«До­ро­га» чи «Шлях»?

Ві­до­мий етно­гурт «Да­ха­Бра­ха» го­тує но­вий аль­бом, а 10 ли­пня ви­сту­пить на фе­сті ATLAS WEEKEND

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Очі­ку­є­ться, що по­слі­дов­ник пла­тів­ки «Light» ше­сти­рі­чної дав­ни­ни з’яви­ться до кін­ця осе­ні. Про це сай­ту « Бі-Бі- Сі Укра­ї­на » по­ві­до­мив Мар­ко Га­ла­не­вич, ін­фор­мує musicinUA. За його сло­ва­ми, пла­тів­ка, що, мо­жли­во, на­зи­ва­ти­ме­ться «Шлях» або «До­ро­га», уже дві­чі пе­ре­за­пи­су­ва­ла­ся, йна­ра­зі над її фі­наль­ним зву­ча­н­ням пра­цює ексу­ча­сник гур­тів «Оке­ан Ель­зи» та Esthetic Education ЮрійХу­сто­чка.

— Чи «До­ро­га», чи «Шлях» — оста­то­чно ми ви­зна­чи­мо­ся, ко­ли він вже бу­де го­то­вий— роз­ка­зав Мар­ко ГА­ЛА­НЕ­ВИЧ, один із уча­сни­ків гур­ту «Да­ха­Бра­ха» . — Ми справ­ді ду­же дав­но пра­цю­є­мо над ним, гра­ли його, він у нас вже дві­чі за­пи­са­ний... Два ти­жні то­му ми на­ре­шті за­вер­ши­ли ще один за­пис, са­унд-про­дю­се­ром яко­го ви­сту­пив ЮрійХу­сто­чка, як і аль­бо­му «Light». Він за­раз пра­цює над ним у Па­ри­жі. Нам ду­же ком­фор­тно пра­цю­ва­ти.

По­пе­ре­дній­за­пис аль­бо­му ми ро­би­ли у Бу­дин­ку зву­ко­за­пи­су в Ки­є­ві — це най­біль­ша і, мо­жли­во, най­про­фе­сій­ні­ша сту­дія в Укра­ї­ні. І ні­би все скла­да­ло­ся кла­сно, але оста­то­чний ва­рі­ан­тна с не вла­шту­вав. Ми хо­ті­ли трі­шки іна­кшо­го зву­ча­н­ня і за­раз на­ма­га­є­мо­ся його до­сяг­ти. Спо­ді­ва­є­мо­ся, аль­бом ви­йде до кін­ця осе­ні.

Ни­ні етно­гурт з ве­ли­ким успі­хом ви­сту­пає в Єв­ро­пі (уже від­бу­ли­ся кон­цер­ти у Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ні­меч­чи­ні та Іта­лії). 8 ли­пня « Да­ха­Бра­ха » за­ча­рує слу­ха­чів KOMETA FESTIVAL у Ри­зі (Ла­твія), а 10 ли­пня ар­ти­сти ста­нуть хе­длай­не­ра­ми фо­ру­му ATLAS WEEKEND у Ки­є­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.