Під­пис з умо­ва­ми

Пре­зи­дент під­три­мав за­кон про зни­же­ні став­ки на ім­порт вжи­ва­них ав­то, якщо ма­ши­ни бу­дуть за­ве­зе­ні в Україну осо­би­сто їхні­ми вла­сни­ка­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Во­дії, які з не­тер­пі­н­ням че­ка­ли вер­ди­кту Пре­зи­ден­та: бу­ти чи не бу­ти зни­жен­ню ста­вок на ім­порт вжи­ва­них ав­то, бу­дуть роз­ча­ро­ва­ні.

Пе­тро Порошенко під­пи­сав За­кон «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го Ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку рин­ку вжи­ва­них транс­порт­них за­со­бів», але ви­ста­вив дві умо­ви.

Як пе­ре­дає прес-слу­жба гла­ви дер­жа­ви, під­пи­са­н­ня від­бу­ло­ся у при­су­тно­сті спів­ав­то­рів — на­ро­дних де­пу­та­тів від рі­зних фра­кцій, та «за ре­зуль­та­та­ми зна­хо­дже­н­ня ком­про­мі­су і до­ся­гне­н­ня чі­тких до­мов­ле­но­стей­про те, що в про­го­ло­со­ва­нийі під­пи­са­нийПре­зи­ден­том за­кон бу­дуть вне­се­ні змі­ни, які за­хи­стять як спо­жи­ва­чів, так і дер­жа­ву».

Зокре­ма, Пре­зи­дент і де­пу­та­ти до­мо­ви­ли­ся про те, що змі­ни до за­ко­ну, які не­від­кла­дно вне­се гла­ва дер­жа­ви, бу­дуть під­три­ма­ні усі­ма фра­кці­я­ми та про­го­ло­со­ва­ні в Ра­ді у най­ближ­чий че­твер. Змі­ни сто­су­ва­ти­му­ться чі­тко­го ре­гла­мен­ту­ва­н­ня дії за­ко­ну, а са­ме — одна ма­ши­на до кін­ця дії за­ко­ну, вве­де­н­ня за­бо­ро­ни пе­ре­про­да­жу та за умо­ви, що вла­сник ав­то має за­вез­ти його в Україну осо­би­сто.

Пе­тро Порошенко за­зна­чив: «Це бу­де по-че­сно­му з бо­ку Пре­зи­ден­та, пар­ла­мен­ту, уря­ду до лю­дейі по-че­сно­му по від­но­шен­ню до дер­жа­ви в не­об­хі­дно­сті фі­нан­су­ва­н­ня її ви­да­тків в умо­вах вій­ни, яка не за­кін­че­на». Та­кож він на­го­ло­сив, що під­пи­са­н­ня цьо­го за­ко­ну до­зво­лить ре­аль­но до­по­мог­ти зви­чай­ним гро­ма­дя­нам при­дба­ти ав­то­мо­біль для вла­сних по­треб.

На­га­да­є­мо Ка­бі­нет Мі­ні­стрів під­три­мав і на­пра­вив пре­зи­ден­ту про­по­зи­цію під­пи­са­ти за­ко­но­про­ект про зни­же­н­ня акци­зів на вжи­ва­ні ав­то­мо­бі­лі. «За­ко­но­про­ект бу­ло роз­ро­бле­но з ме­тою сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку рин­ку ав­то­транс­порт­них за­со­бів в Укра­ї­ні та ство­ре­н­ня для гро­ма­дян Укра­ї­ни умов при­дба­н­ня до­сту­пних лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів для вла­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня » , — ска­за­но у по­ві­дом­лен­ні уря­ду.

Піль­го­вий­пе­рі­од ді­я­ти­ме до 31 гру­дня 2018 ро­ку. За цей­час мо­жна бу­де ввез­ти в Україну на піль­го­вих умо­вах не біль­ше трьох ав­то­мо­бі­лів на одну осо­бу.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.