«Ме­та – аль­тер­на­тив­на транс­порт­на си­сте­ма»

У Ки­є­ві за­пу­сти­ли те­сто­ву вер­сію му­ні­ци­паль­но­го ве­ло­про­ка­ту

Den (Ukrainian) - - День України - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

Та­ка си­сте­ма вже пра­цює у 16 кра­ї­нах сві­ту, з бе­ре­зня во­на фун­кціо­нує і у Льво­ві. У Ки­є­ві ство­ри­ли ві­сім то­чок — бі­ля стан­цій­ме­тро « Лі­в­обе­ре­жна», «Мін­ська», «Бе­ре­стей­ська», на ву­ли­цях Ба­сей­ній та Кня­жий За­тон, у пар­ку Дру­жби на­ро­дів, бі­ля На­ціо­наль­но­го ком­пле­ксу «Ек­спо­центр Укра­ї­ни» та На­ціо­наль­но­го му­зею на­ро­дної ар­хі­те­кту­ри та по­бу­ту. Пі­зні­ше до­да­дуть ще кіль­ка. Про­ект вті­ли­ла ком­па­нія Nextbike Ukraine.

Ки­їв­ський­ве­ло­про­кат по­ки що пра­цю­ва­ти­ме за роз­кла­дом. Ко­жен ве­ло­си­пед має вла­сний­ци­фро­ви­йта QR-код для роз­пі­зна­ва­н­ня си­сте­мою під час ви­да­чі та при­йо­му. Ско­ри­ста­ти­ся дво­ко­лі­сним транс­пор­том змо­жуть тіль­ки ті, хто за­ре­є­стру­вав­ся че­рез сайт, мо­біль­ний до­да­ток чи тер­мі­нал. Спла­ти­ти за орен­ду мо­жна бан­ків­ською кар­ткою. Ро­зі­бра­ти­ся із ре­є­стра­ці­єю та опла­тою до­по­мо­жуть кон­суль­тан­ти, які пра­цю­ва­ти­муть на ко­жній­стан­ції про­тя­гом те­сто­во­го пе­рі­о­ду.

«На да­но­му ета­пі на­ше зав­да­н­ня — ви­вчи­ти по­пит, ме­ха­ні­зми ці­но­утво­ре­н­ня, отри­ма­ти від­гу­ки від ко­ри­сту­ва­чів, ско­ри­гу­ва­ти пла­ни і за­про­по­ну­ва­ти мі­сту аль­тер­на­тив­ну транс­порт­ну си­сте­му», — за­зна­чив ге­не­раль­ний­ди­ре­ктор ком­па­нії Nextbike Ukraine Оле­ксій КУШКА. На його дум­ку, для по­ча­тку ста­біль­ної ро­бо­ти ки­я­нам ви­ста­чи­ло б і 100 стан­цій­та 1000 ве­ло­си­пе­дів, але за кор­до­ном по­ді­бні про­е­кти на­лі­чу­ють до 3500 ве­ло­си­пе­дів, то­му є про­стір для ро­сту.

Ви­ко­нав­чий­ди­ре­ктор ком­па­нії

ЮрійПЕТРАШ роз­по­вів про успі­шний­до­свід львів­ської си­сте­ми. За кіль­ка мі­ся­ців ро­бо­ти на­лі­чу­є­ться близь­ко 3000 за­ре­є­стро­ва­них ко­ри­сту­ва­чів, з них 10— 15% орен­ду­ють ве­ло­си­пе­ди май­же що­дня. На дум­ку Юрія Пе­тра­ша, та­ка си­сте­ма ве­ло­про­ка­ту — най­кра­щий­ви­бір для ко­ро­тких по­їздок мі­стом. До ре­чі, Nextbike пла­нує роз­по­всю­джу­ва­ти ме­ре­жу на ін­ші укра­їн­ські мі­ста, і для цьо­го ве­де діа­лог із мі­сце­ви­ми адмі­ні­стра­ці­я­ми, під­при­єм­ця­ми та гро­ма­да­ми.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.