Тро­хи хо­ло­ду в спе­ку

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День», фото Олександра ПУТРОВА

Під за­ві­су 148-го се­зо­ну у сто­ли­чнійа­фі­ші з’яви­ла­ся но­вин­ка. Ба­лет «Сні­го­ва ко­ро­ле­ва» за мо­ти­ва­ми одно­ймен­ної каз­ки Ган­са Крі­сті­а­на Ан­дер­се­на по­ста­ви­ли хо­ре­о­граф, ке­рів­ник ба­ле­тної тру­пи те­а­тру Ані­ко Ре­хві­а­шві­лі йди­ри­гент Оле­ксійБа­клан, які є та­кож ав­то­ра­ми му­зи­чної кон­це­пції (у ви­ста­ві лу­на­ють ком­пі­ля­ції з тво­рів Пе­тра Чай­ков­сько­го, Ана­то­лія Ля­до­ва, Ан­то­на Ру­бін­штей­на, Едвар­да Грі­га та Жю­ля Мас­сне).

Мо­ну­мен­таль­на сце­но­гра­фія Ста­ні­сла­ва Пе­тров­сько­го за­ну­рює гля­да­чів у світ каз­ки (ко­стю­ми ство­ри­ла На­та­лія Ку­че­ря). Це істо­рія про си­лу лю­бо­ві Гер­ди (Те­тя­на Льо­зо­ва) і Кая (Ми­ки­та Су­хо­ру­ков), яка до­лає ча­ри Сні­го­вої ко­ро­ле­ви (Ана­ста­сія Шев­чен­ко) і її злих при­спі­шни­ків тро­лів, що ма­ску­ю­ться в люд­сько­му вбран­ні, про­хо­дить рі­зні ви­про­бу­ва­н­ня, а у фі­на­лі на­віть роз­то­плює кри­гу...

— Ми ство­ри­ли ори­гі­наль­ну су­ча­сну хо­ре­о­гра­фію, ко­тра спи­ра­є­ться на кла­си­чні тра­ди­ції, — на­го­ло­си­ла пе­ред прем’ єрою Ані­ко РЕ­ХВІ­А­ШВІ­ЛІ. — Му­зи­чне по­ло­тно ви­тка­не з кла­си­чних шля­ге­рів, то­му йхо­ре­о­гра­фія ство­рю­ва­ла­ся на осно­ві кла­си­чно­го тан­цю з ви­ко­ри­ста­н­ням су­ча­сних форм.

Ки­їв­ську « Сні­го­ву ко­ро­ле­ву» мо­жна на­зва­ти при­свя­тою Ма­рі­су Пе­ті­па, який­ство­рив ви­да­тні зраз­ки хо­ре­о­гра­фі­чної спад­щи­ни XIX ст. — «Спля­чу кра­су­ню», «Рай­мон­ду», «Ле­бе­ди­не озе­ро » та ін­ші ше­дев­ри (ви­ста­ва Ані­ко Ре­хві­а­шві­лі йде під фльо­ром і алю­зі­я­ми зі спад­щи­ни цьо­го май­стра ба­ле­ту). Най­біль­ше гля­да­чам спо­до­ба­ли­ся ду­ет прем’єрів тру­пи — Оле­ни Фі­ліп’євої та Олександра Ша­по­ва­ла, які вір­ту­о­зно зі­гра­ли ро­лі по­друж­жя Во­рон, за­паль­ний­та­нок лі­со­вих роз­бій­ни­ків, які бу­ли схо­жі на... пі­ра­тів Ка­риб­сько­го мо­ря, а їхня пре­дво­ди­тель­ка Ро­збій­ни­ця ( Ка­те­ри­на Ді­ден­ко) про­де­мон­стру­ва­ла ха­ри­зму; по­ра­ду­ва­ли вір­ту­о­зні­стю ко­жно­го па Ми­ки­та Су­хо­ру­ков, його пар­тнер­ка Те­тя­на Льо­зо­ва — ар­ти­сти­змом, а Ана­ста­сія Шев­чен­ко — хо­ло­дною кра­сою. От тіль­ки на­віть ді­ти го­во­ри­ли: «Не ві­рю!», ко­ли Гер­да май­же весь час тан­цює на сце­ні в то­нень­ко­му пла­т­тя­чку ( і ко­ли до­ма зна­хо­ди­ться се­ред дру­зів на­пе­ре­до­дні Рі­здва, і ко­ли ман­друє по мо­ро­зу і за­ві­рю­сі у по­шу­ках зни­кло­го Кая, і ко­ли ма­рить у ча­рів­но­му са­ду, і в па­ла­ці, до яко­го її при­ве­ли Во­ро­ни, і ко­ли всту­пає у дво­бій­зі Сні­го­вою ко­ро­ле­вою у її льо­до­во­му па­ла­ці), ма­буть, ло­гі­чно хо­ча б на­ки­ну­ти на пле­чі ге­ро­ї­ні якусь ху­сти­ну. Бо на­віть за­раз, ко­ли на дво­рі спе­ка, цей­ди­со­нанс рі­же око пу­блі­ці. Втім, не­зва­жа­ю­чи на де­які сю­же­тні про­ви­са­н­ня, ви­ста­ва ви­йшла, хай і без хо­ре­о­гра­фі­чних від­крит­тів і зна­хі­док, ле­гень­кою та ві­зу­аль­но сим­па­ти­чною, і її мо­жна по­ре­ко­мен­ду­ва­ти для сі­мей­но­го куль­тпо­хо­ду, а для ко­ле­кти­ву те­а­тру з’яви­ла­ся по­ста­нов­ка, яка роз­ба­вить ре­пер­ту­ар під час шкіль­них ка­ні­кул і Но­во­рі­чних свят.

На­сту­пний­по­каз від­бу­де­ться 7 ли­пня. Го­лов­ні пар­тії ви­ко­ну­ва­ти­муть уже ін­ші со­лі­сти На­ціо­наль­ної опе­ри: Оль­га Скри­пчен­ко ( Сні­го­ва ко­ро­ле­ва), Юлія Мо­ска­лен­ко (Гер­да), Яро­слав Тка­чук ( Кай), Рай­са Бе­тан­ко­урт (Ро­збій­ни­ця), Оль­га Кіф’як та Ігор Бу­ли­чов (Во­ро­ни) та ін­ші.

ЦЕ ІСТО­РІЯ ПРО СИ­ЛУ ЛЮ­БО­ВІ ГЕР­ДИ (ТЕ­ТЯ­НА ЛЬО­ЗО­ВА) І КАЯ (МИ­КИ­ТА СУ­ХО­РУ­КОВ), ЯКА ДО­ЛАЄ ЧА­РИ СНІ­ГО­ВОЇ КО­РО­ЛЕ­ВИ (АНА­СТА­СІЯ ШЕВ­ЧЕН­КО)

ХАРИЗМАТИЧНА РО­ЗБІЙ­НИ­ЦЯ (КА­ТЕ­РИ­НА ДІ­ДЕН­КО)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.