Уряд роз­ро­бляє про­гра­му з ле­га­лі­за­ції зар­плат

Ек­спер­ти на­зи­ва­ють ри­зи­ки іні­ці­а­ти­ви для еко­но­мі­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Най­ниж­чу мі­ні­маль­ну мі­ся­чну за­ро­бі­тну пла­ту у кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу за­фі­ксо­ва­но в Бол­га­рії — 184 єв­ро. Най­ви­щу — у Лю­ксем­бур­зі. Во­на ста­но­вить 1923 єв­ро. А в Укра­ї­ні з 1 трав­ня цьо­го ро­ку мі­ні­маль­ну зар­пла­ту під­ви­ще­но до 1450 гри­вень або за сьо­го­дні­шнім кур­сом — 52,96 єв­ро. Від­по­від­но, укра­їн­ська «мі­ні­мал­ка» утри­чі мен­ша за най­ниж­чу в ЄС і май­же у 36 ра­зів ниж­ча за най­ви­щу.

■ У ін­терв’ю УНІАН мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрійРе­ва за­явив, що Мін­со­цпо­лі­ті­ки спіль­но з Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів, Мі­ні­стер­ством еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі роз­ро­бляє про­гра­му, яка по­вин­на за­без­пе­чи­ти ле­га­лі­за­цію зар­плат. «Ду­маю, про­тя­гом лі­та ми її за­вер­ши­мо і вне­се­мо до Вер­хов­ної Ра­ди па­кет про­по­зи­цій, щоб ра­зом з бю­дже­том на 2017 рік їх роз­гля­ну­ти», — по­ві­до­мив мі­ністр.

■ У « Пу­блі­чно­му ау­ди­ті » «Дню» роз’ясни­ли, що та­ка ме­то­до­ло­гія від­по­від­ає між­на­ро­дним нор­мам і єв­ро­пей­ській пра­кти­ці. Згі­дно з нею до мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти про­по­ну­є­ться вклю­чи­ти всі її скла­до­ві (допла­ти, на­дбав­ки, пре­мії, окрім ком­пен­са­цій­них ви­плат за від­хи­ле­н­ня від нор­маль­них умов пра­ці). Під­при­єм­ствам бу­де до­зво­ле­но са­мо­стій­но ви­зна­ча­ти і пе­ре­див­ля­ти­ся та­ри­фні сі­тки за ті­єї умо­ви, що ни­жня ме­жа бу­де не мен­ша, ніж 60% від роз­мі­ру мі­ні­маль­ної зар­пла­ти.

■ «Ло­гі­ка уря­дов­ців про­ста: якщо про­сто під­ви­щу­ва­ти мі­ні­мал­ку, до­ве­де­ться під­ви­щу­ва­ти всю та­ри­фну сі­тку на ін­декс під­ви­ще­н­ня. Плюс си­сте­ма на­дба­вок на під­при­єм­ствах держ­се­кто­ра йу бю­дже­тни­ків. Плюс ін­де­ксу­ю­ться всі подаль­ші рів­ні сі­тки, тоб­то ви­тра­ти на опла­ту пра­ці бю­дже­тни­ків і пра­ців­ни­ків держ­під­при­ємств зро­ста­ють не ли­ше на від­со­ток ін­де­кса­ції, а йу гео­ме­три­чній про­гре­сії за всі­ма до­да­тко­ви­ми скла­дни­ка­ми йін­де­кса­ми, прив’яза­ни­ми до роз­мі­ру окла­ду, і роз­ра­хо­ву­ю­ться у від­со­тках до його роз­мі­ру, — по­яснює за­сту­пник ке­рів­ни­ка «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» Ан­дрійВі­гі­рин­ський . — При цьо­му у ко­мер­цій­них стру­кту­рах, де при­бли­зно 40% спів­ро­бі­тни­ків пра­цю­ють на мі­ні­мал­ці, а ре­шта отри­му­ють зар­пла­ту в кон­вер­тах, роз­мір мі­ні­мал­ки зро­стає рів­но на від­со­ток ін­де­кса­ції. То­му від­ра­ху­ва­н­ня до бю­дже­ту по обов’яз­ко­вих пла­те­жах тут бу­дуть по­мі­тно мен­ши­ми».

■ Одно­ча­сно під­ви­ще­н­ня мі­ні­мал­ки при­зве­де до під­ви­ще­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня на при­ва­тні ком­па­нії. За ра­ху­нок цьо­го зро­стуть від­ра­ху­ва­н­ня до бю­дже­ту. «Адже на­віть при збе­ре­жен­ні роз­мі­ру опла­ти пра­ці на мі­ні­маль­но­му рів­ні ком­па­нії бу­дуть зму­ше­ні пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти біль­ше по­да­тку з фі­зи­чних осіб і ЄСВ до бю­дже­ту. У Мін­со­цпо­лі­ті­ки вже під­ра­ху­ва­ли по­тен­цій­ний еко­но­мі­чний ефект на рів­ні 7,5 мі­льяр­да гри­вень, які спо­ді­ва­ю­ться отри­ма­ти до кін­ця цьо­го ро­ку», — за­зна­чає Ві­гі­рин­ський.

■ На його дум­ку, це пов’яза­но із тим, що пі­ти зви­чним для Укра­ї­ни шля­хом не ви­йде. Під­ви­ще­н­ня мі­ні­маль­ної зар­пла­ти ли­ше на 150 гри­вень ви­л­лє­ться бю­дже­ту у 10 мі­льяр­дів гри­вень. Ре­ва про­по­нує під­ви­щи­ти мі­ні­мал­ку у пів­то­ра ра­зи — до 2175 гри­вень. Го­ло­ва ДФС Ро­ман На­си­ров йде ще да­лі і на­зи­ває су­му у 5 ти­сяч гри­вень. Але що б озна­ча­ло для бю­дже­ту кра­ї­ни під­ви­ще­н­ня мі­ні­мал­ки хо­ча б на три ти­ся­чі гри­вень? «Бу­де по­трі­бно близь­ко 200 мі­льяр­дів гри­вень! А це за­раз аб­со­лю­тно не­ре­аль­на для дер­жав­ної ка­зни су­ма», — ствер­джує Ві­гі­рин­ський.

■ «Щоб мі­ні­мал­ка ста­но­ви­ла близь­ко 5000 гри­вень, то­му ж та­ки па­но­ві На­си­ро­ву не­об­хі­дно за­без­пе­чи­ти зро­ста­н­ня над­хо­джень до бю­дже­ту що­най­мен­ше на 30% за ра­ху­нок ре­аль­но­го зро­ста­н­ня ВВП, а не но­мі­наль­но­го, ін­фля­цій­но­го чи де­валь­ва­цій­но­го. Іна­кше якщо зро­ста­н­ня не бу­де під­крі­пле­не і прив’яза­не до зро­ста­н­ня ре­аль­но­го ВВП, йти­ме­ться про зро­ста­н­ня кіль­ко­сті ку­пюр на ру­ках у бю­дже­тни­ків, а не про зро­ста­н­ня ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті лю­дей», — упев­не­ні у «Пу­блі­чно­му ау­ди­ті».

■ То­му основ­ною ме­тою ці­єї ре­фор­ми, на дум­ку ана­лі­ти­ка «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту», є са­ме на­пов­не­н­ня бю­дже­ту і Пен­сій­но­го фон­ду. Що сто­су­є­ться біль­шо­сті бю­дже­тни­ків, то їхні до­хо­ди зро­стуть ли­ше до рів­ня під­ви­ще­ної мі­ні­мал­ки. Але про­гно­зу­ва­ти, яким са­ме ви­яви­ться зро­ста­н­ня доплат і на­дба­вок не мо­жна, оскіль­ки на сьо­го­дні­шньо­му рів­ні (у від­со­тках) їх не за­ли­шать, а да­них про про­по­но­ва­ні змі­ни по­ки що не­має. «Ба­га­то чо­го за­ле­жа­ти­ме від фор­ми і змі­сту ко­ле­ктив­них до­го­во­рів, які укла­да­ти­муть пі­сля ухва­ле­н­ня змін до за­ко­но­дав­ства ко­ле­кти­ви під­при­ємств, уста­нов і ор­га­ні­за­цій. Са­ме ці до­го­во­ри і ви­зна­ча­ти­муть роз­мір опла­ти пра­ці», — за­зна­чає Ві­гі­рин­ський.

■ За про­гно­зом «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту», по­жвав­ле­н­ня по­пи­ту спо­жи­ва­чів, на­пев­но, від­бу­де­ться, але на ре­аль­нийВВП його вплив бу­де не­зна­чним, бо основ­ним чин­ни­ком зро­ста­н­ня ВВП є під­йом ви­ро­бни­цтва і на­да­н­ня по­слуг, під­ви­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті кра­ї­ни, роз­ви­ток під­при­єм­ни­цтва у на­прям­ку ство­ре­н­ня кон­ку­рен­тної про­ду­кції, що має по­пит на зов­ні­шніх рин­ках. Але но­мі­наль­нийВВП мо­же зро­сти, оскіль­ки зро­ста­н­ня про­по­зи­ції гро­шей­на рин­ку зав­жди спри­чи­няє ін­фля­цію, хо­ча у цьо­му кон­кре­тно­му ви­пад­ку во­на бу­де не­зна­чною.

■ «Як та­кі но­во­вве­де­н­ня по­зна­ча­ться на до­бро­бу­ті гро­ма­дян, по­ки що го­во­ри­ти за­ра­но — на­ра­зі не опри­лю­дне­ні на­віть від­по­від­ні за­ко­но­про­е­кти, — за­зна­чає ке­рів­ник « Пу­блі­чно­го ау­ди­ту » Ма­ксим Голь­дарб. — Про­те з упев­не­ні­стю мо­жна ска­за­ти, що до то­го по­трі­бно зро­би­ти умов­ну гро­шо­ву оцін­ку на­бо­ру то­ва­рів і по­слуг, які лю­ди­на спо­жи­ває впро­довж мі­ся­ця. При­чо­му спо­ча­тку має бу­ти скла­де­но са­ме пов­ний­на­бір то­ва­рів, ро­біт і по­слуг, жит­тє­во не­об­хі­дних лю­ди­ні, а по­тім ви­зна­че­но його вар­тість. (Сьо­го­дні у нас це ро­би­ться з то­чні­стю до нав­па­ки). І, від­штов­ху­ю­чись від цьо­го по­ка­зни­ка, по­трі­бно ви­хо­ди­ти на за­галь­ну су­му, що до­зво­ляє за­без­пе­чи­ти лю­ди­ні по­кри­т­тя мі­ні­маль­них по­треб». «Чи до ці­єї за­галь­ної су­ми вхо­ди­ти­ме ли­ше оклад, чи во­на вклю­ча­ти­ме, окрім окла­ду, ще і допла­ти, со­ці­аль­ну до­по­мо­гу і на­дбав­ки — не має зна­че­н­ня», — ре­зю­мує Голь­дарб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.