Про­мі­жні під­сум­ки бур­шти­но­во­го рей­ду

У Рів­но­му спо­ді­ва­ю­ться, що ра­пто­ва актив­ність пра­во­охо­рон­ців — це не вста­нов­ле­н­ня но­вих смо­тря­щих, і че­ка­ють на но­ві затримання

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Бур­штин — єди­ний то­вар, який пе­ре­ти­нає укра­їн­ський кор­дон на 100% кон­тра­бан­дно. У га­лу­зі, яка сьо­го­дні по су­ті є без­го­спо­дар­ною — ра­ні­ше нею опі­ку­ва­ло­ся Мін­пром­по­лі­ти­ки, ни­ні усі фун­кції пе­ре­да­но Мі­н­еко­но­мі­ки, в яко­му за­яв­ля­ють, що за­йма­ю­ться тіль­ки пи­та­н­ня­ми еко­но­мі­ки — зайня­то кіль­ка де­ся­тків ти­сяч лю­дей. Пра­кти­чно усі — не­ле­галь­но. То­му, тро­хи пе­ре­фра­зу­вав­ши сло­ва го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» Ла­ри­си Ів­ши­ної, по су­ті, щоб по­ка­ра­ти вин­них у ство­рен­ні «мі­ся­чних пей­за­жів» на уні­каль­них зем­лях Во­лин­сько­го По­ліс­ся, по­трі­бно обне­сти те­ри­то­рію ко­лю­чим дро­том.

Остан­ні два дні ряд ЗМІ по­ві­дом­ля­ли про чи­слен­ні затримання фі­гу­ран­тів так зва­ної бур­шти­но­вої ма­фії. Так учо­ра в Ки­є­ві пра­во­охо­рон­ці за­три­ма­ли кри­мі­наль­но­го ав­то­ри­те­та на прі­зви­сько «Уша­тий». Са­ме він, за опе­ра­тив­ною вер­сі­єю, є основ­ним ко­ор­ди­на­то­ром і ке­рів­ни­ком кри­мі­наль­ної стру­кту­ри, яка ко­ор­ди­ну­ва­ла не­ле­галь­ний ви­до­бу­ток бур­шти­ну на Рів­нен­щи­ні. Про це ко­ре­спон­ден­там мі­сце­вої те­ле­ра­діо­ком­па­нії «Ритм» по­ві­до­мив на­чаль­ник Кри­мі­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни Ва­дим Тро­ян.

Про цю осо­бу під час сво­го бри­фін­гу в Рів­но­му зга­ду­вав Ге­не­раль­ний про­ку­рор Укра­ї­ни Юрій Луценко, що­прав­да не на­звав ні його ім’я, ні прі­зви­сько, ли­ше ска­зав­ши, що затримання в рам­ках мас­шта­бно­го кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, що­до ви­кри­т­тя ор­га­ні­зо­ва­ної зло­чин­ної гру­пи від­бу­ва­ю­ться не ли­ше на Рів­нен­щи­ні, але й в сто­ли­ці. І са­ме у Ки­є­ві за­три­ма­ли ке­рів­ни­ка ці­єї ОЗГ, який на­ма­гав­ся обла­шту­ва­ти там цен­траль­ний офіс угру­пу­ва­н­ня.

За сло­ва­ми Ва­ди­ма Тро­я­на, на сьо­го­дні­шній день вже за­три­ма­но близь­ко 20 осіб, при­че­тних до не­ле­галь­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну. Основ­ним зав­да­н­ням пред­став­ни­ків кри­мі­наль­них угру­по­вань бу­ло роз­по­ді­ле­н­ня те­ри­то­рії між не­ле­галь­ни­ми ко­па­ча­ми бур­шти­ну, а та­кож збір з них гро­шей і пе­ре­да­ча ко­штів ор­га­ні­за­то­рам не­за­кон­но­го бі­зне­су.

На­га­да­є­мо, що на­пе­ре­до­дні Ге­не­раль­ний про­ку­рор Укра­ї­ни Юрій Луценко, го­ло­ва СБУ Ва­силь Гри­цак та го­лов­ний Вій­сько­вий про­ку­рор Укра­ї­ни Ана­то­лій Ма­ті­ос осо­би­сто при­їха­ли на Рів­нен­щи­ну ке­ру­ва­ти без­пре­цен­ден­тною спе­цо­пе­ра­ці­єю із затримання ор­га­ні­зо­ва­ної зло­чин­ної гру­пи, яку зви­ну­ва­чу­ють у роз­кра­дан­ні та кри­шу­ван­ні не­ле­галь­но­го бур­шти­но­во­го бі­зне­су.

Зокре­ма, в цей день на Рів­нен­щи­ні бу­ло про­ве­де­но біль­ше со­тні об­шу­ків, а за­га­лом до слід­чих дій бу­ло за­лу­че­но біль­ше пів­ти­ся­чі спів­ро­бі­тни­ків рі­зних пра­в­охо­рон­них ор­га­нів.

Ві­дра­зу за ре­зуль­та­та­ми спе­цо­пе­ра­ції бу­ло за­три­ма­но п’ять осіб, се­ред яких за­сту­пник го­лов­но­го про­ку­ро­ра Рів­нен­ської обла­сті Ан­дрій Бо­ро­вик та один із ви­со­ко­по­са­дов­ців СБУ у Рів­нен­ській обла­сті, що­прав­да його ім’я не на­зва­ли, так са­мо як і прі­зви­ща та по­са­ди ін­ших трьох за­три­ма­них. По­ки го­ту­вав­ся но­мер, від де­пу­та­тів обла­сної ра­ди Рів­но­го «День» ді­знав­ся, що вчо­ра бу­ло за­три­ма­но ще близь­ко 10 осіб.

За­сту­пни­ка про­ку­ро­ра Рів нен­щи­ни Ан­дрія Бо­ро­ви­ка бу­ло за­три­ма­но на ро­бо­чо­му мі­сці, і по­ка­зо­во пе­ред жур­на­лі­ста­ми та пе­ре­хо­жи­ми ви­ве­де­но з при­мі­ще­н­ня про­ку­ра­ту­ри Рів­нен­ської обла­сті.

Мі­сце­ві акти­ві­сти та ек­спер­ти ма­ло ві­рять у ефе­ктив­ність ці­єї спе­цо­пе­ра­ції у ви­рі­шен­ні хро­ні­чної про­бле­ми ре­гіо­ну — не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну. Є дві при­чи­ни — «ка­лібр» за­три­ма­них та одно­бо­кість бо­роть­би з бур­шти­но­ко­па­ча­ми.

«Ми ж усі пре­кра­сно ро­зу­мі­є­мо, що бур­шти­но­ва ма­фія ор­га­ні­зо­ву­ва­ла­ся і кри­шу­ва­ла­ся не на рів­ні за­сту­пни­ка про­ку­ро­ра обла­сті і під­пол­ков­ни­ка Слу­жби без­пе­ки. Ма­ло хто мо­же по­ві­ри­ти, що са­ме ці лю­ди мо­гли за­без­пе­чи­ти успі­шне і спо­кій­не фун­кціо­ну­ва­н­ня ці­лої бур­шти­но­вої ма­фії у на­шій кра­ї­ні», — за­ува­жує екс-го­ло­ва Рів­нен­ської обла­сної адмі­ні­стра­ції, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни VІ скли­ка­н­ня Ві­ктор МАТЧУК. Від­так він че­кає на продовження се­рії сер­йо­зних за­три­мань, і спо­ді­ва­є­ться на те, що вчо­ра­шні по­дії у Рів­но­му — це не пе­ре­роз­по­діл і не вста­нов­ле­н­ня но­вих смо­тря­щих. «Маю на­дію, що Ге­не­раль­ний про­ку­рор і го­ло­ва СБУ справ­ді ке­ру­ю­ться ба­жа­н­ням на­ве­сти лад у бур­шти­но­вій ли­хо­ман­ці», — під­кре­слив Матчук.

Еко­лог Пе­тро Тє­стов, до яко­го звер­нув­ся «День», якраз ви­ру­шив у ре­гіон, де актив­но ко­па­ють бур­штин, щоб на вла­сні очі по­ба­чи- ти ре­зуль­та­ти ро­бо­ти пра­во­охо­рон­ців. По­ки його дже­ре­ла ка­жуть, що це мо­же ви­яви­тись ба­наль­ною «по­ка­зу­хою» з ме­тою пе­ре­роз­по­ді­лу кон­тро­лю за не­ле­галь­ни­ми ко­па­ча­ми. Але в будь-яко­му ви­пад­ку не­має сум­ні­вів, що ці лю­ди при­че­тні до не­ле­галь­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну, і та­кі дії мо­жна ві­та­ти, вва­жає еко­лог.

За­три­ма­ти пі­до­зрю­ва­них — це ли­ше один ін­стру­мент у бо­роть­бі з про­бле­мою, про за­гроз­ли­ві мас­шта­би якої «День» так ба­га­то пи­сав на сво­їх сто­рін­ках. Їх по­трі­бно ще від­по­від­но по­ка­ра­ти. І з цим в Укра­ї­ні, до сло­ва, теж ча­сто тра­пля­ю­ться про­бле­ми: то пі­до­зрю­ва­ні ра­птом ста­ють хво­ри­ми аж до не­о­су­дно­сті, а то зни­ка­ють з-під но­са у пра­во­охо­рон- ців — як, на­при­клад, не­що­дав­но де­ся­тки кі­ло­гра­мів бур­шти­ну з сей­фу Рів­нен­сько­го від­ді­лу мі­лі­ції. Та ще ва­жли­ві­ше у вій­ні з «чор­ним рин­ком», якщо вла­да справ­ді хо­че його за­кри­ти, — пе­ре­кри­ти ка­на­ли його піджив­ле­н­ня. Адже по­ки ста­ра­те­лі зна­хо­ди­ти­муть по­пит на свій не­ле­галь­ний то­вар, до­ти во­ни бу­дуть його ви­до­бу­ва­ти. Осо­бли­во, якщо ви­на­го­ро­да в со­тні ра­зів пе­ре­ви­щує ту­ман­ні пер­спе­кти­ви мо­жли­во­го по­ка­ра­н­ня.

Ці­на бур­шти­ну в Укра­ї­ні на «чор­но­му» рин­ку ко­ли­ва­є­ться від 200 до 4500 умов­них оди­ниць за кі­ло­грам за­ле­жно від яко­сті. У су­сі­дній Поль­щі він в 1,5—2 ра­зи до­рож­чий, ніж на «чор­но­му» рин­ку Укра­ї­ни. За да­ни­ми дер- жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Укра­ї­ни, у 2015 ро­ці на поль­ській ді­лян­ці, під час спро­би ви­во­зу з Укра­ї­ни в 65 ви­пад­ках бу­ло ви­яв­ле­но та пе­ре­да­но 605 кг бур­шти­ну.

Про­тя­гом 2015 ро­ку пра­ців­ни­ки во­лин­ської ми­тни­ці зу­пи­ни­ли 33 спро­би не­за­кон­но­го пе­ре­мі­ще­н­ня че­рез ми­тний кор­дон до­ро­го­цін­но­го ка­мі­н­ня огра­не­но­го утво­ре­н­ня бур­шти­ну. У спра­вах про по­ру­ше­н­ня ми­тних пра­вил ви­лу­че­но 295 584,96 кг бур­шти­ну. Вар­тість вже оці­не­но­го екс­пер­та­ми бур­шти­ну ста­но­вить 9 міль­йо­нів 145 ти­сяч 834 грив­ні. Чи­ма­ло бу­ло ви­яв­ле­но ми­тни­ка­ми і фа­ктів ви­ве­зе­н­ня бур­шти­ну при пе­ре­мі­щен­ні гро­ма­дян з ви­ко­ри­ста­н­ням сму­ги «зе­ле­но­го ко­ри­до­ру».

У Мі­ні­стер­стві фі­нан­сів Ре­спу­блі­ки Поль­ща на за­пит жур­на­лі­стів-роз­слі­ду вал ьн и к і в про кіль­кість за­три­мань не­ле­галь­но­го пе­ре­ве­зе­н­ня бур­шти­ну на поль­сько-укра­їн­сько­му кор­до­ні на­да­ли та­ку ін­фор­ма­цію. Про­тя­гом 2015 по­ля­ки за­фі­ксу­ва­ли 225 ви­пад­ків не­за­кон­но­го пе­ре­ве­зе­н­ня бур­шти­ну. У ми­ну­ло­му ро­ці бу­ло ви­лу­че­но 19 551,0335 кг бур­шти­ну. У Бі­лійПо­для­сці — 101 ви­па­док не­за­кон­но­го пе­ре­ве­зе­н­ня бур­шти­ну (18 632,2565 кг). У Бі­ло­сто­ці був один ви­па­док пе­ре­ве­зе­н­ня «со­ня­чно­го» ка­мі­н­ня (то­ді ве­зли 15 кг бур­шти­ну). В Оль­шти­ні — 11 справ бу­ло з пе­ре­ве­зе­н­ня бур­шти­ну (165,597 кг). У Пе­ре­ми­шлі — 110 за­три­мань за пе­ре­ве­зе­н­ня ка­ме­ню (ви­лу­чи­ли — 686,28 кг). У Вар­ша­ві — 2 ви­пад­ки (51,9 кг бур­шти­ну).

Мі­сце­ві роз­по­від­а­ють, що істо­рія не­ле­галь­но­го ви­до­бу­тку рів­нен­сько­го бур­шти­ну роз­по­ча­ла­ся при­бли­зно у 80-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, ко­ли на те­ре­нах обла­сті з’яви­ли­ся під­при­єм­ли­ві діл­ки з При­бал­ти­ки й за­про­по­ну­ва­ли не­по­га­ні гро­ші за «по­лі­ське зо­ло­то». По­тім стеж­ку на пів­ніч Рів­нен­щи­ни про­то­пта­ли по­ля­ки. Ні­би­то са­ме во­ни й до­ни­ні ску­по­ву­ють пра­кти­чно весь ви­до­бу­тий бур­штин.

Укра­їн­ська Фе­мі­да не над­то су­во­ра до «ста­ра­те­лів». Від­по­від­но до ча­сти­ни 1 стат­ті 240 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу («По­ру­ше­н­ня пра­вил охо­ро­ни надр»), від­по­від­но до змін у за­ко­но­дав­стві, бур­шти­но­ко­па­чам на Рів­нен­щи­ні сві­тить штраф від 8500 до 13 600 гри­вень, обме­же­н­ня або по­збав­ле­н­ня во­лі на строк до трьох ро­ків. Якщо бур­штин ко­па­ли, на­при­клад, на те­ри­то­рії за­по­від­ни­ка, то по­ру­шни­ка по­ка­ра­ють обме­же­н­ням во­лі на строк від трьох до п’яти ро­ків або по­збав­ле­н­ням во­лі на той са­мий строк, з кон­фі­ска­ці­єю не­за­кон­но до­бу­то­го і зна­рядь ви­до­бу­ва­н­ня. Ста­т­тя 194. Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни: уми­сне зни­ще­н­ня або по­шко­дже­н­ня чу­жо­го май­на, що за­по­ді­я­ло шко­ду у ве­ли­ких роз­мі­рах, — ка­ра­є­ться по­збав­ле­н­ням во­лі на строк від трьох до п’ятнад­ця­ти ро­ків. Крім, то­го за ст. 52 КУпАП (псу­ва­н­ня і за­бру­дне­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських та ін­ших зе­мель) при­тя­гну­то до адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті 2 осо­би, за­галь­на су­ма на­кла­де­но­го штра­фу скла­дає 765 грн. За­ко­но­да­вець не пе­ред­ба­чив по­ка­ра­н­ня за збе­рі­га­н­ня, збут, пе­ре­ве­зе­н­ня, ску­пку та ін­ші опе­ра­ції з ко­штов­ним ка­мі­н­ням.

Та­кі про­га­ли­ни у за­ко­но­дав­стві спри­я­ють то­му, що ті­ньо­вий се­ктор про­да­жу-ску­пки­екс­пор­ту бур­шти­ну на­був зна­чних мас­шта­бів. «За 24 го­ди­ни — пра­цю­ють ці­ло­до­бо­во в дві змі­ни — ко­па­чі на­ми­ва­ють 30 тонн бур­шти­ну. За се­ре­дньої ці­ни 2 ти­ся­чі до­ла­рів за кг ви­хо­дить 60 млн у.о. це, пе­ре­про­шую, 20 млрд до­ла­рів на рік. При цьо­му дер­жав­не під­при­єм­ство «Укр­бур­штин» ви­до­бу­ває 3 тон­ни на рік і є бан­кру­том», — за­ува­жує жур­на­ліст «Гро­мад­сько­го ра­діо» Сер­гій Сту­ка­нов, який є ав­то­ром низ­ки роз­слі­ду­вань що­до ро­бо­ти не­ле­галь­них ста­ра­те­лів в Укра­ї­ні.

КОМЕНТАР

Во­ло­ди­мир ПАНЧЕНКО, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту ім. Олександра По­ля:

— Гло­баль­ний ри­нок бур­шти­ну-сир­цю оці­ню­є­ться у 1,2 млрд єв­ро, а його що­рі­чний ви­до­бу­ток ко­ли­ва­є­ться від 500 до 800 тонн. Май­же 80% цьо­го об­ся­гу ви­до­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні та кра­ї­нах Бал­тії. При цьо­му май­же весь ка­мінь ви­до­бу­ва­є­ться не­ле­галь­но. На­при­клад, в 2014 ро­ці не­ле­галь­ні по­став­ки з Укра­ї­ни за кор­дон скла­ли до 300 тонн бур­шти­ну. За­зви­чай кон­тра­бан­да спо­ча­тку над­хо­дить у Поль­щу, там він юри­ди­чно ле­га­лі­зу­є­ться і пе­ре­про­ду­є­ться пе­ре­ва­жно в КНР.

Про те, що ри­нок по­трі­бно де­кри­мі­на­лі­зу­ва­ти го­ді й го­во­ри­ти — це не­об­хі­дно бу­ло зро­би­ти ба­га­то ро­ків то­му. Але не менш ва­жли­во — по­ста­ви­ти цей про­ми­сел на слу­жбу дер­жа­ві. Укра­ї­на, як і у ви­пад­ку з АПК чи ме­та­лур­гі­єю, має тор­гу­ва­ти го­то­вою про­ду­кці­єю, а не си­ро­ви­ною — зер­ном чи бру­хтом. У ви­пад­ку з бур­шти­ном нам ні­що не за­ва­жає ви­го­тов­ля­ти го­то­ві ви­ро­би з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю. Зва­жа­ю­чи на те, що у нас де­шев­ша ро­бо­ча си­ла, аніж у ки­тай­ців, не ка­жу­чи вже про по­ля­ків чи при­бал­тів, ми мо­же­мо ста­ти сві­то­вим лі­де­ром в цьо­му на­пря­мі.

Ці­на бур­шти­ну в Укра­ї­ні на «чор­но­му» рин­ку ко­ли­ва­є­ться від 200 до

4500 умов­них оди­ниць за кі­ло­грам в за­ле­жно­сті від яко­сті. У су­сі­дній Поль­щі він в 1,5—2 ра­зи до­рож­чий, ніж на «чор­но­му» рин­ку Укра­ї­ни. За да­ни­ми дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Укра­ї­ни, у 2015 ро­ці на поль­ській ді­лян­ці, під час спро­би ви­во­зу з Укра­ї­ни в 65 ви­пад­ках бу­ло ви­яв­ле­но та пе­ре­да­но 605 кг бур­шти­ну. Про­тя­гом 2015 ро­ку пра­ців­ни­ки во­лин­ської ми­тни­ці зу­пи­ни­ли 33 спро­би не­за­кон­но­го пе­ре­мі­ще­н­ня че­рез ми­тний кор­дон до­ро­го­цін­но­го ка­мі­н­ня огра­не­но­го утво­ре­н­ня бур­шти­ну. У спра­вах про по­ру­ше­н­ня ми­тних пра­вил ви­лу­че­но 295 584,96 кг бур­шти­ну. Вар­тість вже оці­не­но­го екс­пер­та­ми бур­шти­ну ста­но­вить 9 міль­йо­нів 145 ти­сяч 834 грив­ні. Чи­ма­ло бу­ло ви­яв­ле­но ми­тни­ка­ми і фа­ктів ви­ве­зе­н­ня бур­шти­ну при пе­ре­мі­щен­ні гро­ма­дян з ви­ко­ри­ста­н­ням сму­ги «зе­ле­но­го ко­ри­до­ру»

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ СБУ

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ СБУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.