«АРЕШТИ» не­вло­ви­мих

«Те, що ми за­раз ба­чи­мо у пар­ла­мен­ті, на жаль, не є ре­аль­ною бо­роть­бою з ко­ру­пці­єю — це ли­ше за­ля­ку­ва­н­ня окре­мих ко­ру­пціо­не­рів, які бу­дуть ті­ка­ти й пе­ре­да­ва­ти сво­ї­схе­ми ін­шим лю­дям», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - У ВІВТОРОК ВЕРХОВНА РАДА ПРОГОЛОСУВАЛА ЗА ЗАТРИМАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОНИЩЕНКА І ЙОГО АРЕШТ. ХТО НАСТУПНИЙ?

Увів­то­рок в укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті роз­гля­да­лось пи­та­н­ня зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті з на­ро­дно­го де­пу­та­та Олександра Они­щен­ко та його аре­шту. Сам де­пу­тат, який­не з’явив­ся в Ра­ду, за­явив у ЗМІ, що не по­тра­пив до Вер­хов­ної Ра­ди, адже його «під­ста­ви­ли і в чер­го­вий­раз ки­ну­ли». І до­дав, що пред­став­ни­ки вла­ди «ви­рі­ши­ли все по без­за­кон­ню ро­би­ти». Де­пу­та­ти май­же в уні­сон про­го­ло­су­ва­ли за зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті з Онищенка та його арешт. 275 го­ло­сів — за при­тя­гне­н­ня Они­щен­ко до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті, 265 — за його затримання і, зре­штою, 263 — за його арешт. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, вна­слі­док ви­кри­тої га­зо­вої схе­ми, в якій­фі­гу­рує Они­щен­ко, дер­жа­ві бу­ло зав­да­но зби­тків на су­му трьох мі­льяр­дів гри­вень, з яких 1,6 млрд — це ко­шти, отри­ма­ні від пе­ре­про­да­жу га­зу по­се­ре­дни­ка­ми йви­ве­де­ні че­рез фі­ктив­ні під­при­єм­ства. 1,3 млрд — це не­о­пла­че­на су­ма рен­ти за ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми.

Остан­ні два ро­ки гро­мад­ськість має мо­жли­вість спо­сте­рі­га­ти за тим, як пев­них осіб за яки­мось «та­єм­ни­чим» прин­ци­пом або при­лю­дно за­а­ре­што­ву­ють на за­сі­да­н­нях уря­ду, або ври­ва­ю­ться в їхні по­ме­шка­н­ня і за­про­то­рю­ють за ґра­ти, або ого­ло­шу­ють в роз­шук, на­че за роз­кла­дом, не­о­дмін­но пі­сля то­го, як пі­до­зрю­ва­ний за­ли­шив Україну. При­чо­му всі ці пе­ре­слі­ду­ва­н­ня зов­сім не озна­ча­ють, що вла­да у сво­є­му ен­ту­зі­а­змі до­би­ва­є­ться ре­зуль­та­ту. Зда­є­ться, що най­біль­ше, чо­го во­ни до­ся­гли за цей­час — це утри­ма­н­ня під вар­тою Ген­на­дія Кор­ба­на, яко­го звіль­ни­ли пі­сля пев­них до­мов­ле­но­стей.

Ме­ха­нізм та­ких пе­ре­слі­ду­вань справ­ді див­ний, адже скла­да­є­ться від­чу­т­тя, що йде­ться не так про пра­во­су­д­дя, як про ви­ко­ри­ста­н­ня «пра­во­су­д­дя» для ре­а­лі­за­ції кон­кре­тних ці­лей. Ме­ха­нізм узур­па­ції вла­ди, у свою чер­гу, по­ля­гає са­ме у ви­бір­ко­во­сті. А ще — в ма­ні­пу­ля­тив­но­сті. На­при­клад, ко­ли­шньо­го ре­гіо­на­ла Сер­гія Клю­є­ва по­ча­ли пе­ре­слі­ду­ва­ти пі­сля то­го, як він за­ли­шив Україну. Дми­тра Та­ба­чни­ка так са­мо чо­мусь у бо­рис­піль­сько­му ае­ро­пор­ту по­мі­ти­ли ли­ше жур­на­лі­сти, а не пра­во­охо­рон­ці. Та йо­го­ло­си­ли в роз­шук уже пі­сля то­го, як він по­ма­хав Ки­є­ву ру­кою.

Сам Они­щен­ко про всяк ви­па­док за­ли­шив те­ре­ни Укра­ї­ни йо­пи­нив­ся чи то в Мо­скві, чи то у Ві­дні. У Вер­хов­нійРа­ді здійняв­ся ви­рій ви­сту­пів і га­сел. Мі­сяць пе­ре­бу­ва­н­ня Юрія Лу­цен­ка на по­са­ді Ген­про­ку­ро­ра від­зна­ча­є­ться гу­чни­ми за­ява­ми та пев­ни­ми ді­я­ми. З остан­ніх — крім істо­рії з Они­щен­ком, ще йма­со­ви­ми аре­шта­ми «бур­шти­но­вих» про­ку­ро­рів.

До­не­дав­на се­ред про­сто­го лю­ду про па­на Онищенка ма­ло хто чув, аж ось ви­яви­ло­ся, що він є га­зо­вим ма­гна­том. Газ ( без­умов­но, ро­сій­ський) — це дій­сно ре­сурс для зба­га­че­н­ня олі­гар­хів. На ньо­му зде­біль­шо­го і ґрун­ту­ю­ться ста­тки ни­ні­шніх мул ь ти мі­льяр­де­рів. Іко­лий­де­ться­про­спра­ви­що­до­та­ки­хма­гна­тів,то­про­яв­ля­є­ться­спе­ци­фі­ка­пе­ре­слі­ду­вань,ско­рі­ше,не­за­кон­кре­тні­зло­чи­ни,а рад­ше щоб ство­ри­ти ви­ди­мість бо­роть­би з олі­гар­ха­ми. Вза­га­лі га­сло де­о­лі­гар­хі­за­ції — зру­чний­при­від для то­го, щоб по­збу­ти­ся зай­вих. Адже чо­му б то­ді цю «де­о­лі­гар­хі­за­цію» пред­став­ни­кам вла­ди не роз­по­ча­ти з се­бе? Ви­бір­ко­вість ви­кли­кає сум­ні­ви, але схо­же, що са­ме во­на є основ­ним прин­ци­пом по­ве­дін­ки вла­ди.

«СПРУТ КОРУПЦІЇ СИДИТЬ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ»

Олег БЕРЕЗЮК, го­ло­ва фра­кції «Са­мо­по­міч»:

— Ду­же ва­жли­во, щоб НАБУ про­дов­жи­ло спра­ву бо­роть­би з та­кою мас­шта­бною ко­ру­пці­єю, оскіль­ки ми чу­ли на­віть із ви­сту­пів де­пу­та­тів, що без під­трим­ки та спів­у­ча­сті Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби, всіх без ви­ня­тку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів зро­би­ти це бу­ло не­ре­аль­но. Тож якщо ми про­тя­гом на­сту­пних мі­ся­ців по­ба­чи­мо арешти і су­до­ві спра­ви са­ме сто­сов­но цих лю­дей, то змо­же­мо ска­за­ти, що зро­би­ли до­бру спра­ву. Якщо ж ми цьо­го не по­ба­чи­мо, то сьо­го­дні в пар­ла­мен­ті від­бу­ло­ся чер­го­ве по­лі- ти­чне шоу. То­му за­раз від ро­бо­ти НАБУ та Ген­про­ку­ра­ту­ри в цьо­му на­прям­ку за­ле­жа­ти­ме, чи ма­ти­муть гро­ма­дя­ни до­ві­ру до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів і чи бу­ду­є­мо ми вза­га­лі ін­сти­ту­цій­ну дер­жа­ву. Тож пі­сля цьо­го го­ло­су­ва­н­ня я ду­же пе­ре­жи­ваю за те, щоб ми це знов не пе­ре­тво­ри­ли на фарс, ко­ли одних ко­ру­пціо­не­рів за­мі­нять на ін­ших, які ся­дуть на ста­рі схе­ми і «до­ї­ти­муть» укра­їн­ську дер­жа­ву. Сьо­го­дні ми за­пи­ту­є­мо, де гро­ші на низь­кі та­ри­фи та пен­сії, на ме­ди­чні за­кла­ди йосві­ту — во­ни тут: де­кіль­ка де­ся­тків мі­льяр­дів гри­вень бу­ли ви­ка­ча­ні че­рез цю схе­му.

Они­щен­ко є ли­ше вер­хів­кою айс­бер­га, він не є го­лов­ним, оскіль­ки це спрут корупції, яка сидить у ДФС, ГПУ, су­дах, «Укр­га­зви­до­бу- ван­ні» та ін­ших де­ся­тках і со­тнях під­при­ємств дер­жав­ної і не­дер­жав­ної вла­сно­сті. То­му не тре­ба фі­ксу­ва­ти­ся на одно­му прі­зви­щі.

Я не хо­чу на­зи­ва­ти прі­зви­ща лю­дей, які вже дав­но бу­ли в пар­ла­мен­ті йсьо­го­дні го­во­рять про те, щоб ска­су­ва­ти де­пу­тат­ську не­до­тор­кан­ність, при цьо­му ні­чо­го не ро­блять для цьо­го на клю­чо­вих по­са­дах. Якщо сьо­го­дні НАБУ зро­бить свою спра­ву і бу­дуть за­а­ре­што­ва­ні де­ся­тки йсо­тні лю­дей, пов’яза­них з роз­кра­да­н­ням державних ко­штів, де­пу­тат­ська не­до­тор­кан­ність зни­кне са­ма по со­бі, без кон­сти­ту­цій­них змін, бо во­на біль­ше не ма­ти­ме жо­дно­го сен­су. Сьо­го­дні ж по­ки де­пу­тат­ська не­до­тор­кан­ність дає ко­ру­пціо­не­рам мо­жли­во­сті.

«СЛІД ЧЕКАТИ РОЗ­ВИ­ТКУ «СПРА­ВИ ОНИЩЕНКА»

На­зар ХОЛОДНИЦЬКИЙ, за­сту­пник Ге­не­раль­но­го Про­ку­ро­ра — ке­рів­ник Спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри:

— Су­дя­чи з то­го, що Верховна Рада ухва­ли­ла рі­ше­н­ня що­до Онищенка, НАБУ та Ан­ти­ко­ру­пцій­на про­ку­ра­ту­ра про­йшли цей ве­ли­кий тест, і ми бо­ро­ти­ме­мо­ся да­лі. Але на все свій­час, і не по­трі­бно чекати, що ми зро­би­мо все одра­зу. Ми не сто­ї­мо на мі­сці, і слід чекати роз­ви­тку «спра­ви Онищенка».

Що ж до то­го, що Они­щен­ко втік із кра­ї­ни, то ми не мо­гли по­ру­ши­ти про­це­ду­ру і ді­я­ти якось по­ін­шо­му, оскіль­ки він був на­ро­дним де­пу­та­том.

«ДИСКУСІЮ СЕ­РЕД ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ ВИКЛИКАЛА НИЗЬКА ЯКІСТЬ РО­БО­ТИ НАБУ, АН­ТИ­КО­РУ­ПЦІЙ­НОЇ ПРО­КУ­РА­ТУ­РИ ТА ГПУ В ЦІЛОМУ»

Iгор ЛУЦЕНКО,

на­ро­дний­де­пу­тат, «Ба­тьків­щи­на»:

— Ди­ску­сії що­до то­го, чи го­ло­су­ва­ти за про­це­ду­ру при­тя­гне­н­ня Онищенка, не бу­ло. Єди­на гру­па, яка ска­за­ла щось про­ти цьо­го — це «Во­ля на­ро­ду», яку, на­скіль­ки я ро­зу­мію, пан Они­щен­ко йфі­нан­су­вав. Вза­га­лі, зав­жди все, що над­хо­ди­ло до Вер­хов­ної Ра­ди що­до при­тя­гне­н­ня на­ро­дних де­пу­та­тів, го­ло­су­ва­ло­ся.

На­то­мість дискусію викликала низька якість ро­бо­ти НАБУ, Ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри і Ген­про­ку­ра­ту­ри вза­га­лі. На­при­клад, в Ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро є спра­ва що­до по­плі­чни­ків Ава­ко­ва — в ній все зро­зумі­ло, але чо­мусь до­сі не­має ін­фор­ма­ції про якісь слід­чі дії. Так са­мо є ба­га­то ін­ших пи­тань: мо­жна пі­до­зрю­ва­ти, що у ви­ко­нав­чій­вла­ді сидить ду­же ба­га­то ко­ру­пціо­не­рів, оскіль­ки са­ме ви­ко­на­вча вла­да дає мо­жли­вість за­йма­ти­ся ко­ру­пці­єю. До то­го ж, там не­має не­до­тор­кан­но­сті йде­пу­тат­сько­го іму­ні­те­ту, про­те чо­мусь всі бо­я­ться при­тя­га­ти до від­по­від­аль­но­сті ви­со­ко­по­са­дов­ців ран­гу за­сту­пни­ків мі­ні­стрів і ви­ще. Не бу­ло жо­дних та­ких ви­пад­ків, крім фе­є­ри­чних за­три­мань під час за­сі­да­н­ня Ка­бмі­ну, які за­вер­ши­лись ні­чим. То­му те, що ми за­раз ба­чи­мо в пар­ла­мен­ті, на жаль, не мо­жна на­зва­ти тим, що є ре­аль­ною бо­роть­бою з ко­ру­пці­єю — це ли­ше за­ля­ку­ва­н­ня окре­мих ко­ру­пціо­не­рів, які бу­дуть ті­ка­ти йпе­ре­да­ва­ти свої схе­ми ін­шим лю­дям. Оскіль­ки в Дер­жав­ній­фі­скаль­ній­слу­жбі си­дять лю­ди, які по­кри­ва­ють ці схе­ми, але про них мо­ви чо­мусь не­має.

Верховна Рада да­ла зго­ду на арешт Онищенка, і те­пер ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що про­це­дур­но не бу­де жо­дних по­ру­шень, суд при­йма­ти­ме пра­виль­не рі­ше­н­ня і ком­пен­сує те, що не бу­ло до­да­но під час про­це­ду­ри при­тя­гне­н­ня, щоб він не ско­ри­сту­вав­ся цим і не оскар­жив цьо­го рі­ше­н­ня.

Що ж до ко­мен­та­рів Онищенка про те, що його «ки­ну­ли», то слід за­пи­та­ти: хто в Укра­ї­ні ке­рує су­да­ми? За по­пе­ре­дні­ми тра­ди­ці­я­ми су­да­ми ке­рує са­ме Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та, тож, во­че­видь, Они­щен­ко як лю­ди­на, яка бу­ва­ла там ре­гу­ляр­но, роз­ра­хо­ву­вав на якусь під­трим­ку. Ма­буть, йо­му ска­за­ли, що його при­не­суть у «са­краль­ну жер­тву». З ін­шо­го ж бо­ку, якщо хтось із мо­їх ко­лег ска­зав, що Они­щен­ком ко­мусь за щось бу­ло за­пла­че­но (йде­ться про за­яву Сер­гія Ле­щен­ка. — Ред.), то не­хайНАБУ роз­би­ра­є­ться з ці­єю за­явою. У нас уже був по­ді­бний­ви­па­док ко­ли Да­від Са­ква­ре­лі­дзе за­явив, що йо­му про­по­ну­ва­ли $10 млн. Тре­ба про­сто від­учи­ти лю­дей­від та­ких фан­та­сти­чних за­яв.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

МО­ЖЕ, СПРА­ВА НЕ ЛИ­ШЕ В ОНИЩЕНКУ?..

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.