Стол­тен­берг – про по­ря­док ден­ний Вар­шав­сько­го са­мі­ту НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Лі­де­ри кра­їн НАТО у Вар­ша­ві при­йма­ти­муть клю­чо­ві рі­ше­н­ня що­до змі­цне­н­ня обо­ро­ни Альян­су, а та­кож за­хо­дів стри­му­ва­н­ня і ста­біль­но­сті за ме­жа­ми НАТО. Ген­сек НАТО Єнс Стол­тен­берг та­кож від­зна­чив, що за ми­ну­лий рік НАТО здій­сни­ло най­біль­ше з ча­сів хо­ло­дної вій­ни змі­цне­н­ня ко­ле­ктив­ної обо­ро­ни, йде­ться у по­ві­дом­лен­ні, опу­блі­ко­ва­но­му на сай­ті НАТО. «Те­пер нам по­трі­бно зро­би­ти на­сту­пні кро­ки. Тож на са­мі­ті у Вар­ша­ві ми по­го­ди­мо подаль­ше під­ви­ще­н­ня на­шої вій­сько­вої при­су­тно­сті у схі­дній ча­сти­ні Альян­су», — на­го­ло­сив ген­сек. Він за­зна­чив, що лі- де­ри узго­дять дис­ло­ка­цію між­на­ро­дних ба­таль­йо­нів в Есто­нії, Ла­твії, Ли­тві та Поль­щі. Стол­тен­берг до­дав, що за­хо­ди зі змі­цне­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті та­кож вклю­ча­ють в се­бе роз­ра­хо­ва­ну при­су­тність на пів­ден­но­му схо­ді, на осно­ві між­на­ро­дно­го ба­таль­йо­ну НАТО в Ру­му­нії і кро­ки що­до удо­ско­на­ле­н­ня кі­бер­без­пе­ки, ци­віль­ної обо­ро­ни і зда­тно­сті за­хи­ща­тись від ата­ки ба­лі­сти­чних ра­кет.

Стол­тен­берг та­кож за­зна­чив, що пі­сля кіль­кох ро­ків зни­же­н­ня обо­рон­них бю­дже­тів, за оцін­ка­ми НАТО, ви­тра­ти на обо­ро­ну єв­ро­пей­ських со­ю­зни­ків і Ка­на­ди зро­стуть на 3% (або $8 млрд) цьо­го ро- ку. Що­до си­ту­а­ції на Близь­ко­му Схо­ді, ген­сек по­ві­до­мив, що лі­де­ри НАТО по­го­дять роз­гор­та­н­ня лі­та­ків AWACS, які бу­дуть на­да­ва­ти ін­фор­ма­цію гло­баль­ній ко­а­лі­ції, що ве­де бо­роть­бу з «ІДІЛ». Стол­тен­берг на­го­ло­сив, що НАТО про­дов­жить під­трим­ку для Аф­га­ні­ста­ну і фі­нан­су­ва­н­ня аф­ган­ських си­ло­вих стру­ктур до 2020 ро­ку, а та­кож роз­по­вів про зу­си­л­ля по змі­цнен­ню спів­пра­ці з Укра­ї­ною, Гру­зі­єю та Ре­спу­блі­кою Мол­до­ва.

Ра­ні­ше пре­зи­дент Пе­тро Порошенко по­ві­до­мив, що під час са­мі­ту НАТО у Вар­ша­ві бу­де схва­ле­но па­кет до­по­мо­ги Укра­ї­ні на се­ктор без­пе­ки та обо­ро­ни.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.