Мер­кель: Brexit не по­зна­чи­ться на пер­спе­кти­вах всту­пу до ЄС кра­їн За­хі­дних Бал­кан

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ви­хід Ве­ли­ко­бри­та­нії з ЄС жо­дним чи­ном не по­зна­чи­ться на пер­спе­кти­вах всту­пу до Єв­ро­со­ю­зу кра­їн За­хі­дних Бал­кан. Про це за­яви­ла на мі­ні-са­мі­ті ЄС та кра­їн За­хі­дних Бал­кан у Па­ри­жі кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель, по­ві­дом­ляє Deutsche Welle. «Для кра­їн (бал­кан­ських. — Ред.) ду­же ва­жли­во, щоб ми на­го­ло­си­ли (...), що пер­спе­кти­ва всту­пу дер­жав За­хі­дних Бал­кан збе­рі­га­є­ться. Рі­ше­н­ня Ве­ли­ко­бри­та­нії ні­чо­го не змі­ни­ло», — ци­тує Мер­кель агент­ство Reuters. Во­на та­кож до­да­ла, що пи­та­н­ня член­ства — це пи­та­н­ня ви­ко­на­н­ня умов, для то­го, щоб «про­су­ва­ти про­цес при­єд­на­н­ня». Схо­жі за­яви зро­би­ли та­кож пре­зи­дент Фран­ції Фран­суа Ол­ланд та прем’єр-мі­ністр Хор­ва­тії Ти­хо­мір Оре­шко­вич. У мі­ні-са­мі­ті взя­ли участь і гла­ви уря­дів Ал­ба­нії, Бо­снії і Гер­це­го­ви­ни, Ко­со­ва, Ма­ке­до­нії, Чор­но­го­рії та Сер­бії, а та­кож вер­хов­ний пред­став­ник ЄС із зов­ні­шньої та без­пе­ко­вої по­лі­ти­ки Фе­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні і пред­став­ни­ки дер­жав ЄС. Кіль­ка лі­де­рів бал­кан­ських дер­жав за­яви­ли жур­на­лі­стам, що «не бо­я­ться» на­слід­ків Brexit.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.