Хто «риє» під «Ар­се­нал»?

На­та­лія ЗАБОЛОТНА: «Ми­ну­ло­го ро­ку у нас бу­ло три пе­ре­вір­ки: КРУ ДУС, Держ­фі­нін­спе­кції та ве­ли­че­зна — Ра­хун­ко­во­ї­па­ла­ти»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

7ли­пня увій­де в істо­рію су­ча­сної укра­їн­ської культури як день, що ви­зна­чив до­лю «укра­їн­сько­го Лув­ру». Йде­ться про ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів кон­кур­су на по­са­ду ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го куль­тур­но-ми­сте­цько­го та му­зей­но­го ком­пле­ксу «Ми­сте­цькийАр­се­нал». Ми­нає п’ятий­мі­сяць від­то­ді, як дов­ко­ла цьо­го об’єкта роз­го­рів­ся скан­дал, і щоб розв’яза­ти цю кон­флі­ктну си­ту­а­цію, втру­тив­ся Пре­зи­дент.

У чин­но­го ди­ре­кто­ра На­та­лії За­бо­ло­тної 13 трав­ня цьо­го ро­ку за­кін­чу­вав­ся кон­тракт, про що її по­пе­ре­ди­ло ще в лю­то­му Дер­жав­не управ­лі­н­ня спра­ва­ми. У ли­сті та­кож ішло­ся про те, що ДУС не має ані най­мен­шо­го на­мі­ру про­дов­жу­ва­ти уго­ду з па­ні За­бо­ло­тною. Біль­ше про на­мі­ри ДУС що­до до­лі ке­рів­ни­цтва «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» там не бу­ло ні сло­ва. На­бли­жав­ся час «Ч», ко­ли На­та­лія Заболотна по­вин­на бу­ла звіль­ни­ти крі­сло ди­ре­кто­ра МА, а ДУС і да­лі мов­чав. То­ді ко­ле­ктив ви­рі­шив вда­тись до до­по­мо­ги ву­ли­ці й за­ре­є­стру­вав у КМДА акцію пу­блі­чно­го про­те­сту під Адмі­ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та. Звіс­тка, що під його ві­кна зби­ра­ю­ться ви­йти ті, в чи­їй «до­мів­ці» Пе­тро Оле­ксі­йо­вич про­вів зна­ко­ві для се­бе пу­блі­чні за­хо­ди, зму­си­ла його втру­ти­ти­ся і зу­стрі­ти­ся з На­та­лі­єю За­бо­ло­тною. Ви­слу­хав­ши ди­ре­кто­ра «Ар­се­на­лу», гла­ва дер­жа­ви роз­по­ря­див­ся: ДУСу ого­ло­си­ти кон­курс, а з па­ні За­бо­ло­тною укла­сти дво­мі­ся­чну тру­до­ву уго­ду на ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків ди­ре­кто­ра до 12 ли­пня — до ці­єї да­ти, згі­дно із За­ко­ном, має ста­ти ві­до­мим ім’я ди­ре­кто­ра «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» нової ка­ден­ції. Роз­по­ря­дже­н­ня Пре­зи­ден­та бу­ло ви­ко­на­но то­го ж дня.

2011-го «День» на­звав ди­ре­кто­ра «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» На­та­лію За­бо­ло­тну «Лю­ди­ною ро­ку». Ми­нув, фа­кти­чно, пер­ший­рік її ро­бо­ти в МА, але ми по­мі­ти­ли її по­тен­ці­ал. За ці остан­ні п’ять ро­ків На­та­лія Заболотна з ко­ман­дою зумі­ли ство­ри­ти в Укра­ї­ні но­ве куль­тур­не яви­ще.

Сьо­го­дні на по­са­ду ди­ре­кто­ра «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» пре­тен­ду­ють п’ять кан­ди­да­тів: чин­ний­ке­рів­ник «МА» На­та­лія Заболотна, ра­дни­ця мі­ні­стра культури Оле­ся Остров­ська-Лю­та, те­а­траль­ний­ху­до­жник і жи­во­пи­сець Фе­дір Але­ксан­дро­вич, куль­ту­ро­лог та еко­но­міст Вла­ди­слав Ту­зов, кі­но­ре­жи­сер та ху­до­жник Окса­на Че­пе­лик. Ко­жен кан­ди­дат має пред­ста­ви­ти вла­сну про­гра­му роз­ви­тку ви­став­ко­во­го цен­тру на рік і на п’ять ро­ків.

Оці­ню­ва­ти кан­ди­да­тів, від­по­від­но до чин­но­го За­ко­ну «Про кон­кур­сне при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ків за­кла­дів культури», має спе­ці­аль­на кон­кур­сна ко­мі­сія з дев’яти осіб, із яких три — пред­став­ни­ки ор­га­нів управ­лі­н­ня, в на­шо­му ви­пад­ку — це Дер­жав­не управ­лі­н­ня спра­ва­ми; три пред­став­ни­ки де­ле­го­ва­ні ко­ле­кти­вом «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу», і ще три — пред­став­ни­ки про­філь­но­го екс­пер­тно­го се­ре­до­ви­ща. І вла­сне ли­ше на со­ві­сті ці­єї дев’ятки — обра­н­ня ди­ре­кто­ра і, від­по­від­но, до­ля «Ар­се­на­лу». За­кон не має чі­тко­го ви­зна­че­н­ня кри­те­рі­їв оцін­ки, яки­ми во­ни ма­ють по­слу­го­ву­ва­ти­ся. Про­те не­що­дав­но «Дню» ста­ло ві­до­мо, що ДУС чи­нить тиск на чле­нів ко­мі­сії. Вла­сне, з цьо­го фа­кту ми роз­по­ча­ли на­шу роз­мо­ву з в. о. ди­ре­кто­ра «Ар­се­на­лу» На­та­лі­єю ЗА­БО­ЛО­ТНОЮ:

— Зви­чай­но, не спі­йма­ний, не зло­дій. Але є пев­на ін­фор­ма­ція від лю­дей, які ма­ють сто­су­нок до кон­кур­сної ко­мі­сії про див­ні си­гна­ли від ДУСу: їм те­ле­фо­ну­ють з див­ни­ми ре­ко­мен­да­ці­я­ми. Зви­чай­но, всі во­ни лю­ди і не пі­дуть свід­чи­ти.

Зре­штою, куль­бі­ти нав­ко­ло не­ого­ло­ше­н­ня кон­кур­су і за­тя­гу­ва­н­ня його на два мі­ся­ці у на­шо­го ко­ле­кти­ву йши­ро­кої гро­мад­сько­сті ви­кли­ка­ють якісь сен­тен­ції що­до мо­жли­во­го втру­ча­н­ня у про­зо­рість його про­ве­де­н­ня.

То­му ми апе­лю­є­мо до чле­нів КК бу­ти прин­ци­по­ви­ми і зва­жа­ти на зро­бле­не пре­тен­ден­та­ми... Хо­ча, на­справ­ді, то бу­де кон­курс не до­ся­гнень, а пла­нів. Адже ми як пре­тен­ден­ти по­вин­ні бу­де­мо пред­ста­ви­ти на роз­суд «жу­рі» свої кон­це­пції роз­ви­тку «Ар­се­на­лу». Кра­ї­на зна­ла ба­га­то ре­фор­ма­то­рів, які при­хо­ди­ли з гран­діо­зни­ми на­мі­ра­ми, але всі ми на при­кла­ді і Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, йін­ших ор­га­нів вла­ди ба­чи­ли, чим це за­кін­чу­ва­ло­ся. — То­ді в чо­му при­ро­да ти­ску ДУС на кон­кур­сну ко­мі­сію: во­ни не хо­чуть ба­чи­ти ди­ре­кто­ром кон­кре­тно вас чи про­тя­гу­ють свою кре­а­ту­ру на по­са­ду? — І пер­ше, і дру­ге. Але це зно­ву ж та­ки ли­ше на­ші здо­гад­ки, які ми не мо­же­мо під­твер­ди­ти до­ка­за­ми... — В одно­му з ін­терв’ю ЗМІ ви роз­по­від­а­ли, що ма­ли роз­мо­ву з ке­рів­ни­ком ДУС, який, вла­сне, і під­пи­су­вав той лист, у яко­му вас по­ві­до­ми­ли про за­кін­че­н­ня кон­тра­кту і «Дер­жав­не управ­лі­н­ня спра­ва­ми не має ані най­мен­шо­го на­мі­ру його про­дов­жу­ва­ти». Вла­сне, він вам то­ді на­тя­кнув, що рі­ше­н­ня про те, що ви не ма­є­те очо­лю­ва­ти МА — не його ком­пе­тен­ція, а при­йшло «зго­ри». Ви зна­є­те, на ко­го він вка­зу­вав?

— У чи­нов­ни­ків є та­ка для ко­гось смі­шна, а для ко­гось стра­шна ма­не­ра ки­ва­ти на­го­ру. Там мо­же бу­ти троє-п’яте­ро фі­гу­ран­тів.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.