«Ця істо­рія 1941 ро­ку – зі свід­чень лю­дей»

На Во­ли­ні освя­ти­ли пам’ятний хрест роз­стрі­ля­ним при­зов­ни­кам

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Його вста­нов­ле­но бу­ло у по­лі за Ка­ме­нем- Ка­шир­ським, як їха­ти на се­ло Гу­та-Ка­мін­ська, вже ба­га­то ро­ків то­му. Час не по­шко­ду­вав і хре­ста, і не­що­дав­но на цьо­му мі­сці вста­но­ви­ли но­вий, який і освя­ти­ли. Хрест є на­га­ду­ва­н­ням про те, що на то­му мі­сці в пер­ші дні вій­ни в 1941 ро­ці ен­ка­ве­ди­сти роз­стрі­ля­ли 16 при­зов­ни­ків із сіл ра­йо­ну. Ди­ре­ктор ра­йон­но­го му­зею На­та­лія Пась, ко­тра тро­хи до­слі­джу­ва­ла цю тра­ге­дію, роз­ка­зує, що бу­ли то хло­пці із сіл і ху­то­рів краю, які за­пі­зни­лись на при­зов­ний­пункт.

«Їм бу­ли вру­че­ні по­віс­тки з’яви­тись на пев­ну го­ди­ну, але де­хто доби­рав­ся дов­ше, де­хто за­кін­чу­вав по­ча­ту ро­бо­ту, як-от Ав­рам Ма­зур, який­жив за мі­стом і в той­день згрі­бав із ба­тьком сі­но, то му­сив те сі­но звез­ти до хлі­ва, — роз­ка­зує На­та­лія Пась. — Їх ви­ве­зли за мі­сто, роз­стрі­ля­ли, обли­ли бен­зи­ном і під­па­ли­ли. Че­рез де­який­час при­їха­ли зно­ву і зму­си­ли двох чо­ло­ві­ків при­ко­па­ти ті­ла, а то­ді роз­стрі­ля­ли йтих. На Спа­са то­го ж ро­ку ні­ме­цька вла­да про­ве­ла хре­сний­хід до цьо­го мі­сця, щоб під­кре­сли­ти зло­чин­ність ко­му­ні­сти­чно­го ре­жи­му і вста­но­ви­ла хрест. Пі­сля вій­ни про цю по­дію дов­го ні­хто не зга­ду­вав. У ро­ки не­за­ле­жно­сті про це роз­по­вів сві­док — Крив­дик Пав­ло Гна­то­вич, то­ді 11-рі­чний­хло­пчик, який з дру­гом пас ко­рів не­да­ле­ко від то­го мі­сця. Тоб­то ця істо­рія — ли­ше із свід­чень лю­дей. Будь-яких ар­хів­них до­ку­мен­тів я не маю, тре­ба пра­цю­ва­ти з ар­хі­ва­ми (якщо, зві­сно, та­кі від­кри­ті для ви­вче­н­ня). Ві­до­мо ли­ше два прі­зви­ща з тих, хто за­ги­нув: Ав­рам Ма­зур із Ка­ме­ня-Ка­шир­сько­го, його похо­ро­ни­ли на дру­гий день на мі­сько­му кла­до­ви­щі, і Мар­ко Шу­ляр із ху­то­ра Хме­лів­ка по­бли­зу се­ла Крим­но. Все. Тоб­то не ві­до­мо, чи за­бра­ли ті­ла ще ко­гось, чи ні. Тре­ба бу­ло б про­ве­сти до­слі­дже­н­ня (ар­хе­о­ло­гам, ан­тро­по­ло­гам та ін.)».

Лю­ди пам’ята­ють цю істо­рію. Один з сіль­ських го­лів роз­ка­зу­вав На­та­лії Пась про те, що впер­ше і то крадь­ко­ма йо­му про той роз­стріл роз­ка­зав його ба­тько. Тоб­то бу­ли свід­ки і є свід­че­н­ня. На­та­лія Пась за­ува­жує, що роз­стріл при­зов­ни­ків у Ка­ме­ні-Ка­шир­сько­му від­бу­вав­ся в уні­сон з роз­стрі­ла­ми у тюр­мах Ко­ве­ля, Лу­цька. Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го, то­му мо­жли­во, що ці акції ма­ли одна­ко­ві мо­ти­ви. Най­пер­ше — за­ля­ка­ти лю­дейі зни­щи­ти по­біль­ше іде­о­ло­гі­чних во­ро­гів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.