«По­лі­ти­чний си­гнал під­трим­ки Укра­ї­ни»

Ек­спер­ти «Дня» — про зна­че­н­ня ві­зи­ту держ­се­кре­та­ря Кер­рі до Ки­є­ва на­пе­ре­до­дні са­мі­ту НАТО

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Зав­тра, 7 ли­пня, держ­се­кре­тар США Джон Кер­рі пе­ре­бу­ва­ти­ме з одно­ден­ним ві­зи­том в Укра­ї­ні. Як по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті дер­жде­пар­та­мен­ту США, гла­ва аме­ри­кан­сько­го ди­пло­ма­ти­чно­го ві­дом­ства зу­стрі­не­ться з Пре­зи­ден­том Пе­тром По­ро­шен­ком, прем’єр-мі­ні­стром Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном та ін­ши­ми укра­їн­ськи­ми лі­де­ра­ми, щоб обго­во­ри­ти про­цес ре­форм, ім­пле­мен­та­цію Мін­ських до­мов­ле­но­стей­та ін­ші пи­та­н­ня.

По­сол Укра­ї­ни в США Ва­ле­рій Ча­лий­за­явив в ефі­рі «5-му ка­на­лу», що під час ві­зи­ту Кер­рі до Ки­є­ва «мо­ва йти­ме про ко­ор­ди­на­цію на­ших дійяк стра­те­гі­чних пар­тне­рів пе­ред са­мі­том НАТО, який­ві­дбу­де­ться 8—9 ли­пня у Вар­ша­ві. За його сло­ва­ми, Кер­рі та­кож має на­мір обго­во­ри­ти з ке­рів­ни­цтвом на­шої дер­жа­ви пи­та­н­ня дво­сто­рон­ньої спів­пра­ці та єв­ро­ін­те­гра­ції Укра­ї­ни.

«День» звер­нув­ся до аме­ри­кан­сько­го та укра­їн­сько­го екс­пер­тів про­ко­мен­ту­ва­ти ві­зит держ­се­кре­та­ря США, за­пла­но­ва­ну зу­стріч пре­зи­ден­тів США та Укра­ї­ни на по­лях са­мі­ту у Вар­ша­ві, а та­кож те, яки­ми бу­дуть теми пе­ре­го­во­рів аме­ри­кан­сько­го ди­пло­ма­та но­мер один з укра­їн­ськи­ми лі­де­ра­ми.

«США ЗАЦІКАВЛЕНІ В ТО­МУ, ЩОБ ПРИ­ПИ­НИ­ТИ ДІЇ МОСКВИ В УКРА­Ї­НІ»

Джон ГЕРБСТ, го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ській Ра­ді, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Джон Кер­рі при­бу­ває до Ки­є­ва, щоб на­го­ло­си­ти на не­змін­ній під­трим­ці Укра­ї­ни з бо­ку Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки про­ти агре­сії Крем­ля і схва­лен­ні про­це­су ре­форм. Держ­се­кре­тар, швид­ше за все, за­кли­че Україну ви­ко­ну­ва­ти свої зо­бов’яза­н­ня згі­дно з Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми, ви­зна­ю­чи при цьо­му, що Мо­сква по­вин­на пер­шою ви­ко­на­ти свої зо­бов’яза­н­ня і при­пи­ни­ти що­ден­ні по­ру­ше­н­ня ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню і ви­ве­сти сво­їх сол­да­тів і важ­ку те­хні­ку з Укра­ї­ни.

США ду­же зацікавлені у то­му, щоб при­пи­ни­ти дії Москви в Укра­ї­ні. Ма­ю­чи це на ува­зі, до­бре, що пре­зи­дент Оба­ма зу­стрі­не­ться з Пре­зи­ден­том По­ро­шен­ком у Вар­ша­ві; але бу­ло б кра­ще, як­би Оба­ма здій­снив по­їзд­ку в Україну, щоб під­кре­сли­ти цю по­зи­цію Ва­шинг­то­на.

«ЗА­РАЗ ІСНУЮТЬ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІ­ЗИ­ТУ ОБАМИ В УКРАЇНУ» Оле­ксандр МОЦИК, екс-по­сол Укра­ї­ни в США, Ки­їв:

— Перш за все, сам ві­зит ва­жли­вий, оскіль­ки це по­лі­ти­чний си­гнал продовження по­лі­ти­ки під­трим­ки Укра­ї­ни Аме­ри­кою пра­кти­чно з усіх пи­тань сьо­го­дні­шньо­го жи­т­тя на­шої кра­ї­ни.

Ду­маю, що під час ві­зи­ту бу­дуть обго­во­рю­ва­ти пи­та­н­ня ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей, і тут ду­же ва­жли­во, що Ро­сія має на­ре­шті по­ча­ти ви­ко­ну­ва­ти Мін­ські до­мов­ле­но­сті. Бо якщо цьо­го не ста­не­ться, то За­хід му­сить ду­ма­ти про по­си­ле­н­ня сан­кцій.

По-дру­ге, оче­ви­дно, бу­дуть обго­во­рю­ва­ти та­кож пи­та­н­ня ре­форм в Укра­ї­ні, й факт, що Ва­шинг­тон не­що­дав­но під­пи­сав із Ки­є­вом уго­ду про га­ран­тії що­до тре­тьо­го мі­льяр­ду кре­ди­ту, на­да­но­го Укра­ї­ні, го­во­рить про те, що Аме­ри­ка і на­да­лі бу­де про­дов­жу­ва­ти під­три­му­ва­ти на­шу кра­ї­ну в кон­текс­ті здій­сню­ва­них ре­форм.

Зви­чай­но, бу­дуть обго­во­рю­ва­ти пи­та­н­ня продовження ре­фор­ми Зброй­них сил Укра­ї­ни. У цьо­му кон­текс­ті ми пам’ята­є­мо, що цьо­го ро­ку в бю­дже­ті США пе­ред­ба­че­но $300 млн на вій­сько­ву під­трим­ку на­шої кра­ї­ни, що є ду­же зна­ко­вим.

Окрім то­го, в Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та за­яви­ли, що під час зу­стрі­чі бу­дуть обго­во­рю­ва­ти пи­та­н­ня спів­пра­ці між Укра­ї­ною та НАТО в кон­текс­ті ре­гіо­наль­ної та гло­баль­ної без­пе­ки. Йде­ться про вза­є­мо­дію між Ки­є­вом і штаб-квар­ти­рою НАТО в кон­текс­ті ре­фор­му­ва­н­ня ЗСУ.

На мій по­гляд, під час ві­зи­ту Кер­рі Аме­ри­ка обов’яз­ко­во по­вин­на про­дов­жу­ва­ти на­по­ля­га­ти на то­му, що, по-пер­ше, Ро­сія має при­пи­ни­ти «ти­ху» вій­ну, яка про­дов­жу­є­ться — що­ден­ні об­стрі­ли здій­сню­ю­ся аб­со­лю­тно під кон­тро­лем Москви.

По-дру­ге, Ро­сія має не­гай­но ви­ве­сти свої вій­ська — і ре­гу­ляр­ні, й спе­цча­сти­ни,а та­кож опол­чен­ців, яких ро­сі­я­ни теж кон­тро­лю­ють.

По-тре­тє, Ро­сія має да­ти мо­жли­вість Укра­ї­ні ра­зом з ОБСЄ, якщо во­ни нам не до­ві­ря­ють, кон­тро­лю­ва­ти на­шу ча­сти­ну те­ри­то­рії до укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кор­до­ну. Тоб­то та­ким чи­ном ство­ри­ти най­ва­жли­ві­ші еле­мен­ті, які б до­зво­ли­ли да­лі ду­ма­ти над мо­жли­ві­стю про­ве­де­н­ня ви­бо­рів і ви­рі­ше­н­ня всіх ін­ших пи­тань, які пе­ред­ба­че­ні у Мін­ських до­мов­ле­но­стях.

До­бре, що на по­лях са­мі­ту у Вар­ша­ві від­бу­де­ться зу­стріч між на­шим пре­зи­ден­том та пре­зи­ден­том США. Це та­кож ви­яв ве­ли­кої ува­ги Аме­ри­ки до Укра­ї­ни. Але всі ми хо­ті­ли б, щоб від­був­ся ві­зит Ба­ра­ка Обами в Україну до кін­ця його ка­ден­ції. І та­кий ві­зит став би над­зви­чай­но по­ту­жним си­гна­лом для всьо­го сві­ту, для Єв­ро­пи, для ті­єї ж Ро­сії. Зокре­ма у то­му, що Аме­ри­ка та Укра­ї­на є стра­те­гі­чни­ми пар­тне­ра­ми і що пи­та­н­ня май­бу­тньо­го Укра­ї­ни для США є над­зви­чай­но ва­жли­вим.

Ві­зит пре­зи­ден­та Спо­лу­че­них Шта­тів до будь-якої кра­ї­ни сві­ту це — зав­жди ви­яв най­ви­щої під­трим­ки ці­єї чи ін­шої кра­ї­ни в її роз­ви­тку і змі­цнен­ні де­мо­кра­тії.

І на сьо­го­дні є всі підстави для то­го, щоб та­кий ві­зит бу­ло здій­сне­но. По-пер­ше, Укра­ї­на зна­хо­ди­ться в та­кій скла­дній си­ту­а­ції й є фор­по­стом бо­роть­би за де­мо­кра­тію, за єв­ро­пей­ські цін­но­сті. Сьо­го­дні ви­хо­дить, що Укра­ї­на на сво­їй те­ри­то­рії за­хи­щає пра­пор і прин­ци­пи, а та­кож май­бу­тні устрем­лі­н­ня ЄС. Окрім то­го, Укра­ї­на є ва­жли­вою ре­гіо­наль­ною дер­жа­вою, від май­бу­тньо­го якої ба­га­то в чо­му за­ле­жить май­бу­тнє не тіль­ки ста­біль­но­сті Єв­ро­пи, а за­га­лом гло­баль­ної ста­біль­но­сті.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.