­ли во­лон­те­ри в на­дії, що зна­йде­ться ро­ди­на, яка не по­бо­ї­ться прийня­ти со­ба­чку з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми і за­бра­ти йо­го з пром­зо­ни, де він жи­ве ра­зом з ін­ши­ми без­при­туль­ни­ми со­ба­ка­ми. Жін­ка по­го­во­ри­ла з чо­ло­ві­ком, і на ра­нок во­ни ра­зом по­їха­ли по но­во­го чле­на ро­ди­ни.

■ Че­рез день пі­сля то­го як Вільна по­се­ли­лась у но­во­му до­мі, по­друж­жю за­те­ле­фо­ну­ва­ла одна із во­лон­те­рок, яка ди­ви­лась за пса­ми на пром­зо­ні, і роз­по­ві­ла її істо­рію.

Вільна — пе­ре­се­лен­ка з Дон­ба­су. До Ки­є­ва її при­ве­зли во­лон­те­ри, які во­зи­ли укра­їн­ським бій­цям про­ду­кти. У по­шу­ках по­ря­тун­ку ма­лень­кий цу­цик при­бив­ся до укра­їн­сько­го блок­по­сту.

■ Оскіль­ки се­ред во­лон­те­рів не зна­йшло­ся ні­ко­го, хто зміг би за­бра­ти пса до­до­му, її, пі­сля то­го як при­ве­зли до сто­ли­ці, про­сто ви­пу­сти­ли на зу­пин­ці гро­мад­сько­го транс­пор­ту мі­кро­ра­йо­ну Рай­ду­жний. Так Вільна по­тра­пи­ла у зграю без­при­туль­них со­бак, яка жи­ла на пром­зо­ні.

Віль­ні важ­ко бу­ло про­ба­чи­ти лю­дям зра­ду. Ля­ля зі­зна­є­ться, що дов­гий час пе­сик не міг прийня­ти но­ву ро­ди­ну. «Ду­же дов­го во­на лю­би­ла со­бак біль­ше, ніж нас. Ко­ли ми ви­хо­ди­ли на ву­ли­цю гу­ля­ти, во­на під­бі­га­ла до ко­жної со­ба­ки», — роз­по­від­ає жін­ка.

■ Як Віль на втра ти ла ніж - ку, по­друж­жя не знає. Ка­жуть, бу­ли у двох най­кра­щих ве­те­ри­на­рів сто­ли­ці, і все, що вда­лось вста­но­ви­ти — трав­ма ду­же дав­ня. Ска за ти на пев не, чи ла пу ві­ді рва ло сна ря дом, чи щось ін­ше — лі ка рі ска за ти не мо - жуть, хо ча біль ше схи ля ють ся до пер шо го ва рі ан ту. Мов ляв, під твер д жен ням то му є ру бець на ін­шій за­дній ла­пі.

Пі­сля тяж­ких ви­про­бу­вань Вільна зна­йшла ро­ди­ну, яка лю­бить і пі­клу­є­ться про неї. «Во­на вже чі­тко по­ка­за­ла нам, що ми — її зграя. Вільна лю­бить нас, охо­ро­няє і за­хи­щає. Осо­бли­во на­шу до­не­чку Бо­же­ну», — роз­по­від­ає Ля­ля.

■ Віль на і Бо же на — най - кра щі дру зі. Пес спі ває під аком па не мент му зи каль них іг - ра шок дів чин ки. І як що спи та - ти Бо­же­ну, як во­на лю­бить Віль­ну, то дів чин ка со ром’ яз ли во від по ві дає: « Аба заю » , — і тут же ути ка єть ся но сом у муж ню Віль­ни­ну спи­ну.

Пов­не ім’я на­шої три­ла­пої зна­йо­мої — Вільна Укра­ї­на. День на­ро­дже­н­ня у неї — 24 серпня. «Ве­те­ри­на­ри ска­за­за­ли нам, що на­ро­ди­лась во­на при­бли­зно у кін­ці серпня. І ми ви­бра­ли їй 24 чи­сло. А на­зва­ли так за її істо­рію і ха­ра­ктер», — роз­по­від­ає Ля­ля.

БОЖЕНА І ВІЛЬНА ДЕМОНСТРУВАЛИ НА КОН­КУР­СІ СВОЇ ТАЛАНТИ — ДІВЧИНКА ВМИКАЛА МУЗИКАЛЬНІ ІГРАШКИ, А ПЕС СПІВАВ ПІД ЇХ АКОМПАНЕМЕНТ

БРЕЙВ — СРІБНИЙ ПРИЗЕР КУБ­КА БАР­БО­СА В КАТЕГОРІЇ «ВЕЛЕТНІ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.