«Ме­та – ку­ва­н­ня справ­жньо­го бра­тер­ства»

Ві­до­мі поль­ські по­лі­ти­ки та гро­мад­ські ді­я­чі від­по­ві­ли на звер­не­н­ня укра­їн­ських ін­те­ле­кту­а­лів

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Укра­їн­сько-поль­ські від­но­си­ни остан­ні­ми ти­жня­ми, на жаль, уві­йшли в пев­ну «зо­ну тур­бу­лен­тно­сті». Осо­бли­во звер­та­ла на се­бе ува­гу за­де­кла­ро­ва­на пев­ни­ми по­лі­ти­ка­ми вла­дної пар­тії «Пра­во і спра­ве­дли­вість» до­во­лі жорс­тка по­зи­ція в пи­та­н­нях Во­лин­ської тра­ге­дії 1943 ро­ку, суть якої (якщо без ди­пло­ма­ти­чно­го ка­му­фля­жу) мо­жна ви­сло­ви­ти в та­кий спо­сіб: «Спо­ча­тку ви­ба­чтесь ви, укра­їн­ці, за кров по­ля­ків, про­ли­ту на Во­ли­ні, і при­пи­ніть про­слав­ля­н­ня Бан­де­ри та УПА, які чи­ни­ли ге­но­цид (! — І. С.), а по­тім про­дов­жи­мо цей діа­лог».

Нав­ряд чи по­ді­бний під­хід мо­же бу­ти ви­зна­ний плі­дним для вза­є­мин на­ших кра­їн. І це при­то­му, що зда­ва­лось би, і укра­їн­ські, і поль­ські по­лі­ти­ки ма­ли б на­зав­жди за­сво­ї­ти одну без­за­пе­ре­чну істи­ну істо­рії: ко­ли ми кон­флі­кту­є­мо, сва­ри­мось, тим біль­ше во­ю­є­мо, ви­грає зав­жди тре­тя сто­ро­на. Про ко­го са­ме йде­ться — здо­га­да­тись не важ­ко... І все ж та­ки ма­є­мо й та­кі по­дії, які да­ють підстави для опти­мі­зму.

4 ли­пня ве­ли­ка гру­па поль­ських по­лі­ти­ків й гро­мад­ських ді­я­чів, ві­до­мих да­ле­ко за ме­жа­ми сво­єї кра­ї­ни, се­ред яких — ко­ли­шні пре­зи­ден­ти Лех Ва­лен­са, Але­ксандр Ква­снев­ський та Бро­ні­слав Ко­мо­ров­ський, лі­дер най­біль­шої опо­зи­цій­ної поль­ської пар­тії «Гро­ма­дян­ська пла­тфор­ма» Гже­гош Схе­ти­на, ко­ли­шні мі­ні­стри за­кор­дон­них справ Ан­джей Оле­хов­ський, Адам Ро­тфельд, Ра­до­слав Сі­кор­ський, зна­ні гро­мад­ські ді­я­чі Збі­гнев Бу­як, Адам Мі­хнік, Па­вел Ко­валь та ін­ші, — на­пи­са­ли лист-звер­не­н­ня до укра­їн­ців. Як тон, так і зміст цьо­го до­ку­мен­та ду­же сут­тє­во від­рі­зня­ю­ться від звер­не­н­ня ве­ли­кої гру­пи де­пу­та­тів се­йму від пар­тії «Пра­во і спра­ве­дли­вість», що бу­ло опри­лю­дне­но в Ки­є­ві 20 черв­ня ц. р. («День» пи­сав про це).

«Про­си­мо ви­ба­че­н­ня за крив­ди, зав­да­ні на­шим бра­там-укра­їн­цям поль­ськи­ми ру­ка­ми» — пи­шуть, зокре­ма поль­ські по­лі­ти­ки. Лист є від­по­від­дю на звер­не­н­ня укра­їн­ських ін­те­ле­кту­а­лів про про­ще­н­ня й при­ми­ре­н­ня, яке на­ді­йшло до Поль­щі у черв­ні. Ав­то­ри звер­не­н­ня на­га­ду­ють сло­ва Іва­на Фран­ка, ска­за­ні у 1894 ро­ці, про те, що се­ред слов’ян не­ма двох ін­ших на­ро­дів, які бу­ли б на­стіль­ки близь­ки­ми, як по­ля­ки та укра­їн­ці. «З ча­сом, на на­ше спіль­не не­ща­стя, на змі­ну єд­но­сті при­йшла не­на­висть і на­ціо­на­лізм, а та­кож їхня рі­дна ди­ти­на — зло­чин, яко­го за­зна­ли по­ля­ки та укра­їн­ці на Во­ли­ні, у Схі­дній Га­ли­чи­ні, на Холм­щи­ні, у Бе­ски­дах, на Пе­ре­ми­ській зем­лі» — за­зна­че­но у ли­сті. На дум­ку поль­ських по­лі­ти­ків, від­шко­ду­ва­н­ням про­вин у від­но­си­нах між на­ши­ми на­ро­да­ми по­вин­но ста­ти «ку­ва­н­ня справ­жньо­го бра­тер­ства». «Це по­трі­бно ро­би­ти на­пе­ре­кір поль­ській та укра­їн­ській ма­ло­ду­шно­сті, у до­брі, по­при по­га­ні ча­си, які, мо­жли­во, по­чи­на­ю­ться у на­шій спіль­ній Єв­ро­пі, над якою на­ви­сла за­гро­за на­ціо­на­лі­змів та ро­сій­сько­го ім­пе­рі­а­лі­зму».

Ось щоб цей ім­пе­рі­а­лізм не ви­явив­ся, не впер­ше в істо­рії, в ро­лі «тре­тьо­го, що ра­діє» — по­трі­бна ін­ша то­наль­ність, ін­ший стиль укра­їн­сько-поль­сько­го діа­ло­гу. Ду­ма­є­ться, лист поль­ських по­лі­ти­ків від 4 ли­пня 2016 р. від­по­від­ає цим кри­те­рі­ям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.