Штраф мі­зер­ний, але при­клад – по­ка­зо­вий

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

НПП «Ту­злов­ські ли­ма­ни» ви­грав суд про­ти бра­ко­ньє­ра

Ри­бал­ку, який­за­хо­пив ча­сти­ну пі­ща­ної ко­си в ме­жах на­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Ту­злов­ські ли­ма­ни» на Оде­щи­ні, при­тя­гну­ли до від­по­від­аль­но­сті. Та­ке рі­ше­н­ня ухва­лив Та­тар­бу­нар­ський ра­йон­ний суд. Про це на сво­їй сто­рін­ці у Facebook по­ві­до­мив в. о. ди­ре­кто­ра на­ціо­наль­но­го пар­ку Іван Ру­сєв.

Як за­зна­че­но у по­ста­но­ві су­ду, 2002 ро­ку по­ру­шник орен­ду­вав у Та­тар­бу­нар­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції 0,2 ге­кта­ри пі­ща­ної ко­си стро­ком на де­сять ро­ків. Однак пі­сля за­кін­че­н­ня стро­ку орен­ди він ко­ри­сту­вав­ся ді­лян­кою без до­зво­лів. На ко­сі вста­но­ви­ли три ме­та­ле­вих ва­гон­чи­ки та де­рев’яний на­стил з лав­ка­ми. Та­кож там ви­яви­ли 47 ри­баль­ських сі­ток.

У ре­зуль­та­ті ди­ре­кція «Ту­злов­ських ли­ма­нів» ви­гра­ла спра­ву про­ти ри­бал­ки, і його оштра­фу­ва­ли на 340 гри­вень, з кон­фі­ска­ці­єю ва­гон­чи­ків та ри­баль­сько­го зна­ря­д­дя.

«Зви­чай­но, су­ма адмі­ні­стра­тив­но­го штра­фу для Гор­бу­ро­ва П. не­ве­ли­ка, але це бу­де хо­ро­шим уро­ком для тих, хто фор­мує бра­ко­ньєр­ські схо­ви­ща, по­во­ди­ться на­ха­бно, не під­по­ряд­ко­ву­є­ться укра­їн­ським за­ко­нам і дис­кре­ди­тує на­ціо­наль­ний­парк», — за­зна­чив Ру­сєв. Він до­дав, що по­ру­шник є одним з ри­ба­лок, які їзди­ли до Мін­при­ро­ди з ви­мо­гою звіль­ни­ти ди­ре­кцію на­ціо­наль­но­го пар­ку.

За­зна­чи­мо, уже пів­ро­ку між ке­рів­ни­цтвом «Ту­злов­ських ли­ма­нів» і мі­сце­ви­ми ри­бал­ка­ми з ра­йон­ною вла­дою три­ває кон­флікт. За сло­ва­ми за­сту­пни­ці ди­ре­кто­ра «Ту­злов­ських ли­ма­нів» Іри­ни Ви­хри­стюк, на­ціо­наль­ний­парк звер­тав­ся до по­лі­ції із за­ява­ми що­до ше­сти пра­во­по­ру­шень. Се­ред них — пе­ре­шко­джа­н­ня ді­яль­но­сті пра­ців­ни­ків пар­ку, по­гро­зи від мі­сце­вих чи­нов­ни­ків, по­лю­ва­н­ня у ме­жах пар­ку то­що. Однак слід­чий та­тар­бу­нар­сько­го від­ді­лу по­лі­ції за­крив чо­ти­ри з ше­сти кри­мі­наль­них про­ва­джень. На­ра­зі ке­рів­ни­цтво пар­ку оскар­жує це рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.