ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1687 — опу­блі­ко­ва­на пер­ша фун­да­мен­таль­на пра­ця ве­ли­ко­го ан­глій­сько­го вче­но­го Іса­а­ка Нью­то­на (1642—1727) «Ма­те­ма­ти­чні на­ча­ла на­ту­раль­ної фі­ло­со­фії», де він сфор­му­лю­вав за­кон все­сві­тньо­го тя­жі­н­ня і три за­ко­ни, що ма­ють й до­сі йо­го ім’я.

1802 — на­ро­див­ся Пав­ло На­хі­мов, зна­ме­ни­тий ро­сій­ський фло­то­во­дець і адмі­рал укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня. За­ги­нув 1855 р. під час обо­ро­ни Се­ва­сто­по­ля.

1811 — пер­шою з іспан­ських ко­ло­ній у Пів­ден­ній Аме­ри­ці Ве­не­су­е­ла про­го­ло­си­ла свою не­за­ле­жність.

1911 — на­ро­див­ся Жорж Пом­пі­ду, фран­цузь­кий по­лі­ти­чний ді­яч, со­ра­тник Шар­ля де Го­л­ля, прем’ єр- мі­ні­стра (1962—1968) і пре­зи­дент П’ ятої ре­спу­блі­ки ( 1969— 1974). По­мер 1974 р. 1941 — го­ло ва Ор­га­ні­за­ції Укра­їн­ських На­ціо­на­лі­стів Сте­пан Бан­де­ра ін­тер­но­ва­ний на­ци­ста­ми.

1943 — з на­сту­пу ні­ме­цьких військ про­ти Цен­траль­но­го і Во­ро­незь­ко­го фрон­тів Ра­дян­ської ар­мії по­ча­ла­ся Кур­ська би­тва — одна з най­біль­ших у Дру­гій сві­то­вій вій­ні.

1954 — ви­йшов пер­ший ви­пуск те­ле­ві­зій­них но­вин бри­тан­ської кор­по­ра­ції «Бі-Бі-Сі».

2014 — укра­їн­ські вій­ська звіль­ни­ли мі­ста Слов’янськ та Кр­ама­торськ від бо­йо­ви­ків «ДНР». Що­прав­да, то­ді ж зна­чні си­ли бан­ди­тів та ро­сій­ських оку­пан­тів пе­ре­ба­зу­ва­лись в До­нецьк, на­дов­го за­хо­пив­ши йо­го, на чо­му на­го­лос не ро­бив­ся.

2014 — по­мер Во­ло­ди­мир ( Са­бо­дан), ми­тро­по­лит Ки­їв­ський і Всі­єї Укра­ї­ни 1992— 2014 рр., ви­зна­чний цер­ков­ний ді­яч. На­ро­див­ся 1935 р.

2014 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.