«Су­ди – по­ту­жна зброя»

Ан­дрій Сен­чен­ко роз­по­вів лі­тньо­шко­ля­рам про пер­ші здо­бу­тки «Си­ли пра­ва»

Den (Ukrainian) - - День України -

Одним із пер­ших го­стейЛі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016 став Ан­дрійСен­чен­ко — як впли­во­вий­по­за­пар­ла­мент­ський­по­лі­тик, який ро­бить ба­га­то ре­аль­них справ. Цьо­го екс­пер­та «День», фор­му­ю­чи уряд «на­ціо­наль­ної збір­ної», на­звав пер­шим ві­це-прем’єр-мі­ні­стром з оку­по­ва­них те­ри­то­рій(див. № 6768 від 14 кві­тня 2016 ро­ку). Адже са­ме він пер­шим озву­чив по­тре­бу та­ко­го ор­га­ну ще на по­ча­тку 2014 ро­ку. Екс-де­пу­тат та крим­ча­нин при­свя­тив роз­мо­ву не ли­ше пи­та­н­ням оку­по­ва­но­го пів­остро­ва, а та­кож озна­йо­мив уча­сни­ків шко­ли із на­пра­цю­ва­н­ня­ми все­укра­їн­сько­го гро­мад­сько­го ру­ху «Си­ла пра­ва», який­він очо­лює: «Ми по­ча­ли свою ро­бо­ту во­се­ни 2014-го, і по­ча­ли з на­йо­снов­ні­шо­го — роз­роб­ки пра­во­вої стра­те­гії. Я зі­брав до­стой­них, ро­зум­них та мо­ло­дих юри­стів, які тіль­ки за­кін­чу­ва­ли на­вча­н­ня в уні­вер­си­те­ті. Для то­го, аби ство­ри­ти рух, яки­йоб’єд­нує не­бай­ду­жих лю­дей, твер­до на­ла­што­ва­них по­бу­ду­ва­ти в Укра­ї­ні пра­во­ву дер­жа­ву, яка по­ва­жає пра­ва лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на. В на­шій кра­ї­ні існує сте­ре­о­тип, що су­ди­ти­ся тре­ба за кор­до­ном, у між­на­ро­дних су­дах. Але це не так, у нас теж є хо­ро­ші ек­спер­ти. Ко­ли на­ша ко­ман­да по­ча­ла роз­би­ра­ти­ся у спра­вах по­тер­пі­лих від ро­сій­ської зброй­ної агре­сії, ми ди­ву­ва­ли­ся чи­слам: 10 000 укра­їн­ців за­ги­ну­ли на вій­ні, орі­єн­тов­но 30 000 по­ра­не­них, і май­же 2 млн ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців. Ці 2 млн — лю­ди, яким по­трі­бна не­гай­на до­по­мо­га».

Біль­ше про зу­стріч — в одно­му з най­ближ­чих но­ме­рів «Дня».

ВРАЖЕННЯ Оле­на КУРЕНКОВА, абі­ту­рі­єн­тка КНУ ім. Т. Шев­чен­ка:

— Ро­змо­ва про на­бо­лі­ле са­ме то­ді, ко­ли кра­ї­на до­сі не огов­та­ла­ся від ане­ксії Кри­му і не мо­же при­пи­ни­ти вій­ну. Про те, що ни­ні у ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на є шанс до­ве­сти свою пра­во­ту, хо­ча у не­дав­ньо­му ми­ну­ло­му це ви­да­ва­ло­ся ціл­ком не­мо­жли­вим — зав­дя­ки іні­ці­а­ти­ві «Си­ли пра­ва». Ан­дрійВі­ле­но­вич справ­ляє враження осві­че­ної, не­пе­ре­вер­ше­но під­ко­ва­ної у сво­їй­ца­ри­ні лю­ди­ни, яка во­ліє спря­мо­ву­ва­ти свій до­свід і зна­н­ня на бла­ге ді­ло, чим, без сум­ні­вів ви­кли­кає по­ва­гу. Хо­че­ться, аби про­е­ктів, по­ді­бних до «Си­ли пра­ва», де­да­лі біль­ша­ло і во­ни зна­хо­ди­ли під­трим­ку як з бо­ку на­се­ле­н­ня кра­ї­ни, так і вла­дних сил.

Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Оде­ський­на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні I. I.Ме­чни­ко­ва:

— Ан­дрійСен­чен­ко на­га­дав нам про те, як ва­жли­во по­збав­ля­тись ком­пле­ксу мен­шо­вар­то­сті… Дми­тро БАЙДА, Ан­на ГОЛІШЕВСЬКА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

На­га­да­є­мо, цьо­го ро­ку Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки про­хо­дить за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.